Decret 127/1997
Decret 127/1997
Decret 127/1997
Decret 127/1997
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 127/1997

Anterior Amunt Següent

Decret 127/1997, de 27 de maig, pel qual es modifica parcialment el Decret 2/1997, de 7 de gener, d'aprovació del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció

(DOGC núm. 2402, de 30-05-1997)

viñeta Article únic
viñeta Disposició transitòria
viñeta Disposició derogatòria
viñeta Disposició final

 

Departament de Justícia

El Decret 2/1997, de 7 de gener, d'aprovació del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, es va dictar en desenvolupament de la Llei 37/l991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, i tenint en compte la modificació i addició de nous articles de l'esmentada Llei segons les prescripcions de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents, la qual també establia mitjançant la disposició addicional 7, apartat 5, la incorporació d'una secció cinquena amb el títol "Adopció internacional" en el capítol II de la Llei 37/1991.

Estructuralment, el Reglament aprovat pel citat Decret està integrat per quatre títols, el primer dels quals comença amb unes disposicions comunes i passa, seguidament, a establir el procediment per a l'assumpció de funcions tutelars i l'exercici de la tutela i la guarda administrativa.

El segon títol estableix una acurada classificació dels centres d'atenció a la infància, entre centres d'acolliment i centres residencials d'acció educativa, els quals poden ser propis o col laboradors.

El tercer títol inclou, en primer lloc, l'acolliment simple en família i el procés de selecció de la persona o família, així com. el Registre de famílies per a l'acolliment simple. Després preveu l'acolliment preadoptiu i el procés de selecció de la persona o família per a l'esmentat acolliment i per a l'adopció, i el Registre de famílies per a l'acolliment preadoptiu i per a l'adopció. Un tercer capítol, d'aquest títol tercer, són disposicions comunes a l'acolliment simple en família i a l'acolliment preadoptiu.

El quart i últim títol d'aquest Reglament està dedicat a l'adopció internacional, amb el capítol primer dedicat a normes generals i el capítol segon, al Registre de famílies per a l'adopció internacional.

Amb posterioritat a la publicació d'aquest Reglament, es va considerar oportú obrir un període de reflexió i consultes per analitzar si era procedent efectuar alguna modificació en els títols III i IV de l'esmentat Reglament, i es va dictar el Decret del Govern de la Generalitat 22/1997, de 30 de gener, que va modificar la disposició final del Decret 2/1997 i va prorrogar l'entrada en vigor dels títols III i IV fins al dia 3 de juny de 1997.

En aquesta línia, i d'acord amb les propostes i la informació rebudes respecte d'aquests títols, s'ha considerat convenient procedir a la modificació parcial del Decret 2/1997, de 7 de gener; quant al contingut del títol III, que passa a denominar-se "De l'acolliment familiar i de l'adopció", i està integrat per tres capítols, el primer del quals, sota la denominació " De l'acolliment simple en família", que ja tenia anteriorment, comprèn una secció primera de disposicions generals, una secció segona d'acolliment simple en família extensa i una secció tercera sobre l'acolliment simple en família aliena.
 

El capítol II té la denominació "De l'acolliment preadoptiu i de l'adopció", i comprèn la secció primera de disposicions generals, i la secció segona sobre el procediment de valoració deis sol·licitants d'adopció.

El capítol III es titula i comprèn "Disposicions comunes a l'acolliment simple en família i a l'acolliment preadoptiu i a l'adopció".

Finalment, el títol IV, ara denominat "De la tramitació de l'adopció internacional" comprèn la regulació de la intervenció de la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit, amb el contingut aconsellat després del període de consultes.

Es recull la possibilitat, en cas que el país d'origen del menor no hagi ratificat el Conveni de la Haia, que la tramitació de l'expedient d'adopció internacional, l'efectuï la Direcció General d'Atenció a la Infància o, si s'escau l'entitat col·laboradora d'adopció internacional (ECAI) acreditada, o bé els mateixos interessats, sense que en aquest cas puguin intervenir-hi mediadors, en tant que la llei en prevenció de lucres i actuacions indegudes en aquest àmbit no admet la mediació privada no autoritzada per l'organisme competent.

D'altra banda, en el present Decret de modificació parcial del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, s'hi inclouen sis disposicions addicionals.

La disposició addicional primera preveu i regula el procés de possible regularització de les adopcions o mesures equiparables a l'acolliment preadoptiu, constituïdes a l'estranger sense la intervenció de la Direcció General d'Atenció a la Infància, adscrita al Departament de Justícia, en la seva qualitat d'organisme competent de la Generalitat, tal com ho estableix 1'article 31 bis de la Llei 37/1991.

La disposició addicional segona determina la possibilitat d'interrompre transitòriament els processos de valoració de les persones que sol·liciten adoptar menors tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància, en funció de la proporció existent entre el nombre de sol·licituds declarades idònies i el nombre de menors susceptibles de ser adoptats, amb la finalitat que la valoració d'idoneïtat que s'efectuï no resulti desvirtuada pel transcurs del temps.

La disposició addicional tercera preveu la creació d'un Comitè d'atenció als acolliments familiars i a les adopcions que tindrà com a finalitat coordinar, vetllar, assessorar i potenciar una política global d'adopcions i d'acolliments familiars.

La disposició addicional quarta preveu també la creació d'un Comitè tècnic d'avaluació per informar preceptivament de les propostes de resolució sobre la idoneïtat de les persones o parelles que volen adoptar, i per informar dels continguts del procés d'estudi i valoració.

La disposició addicional cinquena preveu que, mitjançant la corresponent ordre posterior, es regularà l'organització i el procediment dels registres de famílies o persones, per a l'acolliment simple i per a l'acolliment preadoptiu.

En la disposició addicional sisena es recull el règim de recursos, la reclamació administrativa i prèvia a la via civil, davant la persona titular del Departament de Justícia, contra les resolucions dictades en la tramitació dels procediments regulats en el present Reglament, amb les excepcions a la reclamació administrativa prèvia que va establir la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'Enjudiciament civil.

Aquest Decret s'ajusta als manaments de la Llei 37/1991, d'acord amb l'exercici de les facultats atorgades per la mateixa disposició final primera.

Per tant, a proposta de la persona titular del Departament de Justícia, consultat el Consell Sectorial de Serveis Socials d'Atenció a la Infància i la Comissió Permanent del Consell General de Serveis Socials, d'acord amb el dictamen preceptiu emès per la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern de la Generalitat,

DECRETO:

Article únic

Aprovar la modificació parcial del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, amb la nova redacció dels títols III i IV, i amb la incorporació de les disposicions addicionals primera a sisena que s'inclouen com a annex.

 


Disposició transitòria

Els articles 62, 63, 72, i 74.2, que regulen les fases del procés de valoració i, en el cas de l'adopció, la intervenció del Comitè tècnic d'avaluació, no seran d'aplicació a les sol·licituds d'acolliment familiar simple i d'adopció que ja hagin estat presentades ni a les que es presentin fins al dia 30 d'agost de 1997.

 


Disposició derogatòria

Queden derogats els títols III i IV del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció aprovat pel Decret 2/1997, de 7 de gener, i totes les normes d'igual o inferior rang que s'oposin al que disposa aquest Decret.

 


Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 


Barcelona, 27 de maig de 1997

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

 

Annex

Títols III i IV i disposicions addicionals primera a sisena del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció.

 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda