Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 30/2012

Anterior Amunt

 

 

Decret 30/2012, de 13 de març, del Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d'incapacitat i del Registre de patrimonis protegits

(DOGC núm. 6088, de 15-3-2012),

L’article 129 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la Constitució atribueix en tot cas a l’Estat. Aquesta competència inclou la determinació del sistema de fonts del dret civil de Catalunya.

Així mateix, l’article 40 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que els poders públics han de garantir la protecció jurídica, econòmica i social de les diverses modalitats de família, com a estructura bàsica i factor de cohesió social i com a primer nucli de convivència de les persones. També han de garantir la protecció jurídica de les persones amb discapacitats.

La Llei 11/1996, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 39/1991, de 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars, va crear el Registre de tuteles i autotuteles, l’organització, el funcionament i la publicitat del qual es va establir pel Decret 360/1996, de 12 de novembre.

Posteriorment, la disposició addicional de la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família, va modificar la denominació del Registre, que va passar a ser Registre de nomenaments tutelars no testamentaris.

L’article 222.8 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, aprovat per la Llei 25/2010, de 29 de juliol, disposa que en el Registre de nomenaments tutelars no testamentaris s’han d’inscriure les delacions de les tuteles atorgades en escriptura pública en ús de les facultats que estableixen els articles 222.4 i 222.5 i també els poders atorgats en previsió d’una situació d’incapacitat.

Així mateix, en virtut de la disposició addicional primera de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, es crea el Registre de patrimonis protegits. En l’apartat tercer d’aquesta disposició addicional es preveu que l’organització, el funcionament i la publicitat d’aquest registre s’han d’establir per Reglament.

Per raons de racionalitat, punts de connexió i simplificació administrativa, es creu convenient regular ambdós registres en un únic decret.

La disposició final cinquena de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, va determinar l’entrada en vigor de la Llei el dia 1 de gener de 2011; per aquest motiu es considera convenient establir l’entrada en vigor del Decret l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb els articles 39.1 i 40 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte regular l’organització, el funcionament i la publicitat del Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat i del Registre de patrimonis protegits.

Article 2

Adscripció dels registres

El Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat i el Registre de patrimonis protegits s’adscriuen al departament competent en matèria de dret civil mitjançant la direcció general competent en matèria de dret civil.

Capítol II

Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat

Article 3

Actes inscriptibles

S’inscriuen en el Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat:

a) Els nomenaments i les exclusions, i la seva revocació, si escau, de les delacions tutelars atorgades en escriptura pública que no sigui testament ni codicil, en ús de les facultats reconegudes en els articles 222-4 i 222-5 del llibre segon del Codi civil de Catalunya. Les modificacions de nomenaments tutelars no testamentaris seran inscriptibles sempre que estiguin inscrits els nomenaments el règim jurídic dels quals es pretén modificar.

b) L’atorgament i la revocació total o parcial dels poders atorgats en escriptura pública en previsió d’una situació d’incapacitat i, si escau, l’extinció judicial d’aquests poders. Les modificacions dels poders seran inscriptibles sempre que estiguin inscrits els poders el règim jurídic dels quals es pretén modificar.

Article 4

Dades inscriptibles

4.1 A les inscripcions de delacions tutelars hi han de constar les dades següents: el nom, els cognoms, el domicili i el document d’identitat de l’atorgant o atorgants, i del fill o filla per al qual es fa la previsió tutelar; el tipus de nomenament o exclusió, i la seva revocació, si escau; el lloc i la data de l’autorització de l’escriptura, el número de protocol corresponent, el nom i cognoms del notari o notària que l’ha autoritzada, el col·legi notarial al qual pertany i la classe d’acte de què es tracta.

4.2 A les inscripcions de poders atorgats en previsió d’una situació d’incapacitat hi han de constar les dades següents: el nom, els cognoms, el domicili i el document d’identitat de l’atorgant; el lloc i la data de l’autorització de l’escriptura, el número de protocol corresponent, el nom i cognoms del notari o notària que l’ha autoritzada, el col·legi notarial al qual pertany i la classe d’acte de què es tracta, entre d’altres, l’atorgament, la revocació total o parcial i l’extinció judicial dels poders, si escau.

4.3 En cap cas s’hi ha d’inscriure la identitat de les persones designades o excloses per exercir càrrecs tutelars ni la de les persones apoderades en previsió d’una situació d’incapacitat.

Capítol III

Registre de patrimonis protegits

Article 5

Actes inscriptibles

S’inscriuen en el Registre de patrimonis protegits:

a) La constitució de patrimonis protegits i les seves modificacions. Les modificacions seran inscriptibles sempre que estiguin inscrits els patrimonis protegits el règim jurídic dels quals es pretén modificar.

b) Les aportacions de béns a patrimonis protegits constituïts i inscrits en el Registre.

c) Els nomenaments i els canvis dels administradors de patrimonis protegits inscrits en el Registre.

d) Les mesures adoptades judicialment, amb caràcter transitori o permanent, referides a l’administració de patrimonis protegits inscrits en el Registre.

Article 6

Dades inscriptibles

6.1 A les inscripcions de constitució de patrimonis protegits hi han de constar les dades següents: el nom, els cognoms, el domicili i el document d’identitat de la persona que constitueix el patrimoni protegit i de la persona beneficiària; el lloc i la data de l’autorització de l’escriptura, el número de protocol corresponent, el nom i cognoms del notari o notària que l’ha autoritzada, el col·legi notarial al qual pertany i la classe d’acte de què es tracta.

6.2 A les inscripcions d’aportació de béns a patrimonis protegits hi han de constar les dades següents: el nom, els cognoms, el domicili i el document d’identitat de la persona que fa l’aportació de béns i el patrimoni protegit inscrit en el Registre destinatari de l’aportació; el lloc i la data de l’autorització de l’escriptura, el número de protocol corresponent, el nom i cognoms del notari o notària que l’ha autoritzada, el col·legi notarial al qual pertany i la classe d’acte de què es tracta.

6.3 A les inscripcions de nomenaments, revocacions i canvis d’administradors de patrimonis protegits hi han de constar les circumstàncies següents: el nom, els cognoms, el domicili i el document d’identitat de la persona nomenada administradora del patrimoni protegit inscrit en el Registre i, si escau, la revocació del nomenament; el lloc i la data de l’autorització de l’escriptura, el número de protocol corresponent, el nom i cognoms del notari o notària que l’ha autoritzada, el col·legi notarial al qual pertany i la classe d’acte de què es tracta.

6.4 S’han d’anotar en el Registre de patrimonis protegits les mesures judicials, adoptades amb caràcter transitori o permanent, que afectin l’administració del patrimoni protegit inscrit.

Capítol IV

Disposicions comunes del Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat i del Registre de patrimonis protegits

Article 7

Comunicacions

7.1 Les dades indicades en els articles 4 i 6 han de constar en la comunicació del notari o notària que ha autoritzat l’escriptura corresponent. Aquesta comunicació s’ha de trametre dins del tercer dia, comptat des de la data de l’autorització del document corresponent, al Col·legi de Notaris de Catalunya.

7.2 El Col·legi de Notaris de Catalunya ha de lliurar setmanalment, via telemàtica, al Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat i al Registre de patrimonis protegits la informació de totes les comunicacions rebudes.

7.3 Els notaris d’altres col·legis, els òrgans judicials i els agents diplomàtics o consulars d’Espanya a l’estranger poden trametre a la Direcció General a la qual s’adscriuen el Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat i el Registre de patrimonis protegits la comunicació que s’expressa a l’apartat precedent. Els registres també poden prendre nota dels actes inscriptibles atorgats fora de Catalunya, o excepcionalment atorgats a Catalunya en el cas que les dades indicades en els articles 4 i 6 no hagin pogut tenir accés al registre corresponent, mitjançant la presentació per part d’una persona amb interès legítim d’una còpia autèntica del document que contingui aquest acte.

7.4 Les mesures judicials han de ser comunicades directament al Registre de patrimonis protegits pels òrgans judicials que les acordin.

Article 8

Publicitat registral

Els registres han de facilitar les dades que hi constin, mitjançant certificat, a les persones que han atorgat les escriptures de delacions tutelars; de poders atorgats en previsió d’una situació d’incapacitat, o escriptures públiques relatives a patrimonis protegits, sens perjudici del deure de col·laboració amb els òrgans judicials d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

Article 9

Organització dels registres

9.1 El Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat i el Registre de patrimonis protegits s’han de dur en suport informàtic.

9.2 El Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat s’organitza per ordre alfabètic a partir del primer dels cognoms de qui pot ser sotmès a l’organisme tutelar.

9.3 El Registre de patrimonis protegits s’organitza per ordre de la data de presentació dels actes inscriptibles relatius a patrimonis protegits.

Article 10

Fitxers de dades de caràcter personal

Es creen, adscrits al departament competent en matèria de dret civil, els fitxers de dades de caràcter personal següents, descrits a l’annex d’aquest Decret:

1. Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat.

2. Registre de patrimonis protegits.

Disposició transitòria

Inscripció dels actes atorgats amb anterioritat

Els actes inscriptibles atorgats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret poden inscriure’s en el Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat i el Registre de patrimonis protegits mitjançant una comunicació realitzada pel notari o notària titular del protocol en què figuri el document públic, d’acord amb el que preveuen els articles 4.2 i 6, sempre que no hi consti la seva revocació.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Decret 360/1996, de 12 de novembre, d’organització, funcionament i publicitat del Registre de tuteles i autotuteles.

Disposicions finals

Primera

Modificació de fitxers de dades de caràcter personal

El conseller o consellera del departament competent en matèria de dret civil està habilitat per modificar, mitjançant una ordre, els fitxers del Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat i del Registre de patrimonis protegits.

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de març de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

M. Pilar Fernández Bozal

Consellera de Justícia

Annex

Fitxers de dades de caràcter personal

—1 Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat:

Finalitat i usos previstos

La finalitat del fitxer és el registre i control de les disposicions atorgades en escriptura pública relatives a nomenaments tutelars no testamentaris i dels poders atorgats en previsió d’una situació d’incapacitat.

L’ús previst és el de certificació de l’existència o no-existència de disposicions tutelars no testamentàries i de poders atorgats en previsió d’una situació d’incapacitat.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades

Atorgants de les escriptures públiques.

Persones per a les quals es fa la previsió de la delació tutelar no testamentària en els casos en què no siguin les atorgants de les escriptures públiques.

Persones a les quals es confereixen els poders en previsió d’una situació d’incapacitat.

Notaris que autoritzen les escriptures públiques.

Procediment de recollida de les dades

Amb caràcter general: transmissió electrònica.

Excepcionalment: comunicació en suport paper de còpies autèntiques de les escriptures atorgades i de formularis.

Procedència de les dades

Les dades s’obtenen del Col·legi de Notaris de Catalunya, d’altres col·legis de notaris, dels òrgans judicials, dels agents diplomàtics i de persones amb interès legítim.

Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal

Dades identificatives de les persones atorgants de l’escriptura pública i del fill o filla per a qui es fa la previsió tutelar: el nom, els cognoms, el domicili i el document d’identitat de l’atorgant o atorgants, i del fill o filla per a qui es fa la previsió tutelar.

Altres dades: tipus de nomenament o exclusió i la seva revocació, si escau.

Dades identificatives del notari o notària que ha autoritzat l’escriptura pública: el lloc i la data de l’autorització de l’escriptura pública, el número de protocol corresponent, el nom i cognoms del notari o notària que l’ha autoritzada, el col·legi notarial al qual pertany i la classe d’acte de què es tracta.

Sistema de tractament

Automatitzat.

Cessions de dades

Als òrgans judicials, de conformitat amb l’article 11.2.d de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Transferències internacionals

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

Òrgan administratiu responsable

Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Unitats administratives per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

Pau Claris, 81

08010 Barcelona

Adreça electrònica: justicia@gencat.cat

Nivell de mesures de seguretat

Bàsic.

—2 Registre de patrimonis protegits

Finalitat i usos previstos

La finalitat del fitxer és el registre i control de la constitució dels patrimonis protegits, de les aportacions de béns a patrimonis protegits constituïts i inscrits en el Registre; dels nomenaments i els canvis dels administradors de patrimonis protegits inscrits en el Registre i de les mesures adoptades judicialment, amb caràcter transitori o permanent, referides a l’administració de patrimonis protegits inscrits en el Registre.

L’ús previst és el de certificació de les dades inscriptibles a petició de persones i òrgans autoritzats per la legislació vigent.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades

Persones que constitueixen el patrimoni protegit.

Persones beneficiàries dels patrimonis protegits constituïts.

Persones que fan aportacions als patrimonis protegits constituïts i inscrits en el Registre.

Persones administradores dels patrimonis protegits.

Notaris que autoritzen les escriptures públiques.

Procediment de recollida de les dades

Amb caràcter general: transmissió electrònica.

Excepcionalment: comunicació en suport paper de còpies autèntiques de les escriptures atorgades i de formularis.

Procedència de les dades

Les dades s’obtenen del Col·legi de Notaris de Catalunya, d’altres col·legis de notaris, dels òrgans judicials, dels agents diplomàtics i de persones amb interès legítim.

Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal

Dades identificatives de la persona que constitueix el patrimoni protegit i de la persona beneficiària: nom i cognoms, domicili i DNI.

Dades identificatives de la persona que fa l’aportació de béns a patrimonis protegits: nom i cognoms, domicili i DNI.

Dades identificatives de les persones nomenades administradores de patrimonis protegits: nom i cognoms, domicili i DNI, i, si escau, la revocació del nomenament.

Dades identificatives del notari o notària que ha autoritzat l’escriptura pública: el lloc i la data de l’autorització de l’escriptura pública, el número de protocol corresponent, el nom i cognoms del notari o notària que l’ha autoritzada, el col·legi notarial al qual pertany i la classe d’acte de què es tracta.

Sistema de tractament

Automatitzat.

Cessions de dades

Als òrgans judicials, de conformitat amb l’article 11.2.d de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Transferències internacionals

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

Òrgan administratiu responsable

Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Unitats administratives per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

Pau Claris, 81.

08010 Barcelona.

Adreça electrònica: justicia@gencat.cat.

Nivell de mesures de seguretat

Bàsic

 
 
 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda