Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 9/2004

Anterior Amunt Següent

 

 

Article 9

El director o directora

1. Les funcions del director o directora són:

a) Dirigir l'Agència i fer complir i executar els acords del Consell de Direcció.

b) Impulsar i supervisar totes les actuacions pròpies de l'Agència.

c) Dirigir, ordenar, planificar, coordinar i programar els mecanismes de control de l'aplicació de la normativa sobre disciplina del mercat i defensa dels consumidors i els usuaris i programar els mecanismes de resolució arbitral de conflictes.

d) Impulsar l'elaboració de disposicions de caràcter general adreçades a l'orientació i la defensa dels drets i els interessos dels consumidors i els usuaris.

e) Elaborar els avantprojectes de pressupostos de l'Agència.

f) Ordenar i autoritzar les despeses i els pagaments.

g) Exercir la direcció superior del personal de l'Agència.

h) Imposar les sancions administratives fins al límit quantitatiu establert per les disposicions legals.

i) Assumir la representació legal ordinària de l'Agència, tant judicial com extrajudicial.

j) Exercir qualsevol altra funció delegada pel president o presidenta i les que li atribueixin les disposicions vigents.

2. El director o directora de l'Agència Catalana del Consum té rang orgànic de director general i és nomenat pel Govern, a proposta del conseller o consellera del Departament competent en matèria de consum.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda