Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 313/1996

Anterior Amunt Següent

Decret 313/1996, de 17 de setembre, pel qual es determina la capacitat sancionadora en l'àmbit d'atenció i protecció de la infància i l'adolescència

(DOGC núm. 2259, de 25-9-1996)

viñeta Article 1
viñeta Article 2
viñeta Disposicions finals

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

La Llei 8/1995, de 27 de juliol, comporta la inclusió d'un nou capítol 4 en la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, entre d'altres modificacions, el qual estableix un règim sancionador que atorga més efectivitat i capacitat d'execució a la Llei 37/1991.

L'article 40.2 del capítol 4 esmentat assenyala que el Govern de la Generalitat ha de determinar els òrgans competents per a la iniciació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors que s'incoïn en virtut de la Llei 37/1991, els quals hauran de seguir el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, establert pel Decret 278/1993, de 9 de novembre.

En conseqüència vistos l'article 40.2 ja esmentat, el que preveu la disposició final l de la Llei 8/1995, de 2 de juliol, i l'esmentat Decret 278/1993; d'acord amb l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Justícia, i d'acord amb el Govern,

DECRETO:

Article l

Els òrgans de l'Administració de la Generalitat competents per a la imposició de les sancions previstes al capítol 4 de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, parcialment modificada per la Llei 8/1995, de 27 de juliol, o per acordar, si s'escau, el sobreseïment dels expedients sancionadors que s'incoïn en virtut del règim sancionador de la Llei 37/1991, són els següents:

a) Per a la imposició de les sancions lleus o greus o per acordar el sobreseïment dels expedients sancionadors incoats per la presumpta comissió d'infraccions lleus o greus, la directora general d'Atenció a la Infància.

b) Per a la imposició de les sancions molt greus o per acordar el sobreseïment dels expedients sancionadors incoats per la presumpta comissió d'infraccions molt greus, la consellera de Justícia.

 

Article 2

2.1 El cap del Servei de Suport Jurídic de la Direcció General d'Atenció a la Infància és l'òrgan competent per acordar la incoació dels expedients sancionadors de les infraccions tipificades en el capítol 4 de la Llei 37/1991, de 30 de desembre.

2.2 Correspon al Servei de Suport Jurídic la tramitació i la instrucció dels expedients sancionadors a que es refereix l'apartat anterior.

 

DISPOSICIONS FINALS

--1 Es faculta la consellera de Justícia per dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.

 

--2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 17 de setembre de 1996

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ

Consellera de Justícia 

 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda