Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 9/2004

Anterior Amunt Següent

 

 

Article 8

Funcions del Consell de Direcció

1. Les funcions del Consell de Direcció són:

a) Aprovar el reglament de règim interior.

b) Debatre i aprovar els programes d'actuació anuals i fer-ne el seguiment.

c) Aprovar els avantprojectes de pressupostos de l'Agència.

d) Aprovar els comptes i la memòria anuals.

e) Debatre totes les qüestions relacionades amb la política de defensa i protecció dels consumidors i els usuaris, per iniciativa del president o presidenta, el director o directora o els membres del Consell.

f) Ésser informat sobre les propostes de disposicions de caràcter general impulsades per l'Agència i debatre-les.

2. El Consell de Direcció és convocat pel president o presidenta, a iniciativa pròpia o quan ho sol·licita una tercera part dels seus membres.

3. El Consell de Direcció es reuneix almenys dues vegades l'any i quan ho demana una tercera part dels seus membres.

4. El procediment per a la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries, els quòrums d'assistència i les majories necessàries per a la presa de decisions han d'ésser establerts pel reglament de règim interior.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda