Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Decret 337/1995
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 337/1995

Anterior Amunt Següent

Decret 337/1995, de 28 de desembre, sobre l'acreditació i el funcionament de les institucions col·laboradores d'integració familiar i de les entitats col·laboradores d'adopció internacional

(DOGC núm. 2153, de 12-01-1996)

viñeta Capítol I. Disposicions directives Art. 1 a 4
viñeta Capítol II. Acreditació de les institucions col·laboradores d'integració familiar Art. 5 a 9
viñeta Capítol III. Acreditació de les entitats col·laboradores d'adopció internacional Art. 10 a 27
viñeta Capítol IV. Disposicions comuns Art. 28 a 33
viñeta Disposició addicional
viñeta Disposició final

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL

La disposició addicional primera de la Llei 21/1987, d'11 de novembre, per la qual es modifiquen determinats articles del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil en matèria d'adopcions (BOE núm. 275, de 17.11.1987), faculta les comunitats autònomes, en virtut de la seva competència en matèria de protecció de menors, per acreditar, en el seu territori, com institucions d'integració familiar, per intervenir en funcions de mediació en adopcions, com a entitats col·laboradores, a associacions o fundacions no lucratives.

En el mateix sentit, la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre protecció als nens desemparats i d'adopció (DOGC núm.1542, de 13.1.1992), disposa que s'han d'establir per reglament els requisits per a l'acreditació de les institucions col·laboradores d'integració familiar. D'altra banda, la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre (DOGC núm. 2083, de 2.8.1995), addiciona una secció a la Llei 37/1991, sobre l'adopció internacional.

El Conveni relatiu a la protecció del nen i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, fet a La Haia el 29 de maig de 1993, i ratificat per Espanya el 18 de juliol de 1995 (BOE núm. 182, d'1.8.1995), estableix garanties perquè les adopcions internacionals es sotmetin a l'interès superior del menor i al drets fonamentals que li reconeix el dret internacional i instaura un sistema de cooperació entre els Estats contractants. D'altra banda, la ratificació inclou la designació de les autoritats centrals, que a Catalunya és la Direcció General d'Atenció a la Infàcia, reestructurada mitjançant el Decret 237/1995, d'11 de juliol (DOGC núm. 2096, d'1.9.1995).

El Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les Lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials (DOGC núm. 1997, de 13.1.1995), configura els serveis de la integració familiar com a serveis d'atenció especialitzada de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública. D'altra banda les funcions de mediació en adopció internacional constitueixen un servei social de suport del Sistema Català de Serveis Socials.

Per tant, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, l'informe del Consell General de Serveis Socials i l'informe del Consell Sectorial de Serveis Socials d'Atenció a la Infància, a proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

DECRETO:

 

CAPÍTOL 1

Disposicions directives

 

Article 1

Objecte

És objecte del present Decret l'establiment dels requisits d'acreditació de les institucions col·laboradores d'integració familiar i de les entitats col·laboradores d'adopció internacional que realitzen el servei social de mediació i que tenen com a finalitat la integració dels infants i adolescents en una persona o família.

 

Article 2

Concepte d'institució col·laboradora d'integració familiar

Són institucions col·laboradores d'integració familiar les entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes que, tenint com a finalitat la protecció de menors i reunint els requisits previstos a aquesta norma, siguin acreditades d'acord amb el present Decret per desenvolupar les funcions de mediació que li atribueix la Llei 37/1991, de 30 de desembre, de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, per a la integració dels infants en una família.

 

Article 3

Concepte d'entitat col·laboradora d'adopció internacional.

1. Són entitats col·laboradores d'adopció internacional aquelles associacions o fundacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes que, tenint com a finalitat la protecció de menors i reunint els requisits previstos a aquesta norma, obtinguin la corresponent acreditació per intervenir en funcions de mediació en adopció internacional.

2. Les entitats col·laboradores d'adopció internacional ajustaran la seva actuació al que disposa la legislació vigent sobre la matèria, a la legislació aplicable del país d'origen del menor, i al que s'estableix en aquest Decret.

 

Article 4

Àmbit d'aplicació

1. Aquest Decret regula l'actuació de les institucions col·laboradores d'integració familiar i de les entitats col·laboradores d'adopció internacional que es realitzi a l'àmbit territorial de Catalunya.

2. Pel que fa a les entitats col·laboradores d'adopció internacional la seva intervenció a l'estranger estarà referida al país o països per als quals han estat acreditades per l'òrgan competent de la Generalitat i autoritzada per les autoritats d'aquells països.

 


CAPÍTOL 2

Acreditació de les institucions col·laboradores d'integració familiar

 

Article 5

Requisits d'acreditació

Les institucions col·laboradores d'integració familiar han de reunir els requisits i complir les condicions següents:

a) Ser un organisme de les entitats locals. També fundacions, associacions o altres entitats constituïdes legalment, que no tinguin ànim de lucre i que en els seus estatuts hi figuri com a finalitat la protecció dels menors.

b) Disposar d'organització, estructura i mitjans suficients, en relació a les funcions a desenvolupar.

c) Estar inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments socials del Departament de Benestar Social.

d) Comptar amb equips tècnics multiprofessionals formats, com a mínim, per un psicòleg o psicopedagog, un assistent social o diplomat en treball social i, si s'escau, un educador social. Un d'aquests professionals exercirà les funcions de responsable-coordinador.

e) Ajustar les seves actuacions al Conveni Internacional dels Drets de l'Infant i a la resta de la legislació aplicable en matèria de serveis socials i protecció a la infància i adolescència.

f) Estar dirigida i administrada per persones qualificades per la seva integritat moral i per la seva formació i/o experiència per actuar en l'àmbit de l'acolliment o l'adopció.

g) Tenir la seva seu social a Catalunya

 

Article 6

Procediment d'acreditació

1. Les entitats que vulguin ser acreditades com institucions d'integració familiar hauran de presentar la corresponent sol·licitud, adjuntant la documentació justificativa del compliment dels requisits i condicions exigits a l'article 5, així com un projecte d'actuació d'acord amb els criteris aprovats per la Direcció General d'Atenció a la Infància.

2. La sol·licitud es presentarà a les dependències del Departament de Benestar Social, o bé pels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. La resolució d'acreditació serà dictada per la Direcció General d'Atenció a la Infància en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud i es farà constar com a nota marginal a l'assentament corresponent de l'entitat en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi dictat la corresponent resolució, la sol·licitud s'haurà d'entendre desestimada.

4. La resolució acreditarà a l'entitat com a institució d'integració familiar d'acolliment simple o com a institució d'integració familiar d'acolliment preadoptiu.

5. L'acreditació tindrà validesa anual, des de la seva concessió, i es prorrogarà tàcitament cada any pel mateix termini, mentre no sigui revocada o es modifiquin les circumstàncies que van motivar el seu atorgament.

 

Article 7

Privació dels efectes

La Direcció General d'Atenció a la Infància podrà privar temporal o definitivament dels efectes de l'acreditació si la institució col·laboradora deixés de reunir algun dels requisits i condicions exigits, incomplís la normativa de protecció a la infància i adolescència, o de serveis socials, o els compromisos contrets, o les directrius aprovades per la Direcció General d'Atenció a la Infància.

 

Article 8

Funcions

1. La Direcció General d'Atenció a la Infància, mitjançant conveni, podrà encomanar a les institucions col·laboradores d'integració familiar les funcions següents:

a) L'estudi, la valoració, la preparació de famílies que hagin sol·licitat un acolliment familiar o una adopció.

b) La recerca de famílies acollidores o adoptives per al menor proposat.

c) L'acoblament del menor en la família acollidora mitjançant l'equip especialitzat.

d) El seguiment posterior del menor d'acord amb les directrius de l'òrgan competent.

e) La formació de les famílies acollidores

f) La promoció de l'acolliment i/o de l'adopció.

g) La col·laboració en la gestió del finançament del servei prestat per famílies acollidores en la forma en què s'estableixi mitjançant conveni.

h) Altres funcions que puguin ser encomanades per conveni, d'acord amb l'objecte i en el marc de la normativa vigent.

2. Les institucions col·laboradores d'integració familiar només podran exercir les funcions atribuïdes en relació als menors a què es refereix l'article 28.a).

 

Article 9

Convenis de col·laboració

1. La col·laboració entre el Departament de Benestar Social i les institucions acreditades s'instrumentarà mitjançant un conveni, que haurà de contenir, almenys:

a) L'àmbit territorial d'actuació de la institució col·laboradora.

b) El tipus d'acolliment per al qual s'acredita, d'acord amb l'article 6.4.

c) Les funcions concretes que assumeix l'institució col·laboradora, d'acord amb el que estableix el present decret.

d) El mitjans personals i els recursos econòmics i patrimonials de què disposa l'institució col·laboradora per desenvolupar les funcions encomanades.

e) L'obligació de les institucions col·laboradores de comunicar a la Direcció General d'Atenció a la Infància la relació de les famílies a les quals fa referència l'article 8, així com els informes de seguiment dels menors, amb la periodicitat pactada en el conveni.

f) El compromís de remetre a la Direcció General d'Atenció a la Infància una memòria anual en la qual s'inclourà:

Informe sobre les activitats realitzades i sobre la situació de l'entitat.

Còpia dels balanços i pressupostos.

Informe sobre la disponibilitat de comptes corrents.

Altres dades que puguin ser demanades per la Direcció General d'Atenció a la Infància.

Relació del personal amb especificació de les seves titulacions i tipus de vinculació.

g) El finançament de les institucions col·laboradores, per les seves actuacions de mediació i/o seguiment, les quals hauran de ser degudament quantificades, així com la forma de justificació de les quantitats rebudes per la institució.

h) Les limitacions que expressament s'estableixen a les actuacions i la intervenció de les institucions col·laboradores.

i) L'obligació d'informar les autoritats competents sobre qualsevol irregularitat, abús o percepció econòmica indeguda de la qual tingui coneixement relatiu a menors en situació de guarda o acolliment de fet, i informar immediatament la Direcció General d'Atenció a la Infància d'aquestes situacions de guarda o acolliment irregular.

j) El compromís de concertar una pòlissa d'assegurances que cobreixi la responsabilitat de les famílies acollidores respecte al menor acollit pels conceptes i cobertura mínima que estableixin les directrius aprovades per la Direcció General d'Atenció a la Infància.

 


CAPÍTOL 3

Acreditació de les entitats col·laboradores d'adopció internacional

SECCIÓ 1

Àmbit i règim jurídic

 

Article 10

Àmbit personal i material

L'entitat col·laboradora intervindrà en funcions de mediació per a l'adopció internacional sol·licitada per residents a Catalunya, al país o països per als quals hagi estat acreditada, per a les activitats i en els termes i condicions assenyalades per l'entitat pública acreditant.

 

Article 11

Règim jurídic

El procediment de tramitació de les adopcions internacionals i el funcionament de les entitats col·laboradores d'adopció internacional s'ajustaran al que estableix la normativa internacional i estatal aplicable i al present Decret, especialment el Conveni relatiu a la Protecció del Nen i a la Cooperació en matèria d'adopció internacional, de 29 de maig de 1993, i al Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre de refosa de la legislació en matèria de serveis socials.

 


SECCIÓ 2

Acreditació

 

Article 12

Requisits de l'entitat

Per ser acreditada, l'entitat col·laboradora ha de reunir els requisits següents:

a) Ser una associació o fundació constituïda legalment i inscrita en el Registre corresponent d'acord amb el seu àmbit territorial d'actuació, i també al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials.

b) Tenir com a finalitat en els seus Estatuts la protecció de menors, d'acord amb els principis recollits en la Convenció de Drets de l'Infant i altres normes internacionals aplicables.

c) No tenir ànim de lucre.

d) Haver tingut una trajectòria correcta i adequada en el desenvolupament de les activitats per a la consecució dels objectius estatutaris.

e) Tenir aptituds per complir correctament les funcions que hagi d'assumir.

f) Garantir suficientment en el projecte d'actuació que presenti, el respecte als principis i normes de l'adopció internacional i la deguda intervenció dels organismes administratius i judicials competents del país estranger en el que efectuarà la seva actuació.

g) Disposar dels medis materials necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

h) Comptar amb un equip multidisciplinar, format com a mínim per un llicenciat en dret, un psicòleg o psicopedagog i un treballador social, competents professionalment i amb experiència en l'àmbit de la infància, adolescència i famílies i coneixements adients de les qüestions relatives a l'adopció internacional.

i) Estar dirigida i administrada per persones qualificades per la seva integritat moral i per la seva formació i/o experiència per actuar en l'àmbit de l'adopció internacional.

j) Tenir la seva seu social en territori espanyol i representació en el país estranger per al que sol·licita l'acreditació.

k) Justificar, mitjançant estudi econòmic, els costos i despeses directes, incloent honoraris professionals, derivats de la tramitació jurídico-administrativa de les sol·licituds i procés d'adopció internacional, per acreditar que no es podran obtenir beneficis indeguts.

 

Article 13

Procediment d'acreditació

1. L'acreditació s'atorgarà per resolució de la Direcció General d'Atenció a la Infància, dins el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud de l'entitat, prèvia tramitació de l'oportú expedient administratiu, amb la comprovació que es compleixen tots els requisits previstos en aquest Decret.

2. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi dictat resolució expressa , s'entendrà desestimada la sol·licitud.

3. L'entitat col·laboradora d'adopció internacional haurà de sol·licitar una acreditació diferent per a cada país on vulgui intervenir en processos d'adopció.

 

Article 14

Eficàcia

L'acreditació atorgada a l'entitat col·laboradora respecte a un país estranger, no serà efectiva fins que sigui autoritzada per actuar en aquest país mitjançant resolució formal de les seves autoritats competents. La resolució s'haurà de comunicar i, en el seu cas, documentar, a la Direcció General d'Atenció a la Infància per les entitats col·laboradores d'adopció internacional.

 

Article 15

Durada

1. L'acreditació tindrà una durada de dos anys, quedant prorrogada tàcitament per períodes anuals, llevat que l'entitat col·laboradora sol·liciti la baixa en un termini d'antelació de sis mesos a la data del venciment. En aquest cas, estarà obligada a finalitzar la tramitació de tots els expedients que hagués iniciat anteriorment a l'esmentada sol·licitud.

2. En els supòsits de baixa, la Direcció General d'Atenció a la Infància vetllarà pel compliment dels compromisos assumits per l'entitat.

 

Article 16

Privació dels efectes

La Direcció General d'Atenció a la Infància podrà, mitjançant resolució motivada privar temporal o definitivament dels efectes de l'acreditació si l'entitat col·laboradora deixés de reunir els requisits i condicions exigits, incomplís alguna norma legal o les condicions i termes fixats per l'òrgan acreditant o no hagués tramitat cap expedient d'adopció internacional durant el període de dos anys.

 

Article 17

Limitació

1. Si algun dels països d'origen dels menors susceptibles d'adopció estableix un límit en el número d'entitats col·laboradores de mediació en adopció internacional a actuar en el seu territori, la Direcció General d'Atenció a la Infància cooperarà amb els òrgans competents de l'Estat i de les comunitats autònomes, per tal de fer possible l'acreditació del nombre màxim d'entitats col·laboradores determinat pel límit referit, denegant les sol·licituds de les restants entitats interessades.

2. A aquest efecte el Departament de Benestar Social celebrarà una convocatòria pública simultàniament a la que celebrin les restants comunitats autònomes, segons s'acordi en la reunió de la Conferència Sectorial d'Afers Socials o dels òrgans en què aquesta delegui.

3. La resolució de la convocatòria esmentada al paràgraf anterior es fonamentarà en els criteris objectius valorats en l'informe dels òrgans de coordinació interautonòmics referits.

 


SECCIÓ 3

Règim de funcionament de les entitats

 

Article 18

Obligacions de les entitats

L'entitat col·laboradora, un cop acreditada per l'entitat pública, tindrà les següents obligacions:

a) Tenir coneixement detallat i complir la legislació, tant espanyola com del país estranger per al que està acreditada, sobre protecció de menors i adopció.

b) Comprovar l'absència de compensació econòmica per l'adopció del menor.

c) Informar mensualment la Direcció General d'Atenció a la Infància sobre:

Els sol·licitants que registri d'alta i de baixa.

Els expedients que enviï a cada país.

Els menors adoptats o tutelats amb fi d'adopció que hagin arribat a Espanya, en l'adopció dels quals hagi intervingut l'entitat i destinats a famílies residents a Catalunya.

d) Mantenir reunions periòdiques amb els professionals de l'equip tècnic d'adopcions internacionals del servei competent de la Direcció General d'Atenció a la Infància, als efectes de poder establir criteris comuns de treball.

e) Posar a disposició de la Direcció General, quan aquesta ho requereixi, tots els documents relacionats amb les actuacions per a les quals ha estat acreditada.

f) Comunicar a la Direcció general qualsevol modificació de les dades rellevants aportades en la sol·licitud d'acreditació, a fi que, si s'escau, s'autoritzi la modificació de què es tracti.

g) Remetre a la Direcció General una memòria anual en la qual s'inclourà:

Informe sobre les activitats realitzades i sobre la situació de l'entitat.

Còpia dels balanços i pressupostos.

Informe d'auditoria.

Informe sobre la disponibilitat dels comptes corrents.

Altra documentació que pugui ser demanada per la Direcció General d'Atenció a la Infància.

Situació contractual del personal

h) Informar les autoritats competents sobre qualsevol irregularitat, abús o guany indegut de què es tingui coneixement, entès aquest darrer com a benefici financer diferent d'aquelles despeses que fossin precises per cobrir les estrictament necessàries que puguin derivar-se de l'adopció de nens que resideixen en un altre país.

 

Article 19

Particularitats de la tramitació

1. Cap entitat podrà admetre a tràmit una nova sol·licitud d'aquelles persones que ja tinguin en tràmit una sol·licitud anterior d'adopció internacional en aquella entitat, en una altra o directament en l'entitat pública.

2. L'entitat col·laboradora no podrà tramitar un mateix expedient en varis països a la vegada. Iniciats els tràmits d'una sol·licitud, serà necessari finalitzar o cancel·lar el procés d'adopció per poder iniciar una nova tramitació en el mateix o altra país.

3. Les sol·licituds d'adopció que es tramitin mitjançant l'entitat col·laboradora hauran d'estar referides a menors susceptibles d'adopció del país o països per als que hagi estat acreditada.

4. Les entitats podran intervenir en els tràmits tendents a la constitució d'adopcions plenes, o institucions jurídiques que possibilitin i autoritzin expressament la constitució de l'adopció plena a Espanya, quan la legislació del país d'origen estableixi únicament aquesta possibilitat per a l'adopció per estrangers.

5. Les entitats podran intervenir en els tràmits que portin a la constitució en el país d'origen dels menors d'adopcions no plenes, en aquells supòsits en què es prevegi que posteriorment a Espanya es pugui constituir l'adopció plena d'aquell menor.

 

Article 20

Funcions i actuacions prèvies

Prèviament a la constitució de l'adopció les funcions de l'entitat col·laboradora seran les següents:

a) Informar i assessorar els sol·licitants d'adopcions internacionals.

b) Portar un registre de les sol·licituds de tramitació d'adopció internacional rebudes, que inscriurà per ordre d'entrada, fent constar la data de recepció del certificat d'idoneïtat.

En tot cas, el certificat d'idoneïtat i el corresponent informe psicosocial seran tramesos directament des de la Direcció General a l'entitat col·laboradora, així com el compromís de la família de sotmetre's a seguiment i el de la Direcció General d'Atenció a la Infància d'efectuar-lo.

Si el certificat d'idoneïtat ha estat enviat a una entitat col·laboradora, no s'enviarà a una altra diferent mentre no s'acrediti per la primera la finalització o cancel·lació del procediment iniciat en aquesta, amb la corresponent baixa dels sol·licitants.

c) Completar, a petició dels sol·licitants, l'expedient d'adopció internacional, per a la qual cosa:

Demanarà els documents necessaris.

Procedirà, en el seu cas, a la traducció d'aquests i efectuarà les gestions necessàries per a la seva legalització i autenticació.

d) Desenvolupar activitats de preparació i formació per a l'adopció internacional orientades a persones que estan tramitant l'adopció mitjançant aquella entitat col·laboradora.

e) Remetre la documentació que conformi l'expedient, inclosos el certificat d'idoneïtat i el compromís de seguiment, al representant de l'entitat en el país d'origen del menor, informant a la Direcció General d'Atenció a la Infància.

 

Article 21

Funcions i actuacions al país d'origen

Les funcions de l'entitat col·laboradora en el país d'origen del menor seran les següents:

a) Trametre la documentació de l'expedient d'adopció, mitjançant el seu representant, a l'autoritat pública competent en aquell país o a l'organisme privat acreditat a l'efecte per les autoritats d'aquest davant el qual està autoritzada a tramitar les sol·licituds d'adopció l'entitat col·laboradora.

b) Seguir i activar el procediment d'adopció, mantenint els oportuns contactes, amb els organismes públics administratius i judicials competents en l'adopció. A aquest efecte, demanarà, quan sigui necessari, els documents pertinents dels organismes que corresponguin.

c) Ser informada periòdicament, a través del seu representant, sobre la situació de la tramitació, a fi de poder mantenir informats als sol·licitants i a la Direcció General.

d) Rebre de l'organisme oficial del país d'origen del menor, i mitjançant el seu representant, el document referent a la preassignació del menor.

e) Informar d'aquesta preassignació la Direcció General perquè resolgui la seva aprovació o la no aprovació motivada. Aquesta decisió determinarà la continuació o no del procediment.

f) Informar de la preassignació i de la decisió de la Direcció General els interessats, facilitant-los totes les dades disponibles sobre el menor de què es tracti, demanant la seva acceptació o no per a l'adopció aquell menor.

g) Presentar, mitjançant el seu representant a l'organisme oficial del país d'origen del menor del que va rebre la preassignació, el document d'aprovació o de no aprovació de la Direcció General i, si s'escau, el d'acceptació dels sol·licitants.

h) Gestionar, quan sigui necessari, l'atorgament de poders per part dels interessats per a l'actuació d'advocats i procuradors davant els òrgans judicials competents del país d'origen del menor.

i) Ser informada pel seu representant si durant la tramitació es demanés, per part de les autoritats competents del país d'origen del nen, algun nou document a l'actualització d'algun dels ja presentats, a fi de poder comunicar-ho als interessats. A petició d'aquests, s'encarregarà de demanar-ho, gestionar la seva legalització i autenticació i ho presentarà a les autoritats que ho haguessin sol·licitat.

j) Assegurar-se que el menor reuneix tots els requisits per a l'entrada i la residència a Espanya, i que es disposa de tota la documentació pertinent per al reconeixement de l'eficàcia de la resolució estrangera en el nostre país.

k) Informar els interessats del moment en el puguin traslladar-se al país d'origen del menor per ultimar els tràmits d'adopció.

l) Ajudar els interessats en les gestions de legalització, així com a aquelles altres que s'hagin de realitzar en les dependències consulars espanyoles en el país d'origen del menor.

 

Article 22

Funcions i actuacions posteriors

Un cop constituïda l'adopció l'entitat col·laboradora haurà de:

a) Comunicar a la Direcció General la constitució de l'adopció, o en el seu cas, la tutela legal amb fins d'adopció a Espanya, i l'arribada del menor a Espanya, facilitant una còpia compulsada de la resolució d'adopció o de tutela.

b) Remetre a l'organisme competent del país d'origen del menor, quan així ho requereixin i amb la periodicitat que assenyali, els informes de seguiment de l'adaptació del menor a la nova família.

c) Assessorar i instar els adoptants perquè sol·licitin la inscripció de l'adopció al Registre Civil, en cas que no s'hagués realitzat l'esmentada inscripció en el consulat espanyol en el país d'origen del menor abans que en marxés.

d) Tenir cura, en els supòsits en què s'hagués constituït una adopció no plena o una tutela legal amb fins d'adopció a Espanya, que es proposi a l'òrgan judicial competent espanyol, per la Direcció General d'Atenció a la Infància o directament per l'interessat, segons procedeixi, la constitució de l'esmentada adopció.

e) Informar mensualment la Direcció General d'Atenció a la Infància sobre els menors adoptats o tutelats amb fins d'adopció que han arribat a Espanya, quan l'entitat hagi intervingut en la tramitació.

f) Comunicar la Direcció General i a l'organisme competent del país d'origen del menor, que la resolució d'adopció es troba inscrita en el Registre Civil o Consular corresponent. A la Direcció General li facilitarà una còpia de la inscripció registral

g) Prestar serveis de suport al menor adoptat, tutelat amb fi d'adopció, i als adoptants.

 


SECCIÓ 4

Règim econòmic i financer

 

Article 23

Remuneració econòmica

L'entitat col·laboradora acreditada podrà percebre per la prestació dels seus serveis de mediació una remuneració econòmica dels interessats que sol·licitin la seva assistència i intervenció, per fer front a les despeses derivades de la tramitació de les sol·licituds d'adopció i les generals pròpies del manteniment de l'associació.

Aquesta remuneració no podrà ser superior a l'establerta a l'estudi econòmic a què fa referència l'article 12.k).

 

Article 24

Excedent d'ingressos

Quan els ingressos de l'associació, tant procedents de subvencions d'organismes públics, quotes dels afiliats o percepcions per despeses de tramitació o d'altres fonts, siguin superiors a les despeses reals d'aquesta, cal atenir-se al que disposa respecte d'això la normativa general de serveis socials.

 

Article 25

Despeses

1. L'entitat haurà de contemplar en els seus Estatuts els principis i les bases segons les quals pot repercutir als sol·licitants d'adopció les despeses derivades de la tramitació efectuada.

2. Les despeses que l'entitat podrà cobrar al sol·licitant com a compensació econòmica derivada de la gestió específica de tramitar l'adopció internacional que li ha estat demanada són únicament les derivades directament de l'actuació, incloent els honoraris professionals. En particular poden cobrar les següents:

a) Obtenció, traducció, autenticació de documents i gestions similars que, en tot cas, realitzi l'entitat col·laboradora, tant en el territori estatal com a l'estranger.

b) Despeses de tramitació.

3. Les despeses de manutenció del menor en els països en què la legislació ho requereixi, que no podran ser anteriors a la data en què l'adoptant va acceptar la seva adopció.

4. L'import de les retribucions del personal no podrà ser superior al que estigui establert, legalment o convencionalment, de forma general en el territori per a l'activitat que vagin a desenvolupar.

5. En cap cas percebran les seves retribucions en funció de les tramitacions o gestions realitzades.

6. L'entitat col·laboradora haurà de comunicar a la Direcció General d'Atenció a la Infància qualsevol modificació en els costos respecte a l'estudi econòmic presentat per a l'acreditació, sens perjudici de l'augment anual de l'índex de preus al consum.

 

Article 26

Compte corrent

L'entitat tindrà obert un compte corrent únic i independent per a la seva gestió i, si fos necessari, un altre comte corrent també únic en cada país estranger on actuï.

 

Article 27

Comptabilitat

La comptabilitat de les entitats estarà adequada al Pla General Comptable i a les normes complementàries que es puguin dictar en desplegament d'aquest Decret.

 


CAPÍTOL 4

Disposicions comuns

 

Article 28

Funcions de la Direcció General d'Atenció a la Infància

La Direcció General d'Atenció a la Infància, mitjançant la qual el Departament de Benestar Social exerceix les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya per la legislació vigent, té les funcions següents:

a) En relació amb les institucions col·laboradores d'integració familiar:

Proposar els menors susceptibles d'acolliment familiar o adopció per a les famílies corresponents

Supervisar l'activitat de les institucions col·laboradores i aprovar les directrius que hauran de regir l'activitat de les institucions col·laboradores d'integració familiar, en relació a les seves actuacions d'integració familiar.

b) En relació amb les entitats col·laboradores d'adopció internacional:

Gestionar i tramitar directament, d'acord amb el preu públic que acordi el Govern, els expedients d'adopcions internacionals quan ho sol·liciti l'interessat i no existeixi entitat acreditada.

Informar preceptivament els expedients d'acreditació d'entitats col·laboradores d'adopció internacional, valorant el compliment dels requisits per part de l'entitat.

Resoldre sobre l'idoneïtat i lliurar el corresponent certificat.

Elaborar, directament o mitjançant organismes col·laboradors, l'estudi psicosocial.

Supervisar i controlar les entitats col·laboradores de l'adopció internacional.

Col·laborar amb els òrgans competents del Departament de Benestar Social en la inspecció de les entitats col·laboradores d'adopció internacional.

Assessorar i informar, directament o a través de les entitats col·laboradores d'adopció internacional, els particulars interessats sobre l'adopció internacional.

Aprovar, quan escaigui, la tramitació de l'adopció, quan s'hagi emès el document de preassignació del menor.

La resta de funcions previstes en aquest Decret i no contemplades expressament en aquest article.

Aprovar els criteris tècnics per a la tramitació de l'adopció internacional.

Les que li siguin expressament encomanades pel conseller de Benestar Social dins l'àmbit de les seves competències.

 

Article 29

Inspecció

1. La inspecció de les institucions col·laboradores d'integració familiar i de les entitats col·laboradores d'adopció internacional, en l'àmbit de Catalunya, correspon al Servei d'Inspecció i Registre del Departament de Benestar Social.

2. L'actuació de la inspecció s'emmarcarà en el compliment de les obligacions pactades en els convenis que es regulen en aquest Decret, així com el compliment de l'ordenament dels serveis socials que sigui d'aplicació a les esmentades institucions i entitats.

3. Quan una entitat col·laboradora d'adopció internacional hagi estat acreditada també en altra o altres comunitats autònomes, la Secretaria General del Departament de Benestar Social establirà l'oportuna coordinació amb els òrgans competents d'aquelles a efectes d'inspecció.

4. Amb independència del previst als apartats anteriors, la Direcció General d'Atenció a la Infància efectuarà el control.

 

Article 30

Personal i membres de la junta directiva

En relació amb les institucions col·laboradores d'integració familiar i a les entitats col·laboradores d'adopció internacional, el personal que presta serveis i els membres de la junta directiva han de reunir els requisits i complir les condicions següents:

Personal

a) No pot intervenir en les funcions de mediació de l'institució o entitat quan concorri qualsevol de les circumstàncies següents:

Tenir interès personal en l'assumpte que es tracti, o en altre assumpte en la resolució del qual pugui influir la del primer.

Tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

Tenir parentiu de consanguinitat fins el quart grau o d'afinitat fins el segon grau, amb qualsevol dels interessats, com també dels assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procés de mediació així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat.

Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.

Haver intervingut com a perit o testimoni en el procés que es tracti.

Tenir relació de servei amb persona natural interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc, en els dos darrers anys.

b) No pot alternar la seva activitat amb una altra del sector públic en treballs relacionats amb les matèries objecte d'actuació de les institucions o entitats, sens perjudici del règim d'incompatibilitats aplicable al personal de les administracions públiques.

c) Pel que fa a les institucions col·laboradores d'integració familiar, a més, el personal ha d'acreditar una experiència mínima de tres anys de treball en intervenció amb famílies i/o infància.

Personal i membres de la junta directiva

a) Estan obligats a guardar secret de la informació sobre les persones a què tinguin accés.

b) No poden fer ús dels serveis de la institució o entitat.

c) No poden tenir o haver tingut un procés d'acolliment o d'adopció en curs en els darrers dos anys.

 

Article 31

Serveis socials

1. Els serveis d'integració familiar formen part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.

2. Les funcions de mediació en adopció internacional constitueixen un servei social de suport del Sistema Català de Serveis Socials.

3. Aquests serveis estan subjectes al que disposa el Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, de refosa de les lleis en matèria de serveis socials i a la seva normativa de desplegament.

 

Article 32

Preus

Quan el servei es presti directament pel departament de Benestar Social s'aplicaran els preus que s'estableixin per als diferents tràmits que s'efectuïn, d'acord amb la Llei 33/1991, de 24 de desembre, de taxes i preus públics, i la normativa de desplegament del Decret legislatiu 17/1994.

 

Article 33

Dades de caràcter personal

La utilització i cessió de dades personals, mitjançant fitxers automatitzats, s'ajustarà al que preveu la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, reguladora del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.

 


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En aplicació de l'article 32 de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, per a l'exercici de la funció de guarda per part de les institucions col·laboradores d'integració familiar, cal atenir-se al que preveu l'ordenament general de serveis socials.

 


DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

 

 

Barcelona, 28 de desembre de 1995

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI COMAS I BALDELLOU

Conseller de Benestar Social 

 

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda