Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 2/1997

Anterior Amunt Següent

anterior


Títol III

De l'acolliment familiar i de l'adopció

Capítol I

De l'acolliment simple en família

Secció I

Normes generals

 

Article 51

La proposta de mesura de l'acolliment simple per una persona o família feta pels equips tècnics haurà de tenir en compte i valorar els aspectes següents:

a) Les necessitats i circumstàncies del menor i un projecte d'actuació educativa específic per a aquest.

b) La possibilitat de retornar el menor dins la família biològica i, si escau, una previsió de temporalitat.

c) El pla de millora que cal seguir per afavorir el seu retorn a la família biològica, sempre que sigui possible. El pla haurà d'incloure el règim de visites aconsellable.

 

Article 52

1. La mesura d'acolliment simple per una persona o família ha de ser acordada per la Direcció General d'Atenció a la Infància, amb audiència prèvia dels pares, del tutor, del guardador o dels familiars que hagin conviscut amb el menor, si estan identificats i localitzables.

2. En la mateixa resolució que acordi la mesura es podrà constituir l'acolliment simple en interès del menor si ja es compta amb una persona o família proposada per a tal fi.

 

Article 53

1. Un cop constituït l'acolliment, la seva evolució serà revisada per la Direcció General d'Atenció a la Infància, com a mínim cada sis mesos , i es farà constar la valoració de la mesura en informe escrit; tot això sense perjudici de les facultats que, segons els articles 6 i 11 de la Llei, corresponen al ministeri fiscal.

2. Si, transcorregut el temps de durada de l'acolliment, resulta aconsellable el manteniment del menor separat de la seva llar o entorn familiar, els equips tècnics podran proposar la pròrroga de la mesura i, si s'escau, la resolució que l'acordi s'adoptarà seguint el mateix procediment establert pels articles 51 i 52 d'aquest Reglament.

3. La Direcció General d'Atenció a la Infància, directament o a través de les entitats col·laboradores d'integració familiar, donar l'assessorament i el suport tècnic necessaris al menor i a la família que l'acull, per al bon desenvolupament de l'acolliment.

 

Article 54

1. L'acolliment simple es pot constituir en la família extensa del menor o en família aliena.

2. Als efectes d'aquest Reglament, s'entendrà com a família extensa aquella en què hi ha una relació de parentiu per consanguinitat o per afinitat entre el menor i la persona acollidora, o els membres de la família acollidora. L'acolliment en família aliena es constituirà amb persones o famílies que no tinguin cap relació de parentiu amb el menor.

 


Secció II

Acolliment simple en família extensa

 

Article 56

L'acolliment en família extensa tindrà preferència respecte de l'acolliment en família aliena, sempre que concorrin les circumstàncies establertes en l'article següent.

 

Article 57

L'elecció dels familiars es farà tenint en compte, en tot cas, que aquells que vulguin acollir el menor hagin mostrat prou interès pel benestar d'aquest, que hi hagi vincle afectiu, que tinguin la capacitat de preservar-lo de les condicions que van generar la situació de desemparament, i una aptitud educadora adequada. Així mateix, serà necessari que no hi hagi oposició a l'acolliment per part de les persones que convisquin en el domicili dels acollidors.

 


Secció III

Acolliment simple en família aliena

 

Article 58

1. La persona o persones que s'ofereixin per acollir un menor hauran de presentar la sol·licitud a la Direcció General d'Atenció a la Infància, en la qual es faran constar les dades personals i familiars i la seva voluntat d'acollir en forma simple un o més menors.

2. El sol·licitant o sol·licitants d'acolliment hauran d'adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

a) Certificat d'antecedents penals.

b) Informe mèdic de salut física i psíquica relacionat amb la possibilitat de prestar una atenció adequada al menor.

c) Certificat d'empadronament en el qual constin totes les persones que viuen en el domicili.

 

Article 59

Només es resoldran favorablement els oferiments de les famílies o persones que tinguin residència habitual fora de Catalunya quan quedi suficientment garantit que és possible complir el règim de visites amb la família biològica, si és el cas, i fer el seguiment general de la mesura.

 

Article 60

1. El procés de valoració de la família o persona que s'ofereixi per acollir un menor es durà a terme d'acord amb el que estableixen els articles següents. La durada de tot el procediment no ha d'excedir els sis mesos. Si, transcorregut aquest termini, la persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Infància no ha resolt, la sol·licitud s'entendrà desestimada, però el venciment del termini esmentat no eximeix l'Administració de l'obligació de resoldre.

2. Els sol·licitants poden adduir, en qualsevol moment anterior al tràmit d'audiència, al·legacions i aportar documents o altres elements de judici.

 

Article 61

Les circumstàncies que es tindran en compte per a la valoració de les persones o les famílies per a l'acolliment simple són els següents:

a) Característiques personals:

No patir cap malaltia física o psíquica que impossibiliti l'atenció del menor.

Tenir capacitat d'adaptació personal davant noves situacions.

Estabilitat emocional.

Possibilitat de dedicació

b) Circumstàncies socioeconòmiques:

Mitjans de vida suficients.

Habitatge en condicions adequades.

c) Capacitat educativa i entorn familiar directe que pugui donar suport a la tasca educativa.

d) Altres circumstàncies:

Motivació adequada a la finalitat de l'acolliment simple.

Voluntat d'acollir compartida per tot el nucli familiar que conviu.

Acceptació, si s'escau, de la relació del menor amb la seva família biològica i de facilitar-hi el retorn, i acceptació de la història, identitat i cultura pròpia del menor.

 

Article 62

1. El procés d'estudi i valoració de la persona o família que s'ofereix per acollir inclourà un mínim de dues entrevistes, de les quals almenys una serà efectuada per un diplomat en treball social i una per un psicòleg de l'equip tècnic competent. Hi haurà una visita domiciliària i també es podran incloure qüestionaris i proves psicomètriques.

2. Dins el procés de selecció, hi haurà unes sessions informatives que s'establiran a aquest efecte, consistents en una vessant teòrica sobre les característiques fonamentals de l'acolliment simple en família amb participació de professionals relacionats amb la infància i l'educació, i una vessant més pràctica que inclourà l'aportació de persones o famílies que ja han viscut aquesta experiència.

3. De l'assistència dels sol·licitants a les sessions esmentades i de les entrevistes, n'ha de quedar constància.

4. Cada membre de l'equip tècnic elaborarà els informes de cada fase del procés i un informe final respecte de les circumstàncies que concorren en la persona o família sol·licitant.

5. L'informe favorable de l'equip tècnic competent ha d'incloure una valoració sobre les característiques del menor o menors susceptibles de ser acollits per cada persona o família.

 

Article 63

Seleccionada una persona o família com a acollidora i abans de constituir un acolliment simple, hauran d'assistir a les sessions de formació que a tal fi s'estableixin.

 

Article 64

1. L'assignació d'un menor en acolliment a una persona o família determinada es farà sempre en interès d'aquest i a partir de les seves necessitats i amb valoració conjunta dels següents criteris:

a) La proximitat dels llocs de residència dels nuclis familiars per tal de facilitar la vinculació del menor amb la seva família biològica, quan hi hagi previsió de retorn.

b) Els nuclis familiars amb fills respecte dels que no en tenen.

c) La menor edat del menor a acollir respecte dels fills propis de la persona o família acollidora.

d) La disponibilitat per acceptar grups de germans.

e) Les parelles matrimonials i parelles d'home i dona units de forma estable, respecte de les persones individuals.

2. En els casos d'igualtat de valoració, es respectarà l'ordre cronològic de la sol·licitud.

3. L'acceptació de l'acolliment per part de la persona o família acollidora constarà per escrit.

 

Article 65

L'acolliment simple s'extingeix en els supòsits següents:

Caducitat del temps de durada previst en la resolució d'adopció de la mesura i, si escau, de la pròrroga.

Constitució d'acolliment preadoptiu, adopció o tutela ordinària del menor.

Majoritat o habilitació d'edat.

Quan hagin desaparegut les circumstàncies que van donar lloc a l'adopció de la mesura.

A sol·licitud de la família o persona acollidora o del menor, major de 12 anys.

Mort o incapacitat de la persona acollidora.

Informe de seguiment desfavorable.

 


Capítol II

De l'acolliment preadoptiu i de l'adopció
 

Secció I

Disposicions generals

 

Article 66

La proposta de mesura d'acolliment preadoptiu feta pels equips tècnics haurà de tenir en compte i valorar la concurrència del supòsit o supòsits que preveu l'article 13.1 de la Llei 37/1991, i els aspectes següents:

a) Les necessitats i circumstàncies del menor.

b) Les circumstàncies de la família d'origen.

 

Article 67

1. Un cop s'hagi instruït el procediment, amb audiència del menor de 12 anys si té prou coneixement i havent obtingut el consentiment del major de 12 anys, immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es posarà en coneixement dels pares o tutors que no estiguin privats de la potestat o remoguts del càrrec tutelar perquè, en el termini de 30 dies, prestin el seu assentiment a la mesura d'acolliment preadoptiu.

2. En el cas que els pares o tutors que no estiguin privats de la potestat o remoguts del càrrec tutelar dissenteixin, siguin citats i no compareguin en el termini previst, o no s'hagi pogut conèixer el seu parador, la Direcció General d'Atenció a la Infància sol·licitarà al jutge que acordi la mesura d'acolliment. A aquesta sol·licitud, s'haurà d'adjuntar l'expedient i els informes tècnics emesos.

 


Secció II

Procediment de valoració dels sol·licitants d'adopció

 

Article 68

1. La família o persona que vulgui adoptar un menor s'haurà d'adreçar a la Direcció General d'Atenció a l'Infància mitjançant una sol·licitud, en la qual es faran constar les dades personals i la seva voluntat d'adoptar un menor.

2. Amb aquesta sol·licitud s'adjuntarà documentació que acrediti el compliment dels requisits legals per adoptar establerts a l'article 18 de la Llei 37/1991, i la que, d'acord amb l'article següent, és necessària per fer l'estudi i la valoració dels sol·licitants d'adopció.

3. Si manca l'acreditació dels esmentats requisits, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seva sol·licitud, que s'arxivarà sense cap més tràmit.

 

Article 69

Per tal de permetre la valoració, la persona o persones sol·licitants hauran d'aportar la documentació següent :

Certificat d'empadronament.

Documents acreditatius de la seva situació econòmica.

Certificat d'antecedents penals.

Informe mèdic de salut física i psíquica, relacionat amb la possibilitat de prestar una atenció adequada al menor.

 

Article 70

El procés d'estudi i valoració de la persona o persones que s'ofereixen per adoptar un menor tant de Catalunya com d'una altra comunitat autònoma o de l'estranger, el durà a terme la Direcció General d'Atenció a la Infància.

La finalitat d'aquest procés és determinar la idoneïtat de la persona o família que vol adoptar per garantir la cobertura de les necessitats del menor i el compliment de les obligacions establertes legalment i, específicament, pretén garantir que la persona o família pot oferir al menor l'estabilitat, la cura i el respecte als seus senyals d'identitat que permetin el seu desenvolupament integral.

 

Article 71

Les circumstàncies que tindran en compte els equips tècnics competents per a la valoració de les persones que sol·liciten l'adopció son:

1. En relació amb les circumstàncies personals del sol·licitants:

a) Equilibri personal adequat.

b) Estabilitat en la relació de parella.

c) Salut física i psíquica que permeti l'atenció al menor.

d) Flexibilitat d'actituds i adaptabilitat a la nova situació que planteja l'adopció.

e) Motivació per exercir funcions parentals que inclogui cobrir les necessitats i mancances d'un menor susceptible d'adopció.

f) Motivacions per a l'adopció compartides, en el cas de parella.

2. En relació amb les circumstàncies familiars i socials: que l'entorn relacional sigui favorable i adequat a la integració del menor adoptat.

3. En relació amb les circumstàncies socioeconòmiques:

a) Situació econòmica que permeti l'atenció al menor.

b) Habitatge en condicions adequades.

4. En relació amb l'aptitud educadora:

a) Capacitat de cobrir les necessitats educatives o de desenvolupament d'un menor.

b) Que l'entorn familiar pugui donar suport en la tasca educativa.

5. En relació amb el menor:

a) No triar sexe de manera excloent.

b) Acceptació de l'herència biològica del menor i acceptació i respecte a la història, identitat i cultura del menor.

c) Acceptació de la relació del menor amb la seva família biològica, si s'escau.

 

Article 72

1. El procés d'estudi i valoració de la persona o família que sol·licita adoptar comprèn sessions informatives i formatives, així com un mínim de dues entrevistes, de les quals almenys una serà efectuada per un treballador social i una per un psicòleg de l'equip tècnic competent. Hi haurà una visita domiciliària, i també, a fi d'assolir la màxima objectivitat en la valoració, es podran incloure qüestionaris i proves psicomètriques.

2. La durada del procés es fixa en vuit mesos. Si transcorregut aquest termini, no s'ha resolt, la sol·licitud es considerarà desestimada, però el venciment del, termini esmentat no eximeix l'Administració de l'obligació de resoldre.

 

Article 73

Cada membre de l'equip tècnic elaborarà els informes de cada fase del procés i un informe final, respecte de les circumstàncies que concorren en la persona o parella sol·licitant, que es pronunciar també sobre les característiques del menor o menors que la persona o parella pot adoptar.

 

Article 74

1. Els sol·licitants podran adduir durant el procés les al·legacions que estimin convenients i aportar documents o altres elements de judici.

2. Tot l'expedient i la proposta de resolució i el resultat de l'audiència corresponent seran sotmesos a informe preceptiu del Comitè tècnic d'avaluació.

 

Article 75

1. L'assignació d'un menor a una parella o persona que vol adoptar es farà sempre en interès del menor i a partir de les seves necessitats, d'acord amb els criteris de preferència següents:

a) Es donarà prioritat als cònjuges o parella d'home i dona units de forma estable respecte de les persones individuals.

b) Es tindrà en compte la distància generacional.

c) Es donarà prioritat al fet que l'adoptat sigui més petit que el fill més petit dels adoptants i es portin almenys un any.

2. En igualtat d'idoneïtat, es respectarà l'ordre cronològic de la sol·licitud.

 

Article 76

1. Un cop iniciat l'acolliment preadoptiu i emès l'informe tècnic sobre la integració del menor en la família preadoptiva, es formularà la proposta prèvia amb què es donarà inici al procediment judicial d'adopció.

2. La Direcció General d'Atenció a la Infància, amb informe previ dels equips tècnics competents que justifiqui la concurrència de les circumstàncies de l'article 13 de la Llei 37/1991, així com la idoneïtat de la família que l'acull, podrà proposar que es procedeixi a la tramitació de l'adopció del menor que es trobi sota mesura d'acolliment simple en família, en interès d'aquest.

 


Capítol III

Disposicions comunes a l'acolliment simple en família i a l'acolliment preadoptiu i l'adopció

 

Article 77

1. El procés d'estudi i valoració haurà de garantir la igualtat de tractament i d'aplicació dels criteris a tots els sol·licitants.

2. En qualsevol moment, els sol·licitants poden desistir del procediment.

3. En els casos de successius acolliments o adopcions, el procés d'estudi i valoració consistirà únicament en l'actualització de l'emès anteriorment.

 

Article 78

1. En el procés d'estudi i valoració de famílies per a l'acolliment simple o preadoptiu que desenvolupa la Direcció General d'Atenció a la Infància, hi podran intervenir les institucions o entitats col·laboradores acreditades per l'esmentada Direcció General.

2. La Direcció General d'Atenció a la Infància, mitjançant els seus serveis, efectuarà la supervisió adequada d'aquesta intervenció externa.

 

Article 79

Els tècnics que intervenen en el procés d'estudi i valoració, així com el Comitè tècnic d'avaluació, poden requerir la informació i documentació complementària que sigui necessària per emetre els seus informes.

 

Article 80

La valoració de persones o famílies que s'ofereixen per a l'acolliment o l'adopció de menors amb especials dificultats d'integració tindrà caràcter preferent i s'adaptaran els criteris d'assignació a les circumstàncies específiques d'aquests menors.

 

Article 81

1. La resolució que declari la valoració positiva de l'aptitud educadora, de la situació familiar i d'altres circumstàncies donarà lloc a la seva inscripció en el registre de famílies corresponent, a l'efecte de garantir els principis de prioritat i igualtat.

2. Si, ateses les circumstàncies anteriors, la persona o família no han estat seleccionades, podran fer una nova sol·licitud quan s'acrediti el canvi de les circumstàncies que van motivar la resolució desestimatòria.

 

Article 82

1. Els equips tècnics competents són els que proposen l'assignació d'un menor a una determinada persona o família. Aquesta proposta serà notificada a la persona o família seleccionada, que, per escrit, acceptarà o no el menor assignat.

2. El menor s'assignarà a la persona o família acollidora o adoptant inscrites al registre corresponent; l'assignació es farà sempre en interès del menor i a partir de les seves necessitats i particularitats.

 

Article 83

1. Es crea, en les demarcacions territorials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, el Registre de famílies per a l'acolliment simple, que contindrà dues seccions:

Secció primera: sol·licituds estimades.

Secció segona: acolliments constituïts.

2. Es crea un únic Registre de famílies per a l'acolliment preadoptiu, que tindrà dues seccions:

Secció primera: sol·licituds estimades.

Secció segona: acolliments constituïts.

3. Es facilitarà només informació de les inscripcions a les persones interessades, al ministeri fiscal i a l'autoritat judicial competent.

 

Article 84

Les condicions de les famílies o persones acollidores inscrites en el registre corresponent estaran subjectes a informes d'actualització si han transcorregut tres anys des de la resolució que va donar lloc a la inscripció, amb la finalitat de comprovar si subsisteixen les circumstàncies que van motivar-ne la selecció.

 

Article 85

1. L'assentament al registre corresponent es tancarà quan concorri un o més dels supòsits següents:

Constitució de l'acolliment preadoptiu.

Renúncia expressa de les persones sol·licitants.

Incompareixences reiterades sense causa justificada durant els tràmits necessaris en els processos d'assignació d'un menor o d'actualització dels informes.

Refús del menor assignat sense causa justificada.

Alteració o ocultació dolosa d'informació que hagi estat determinant de la valoració positiva.

No superació del procés d'actualització.

2. El Registre de famílies per a l'acolliment simple inclourà la informació sobre si els acollidors ho poden ser per a més d'un acolliment simultani o successiu.

 

Article 86

Les incidències que afectin l'estat de l'expedient de selecció s'hauran d'anotar en el Registre.

 


Títol IV

De la tramitació de l'adopció internacional

 

Article 87

1. La Direcció General d'Atenció a la Infància i les Entitats Col·laboradores d'Adopció Internacional (ECAI) informaran sobre la tramitació necessària per procedir a l'adopció internacional i sobre els requisits específics que demanen els diferents països.

2. Les famílies o persones amb residència habitual a Catalunya que vulguin adoptar un menor desemparat estranger resident en un país estranger hauran de formular sol·licitud de la declaració d'idoneïtat davant la Direcció General d'Atenció a la Infància.

3. La sol·licitud es formularà per a un país concret. Tot i això, a petició de la persona interessada, i en atenció a la viabilitat o dificultats existents o sobrevingudes, els sol·licitants podran reorientar la sol·licitud vers un altre país. En el cas que ja s'hagués tramès l'expedient al país prèviament sol·licitat, es notificarà a aquell país. Si els països sol·licitats no exigeixen que hi hagi una única petició , es podran tramitar simultàniament dues sol·licituds.

 

Article 88

1. L'obtenció de la declaració d'idoneïtat és requisit previ per la tramitació de l'expedient d'adopció internacional.

2. L'estudi i valoració per a la declaració d'idoneïtat es durà a terme d'acord amb els criteris i el procediment establerts per a l'acolliment preadoptiu.

3. Aquest estudi i valoració s'efectuarà tenint present, a més de les circumstàncies dels sol·licitants, els requisit i les circumstàncies que concorrin en el país al qual es formularà la petició d'adopció. En cas de canvi del país sol·licitat, l'estudi i valoració de la idoneïtat s'adaptaran, si s'escau, a les del nou país, en el termini màxim d'un mes.

 

Article 89

1. La tramitació de l'expedient d'adopció es farà segons el procediment establert pel Conveni de la Haia, si el país d'origen del menor l'ha ratificat.

2. Si no és d'aplicació el Conveni, la tramitació de l'expedient d'adopció internacional, l'efectuarà la Direcció General d'Atenció a la Infància o, si s'escau, l'ECAI acreditada, o les mateixes persones interessades, sense que en aquest cas puguin intervenir-hi mediadors.

 

Article 90

En els casos de l'apartat 2 de l'article anterior, el certificat d'idoneïtat i els informes de valoració de la família o persona sol·licitant seran tramesos per la Direcció General d'Atenció a la Infància a l'organisme competent del país d'origen del menor, o a la seva representació diplomàtica, directament o mitjançant l'ECAI habilitada per actuar en el país corresponent, sense perjudici del dret de les persones interessades d'obtenir-ne còpies.

 

Article 91

1. Els adoptants o, si escau, l'ECAI, hauran de comunicar a la Direcció General d'Atenció a la Infància l'assignació i lliurament del menor per part de l'autoritat competent del país d'origen.

2. En els casos que el país d'origen demani el seguiment de la situació del menor, els adoptants hauran de col·laborar en l'actuació.

 

Article 92

La Direcció General d'Atenció a la Infància, directament o mitjançant les ECAI, informarà els adoptants de la tramitació del reconeixement o, si escau, de la constitució de l'adopció dels menors estrangers.

 


Disposicions addicionals

Primera

1. Quan es tracti del reconeixement d'una adopció constituïda a l'estranger sense la intervenció de la Direcció General d'Atenció a la Infància, aquesta entitat, a petició de l'autoritat judicial competent, procedirà a l'estudi i valoració de la persona o persones adoptants, per determinar si reuneixen les condicions necessàries d'idoneïtat per tal de procurar el desenvolupament integral del menor i una aptitud educadora adequada.

2. Es procedirà de la mateixa manera quan s'hagi pronunciat una mesura equiparable a l'acolliment preadoptiu del menor.

3. Si la valoració és favorable, es lliurarà el certificat d'idoneïtat a l'autoritat judicial als efectes del que estableix l'article 9.5 del Codi civil, i si la valoració no és favorable, es comunicarà a l'autoritat judicial.

 

Segona

1. Quan el nombre de sol·licituds d'acolliment preadoptiu de menors de Catalunya tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància, inscrites a la Secció primera del Registre previst a l'article 83.2 d'aquest Reglament, sigui almenys tres vegades superior al nombre d'acolliments constituïts inscrits a la Secció segona del mateix Registre durant l'any natural anterior, amb la finalitat d'evitar que es desvirtuïn el procés de valoració pel transcurs del temps, la persona titular del Departament de Justícia podrà determinar la suspensió transitòria dels processos de valoració.

2. En el moment que el nombre de sol·licituds inscrites a la Secció primera del Registre previst a l'article 83.2 d'aquest Reglament sigui inferior al triple dels acolliments constituïts durant l'any natural anterior, es reiniciaran els processos de valoració seguint l'ordre cronològic de les sol·licituds presentades pendents de valoració.

3. No obstant el que s'estableix en els apartats anteriors, els processos de valoració de sol·licituds d'adopció de menors amb característiques especials per raó de l'edat, problemes de salut o discapacitats i grups de germans no s'interrompran.

 

Tercera

1. Es crea el Comitè d'Atenció als Acolliments Familiars i a les Adopcions, amb la finalitat de coordinar, vetllar, assessorar i potenciar una política global d'acolliments familiars i d'adopcions, que tindrà les funcions següents:

a) Informar de les propostes de disposicions que es presentin, en aquesta matèria o formular-ne.

b) Proposar les actuacions que permetin una actuació coordinada i afavoridora del treball amb entitats col·laboradores.

c) Valorar anualment el procés de selecció de famílies i fer propostes de funcionament.

d) Fer l'anàlisi de les dades anuals de sol·licituds d'adopció i acolliment, i també de situació.

e) Proposar i afavorir la realització d'estudis i avaluacions globals sobre els acolliments i sobre els criteris que es fan servir en aquests processos.

2. El Comitè d'Atenció als Acolliments Familiars i a les Adopcions està compost per la persona titular del Departament de Justícia, la persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Infància, tres professionals de prestigi, relacionats amb l'adopció i els acolliments nomenats per la persona titular del Departament de Justícia, i un representant designat per cadascun dels consells de col·legis oficials catalans de psicòlegs, de diplomats en treball social i assistents socials i de pedagogs.

3. El Comitè d'Atenció als Acolliments Familiars i a les Adopcions podrà proposar la creació de grups de treball per a temes específics, en els quals podran prendre part altres professionals en què no concorri la condició de vocals del Comitè. Els grups esmentats seran creats mitjançant una ordre de la persona titular del Departament de Justícia, per a temes concrets i per un temps determinat.

4. El Comitè d'Atenció als Acolliments Familiars i a les Adopcions es reunirà ordinàriament, com a mínim, una vegada cada quatre mesos i, extraordinàriament, sempre que el convoqui el president a iniciativa pròpia o a proposta d'un mínim de tres membres.

5. La persona titular del Departament de Justícia presidirà el Comitè i podrà ser substituïda per la persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Infància. Un funcionari del Departament de Justícia farà de secretari i tindrà el suport administratiu d'aquest Departament.

6. L'assistència a les reunions donarà dret a la percepció de les indemnitzacions que corresponguin.

7. Per ordre de la persona titular del Departament de Justícia es regularà el règim de funcionament d'aquest Comitè.

 

Quarta

1. Es crea el Comitè Tècnic d'Avaluació amb les funcions següents:

a) Informar preceptivament de les propostes de resolució sobre la idoneïtat de les persones o parelles que volen adoptar.

b) Informar sobre els continguts del procés d'estudi i valoració.

2. Estarà compost per la persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Infància, dos funcionaris amb responsabilitat en l'àmbit d'adopcions, i en l'àmbit de l'assessoria jurídica, fins a tres representants de les institucions i entitats col·laboradores en aquest àmbit, i fins a tres professionals de prestigi en l'àmbit de l'adopció.

Podrà rebre assessorament exterior i el suport administratiu de la Direcció General d'Atenció a la Infància.

3. L'assistència a les reunions donarà dret a la percepció de dietes.

4. Cada dos anys es revisar la composició, i es poden renovar els nomenaments.

5. Per ordre de la persona titular del Departament de Justícia es regularà el règim de funcionament d'aquest Comitè i es nomenaran els membres del Comitè.

 

Cinquena

Per ordre de la persona titular del Departament de Justícia, es regularan l'organització i el procediment dels registres de famílies o persones, per a l'acolliment simple i per a l'acolliment preadoptiu.

 

Sisena

1. Contra totes les resolucions expresses que es dictin en la tramitació dels procediments regulats en el present Reglament, o contra la manca de resolució en els terminis que s'estableixen, es pot interposar recurs en via jurisdiccional civil, amb aplicació de les normes de la jurisdicció voluntària, amb reclamació administrativa prèvia davant la persona titular del Departament de Justícia en el termini d'un mes des de la notificació de la resolució. Aquesta reclamació administrativa prèvia no és necessària en les impugnacions de les resolucions de desemparament i de declaració de l'assumpció de les funcions tutelars per ministeri de la llei.

2. En els procediments regulats pels títols III i IV d'aquest Reglament, es donarà audiència a les persones interessades i vista de l'expedient, excepte d'aquelles dades relatives a la identitat o que afectin la intimitat de les famílies biològiques o acollidores dels menors.

3. La manca de resolució expressa per part de l'Administració en els terminis que es fixen en aquest Reglament té efectes desestimatoris i obre les vies d'impugnació establertes a l'apartat 1 d'aquesta disposició.

 

Setena

1. Es crea el Comitè Tècnic d’Avaluació de Declaracions de Desemparament, com a òrgan col·legiat consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria de protecció de menors desemparats, adscrit a la Direcció General d’Atenció al Menor, amb les funcions següents:

a) Emetre informe de les propostes de resolució sobre la declaració de la situació de desemparament dels infants en situació d’alt risc social, que alhora proposin l’adopció d’una mesura que comporti la separació dels menors del seu nucli familiar.

b) Emetre informe de les propostes de resolució de canvi de mesura, si la mesura proposada comporta la separació del menor del seu entorn familiar.

c) Emetre informe de les propostes de resolució de manteniment de la mesura aplicada, que hagi comportat la separació del nucli familiar, passats sis mesos des de l’adopció d’aquesta mesura i cada vegada que transcorri aquest període, excepte en els casos d’acolliment preadoptiu sense oposició, o acordat judicialment.

d) Informar dels continguts dels processos d’estudi i valoració per a l’adopció de mesures que comportin la separació del menor desemparat del seu nucli familiar.

2. Els informes que emet el Comitè en compliment de les funcions establertes a l’apartat 1 d’aquesta disposició són preceptius i no vinculants, i amb caràcter general han de ser previs a la resolució que correspongui. Tanmateix, poden ser posteriors a la resolució en els casos d’urgència en l’adopció de la mesura.

3. El Comitè ha d’emetre el corresponent informe en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’entrada a la Direcció General d’Atenció al Menor de l’informe proposta de l’equip tècnic. El termini es pot ampliar fins a dos mesos en els casos en què la complexitat del supòsit plantejat sigui suficient i fonamentada.

4. En els supòsits de resolucions adoptades amb caràcter urgent, l’informe del Comitè s’ha d’emetre en el mes immediatament posterior a la resolució corresponent. Si l’informe emès pel Comitè fos d’improcedència de la mesura adoptada, la directora general d’Atenció al Menor ha de dictar una nova resolució que mantindrà o deixarà sense efecte la mesura.

5. El Comitè està format per la persona titular de la Direcció General d’Atenció al Menor; dos funcionaris amb responsabilitat en l’àmbit de protecció de menors i un en l’àmbit d’assessoria jurídica; fins a dos experts designats per les institucions i entitats col·laboradores en aquest àmbit; un expert designat per la Federació de Municipis de Catalunya i un altre expert designat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques; i fins a tres professionals de prestigi en l’àmbit de la protecció de menors.

6. La Direcció General d’Atenció al Menor ha de donar el suport tècnic i administratiu al Comitè, que també pot ser d’assessorament exterior en situacions i casos d’especial dificultat o condicions que així ho requereixin, en relació amb la conflictivitat social o familiar del menor susceptible de declaració de desemparament.

7. L’assistència a les reunions dóna dret a percebre les dietes que s’aprovin per acord del Govern de la Generalitat.

8. Cada dos anys s’ha de revisar la composició i es poden renovar els nomenaments.

9. El règim de funcionament d’aquest Comitè i el nomenament dels seus membres es regula per ordre de la persona titular del Departament de Justícia.

[Disposició addicional afegida per l'article 2 del Decret 62/2001, de 20 de febrer, de modificació parcial del Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció (DOGC núm. 3337, de 28-02-2001, p. 2828)].

 

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda