Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pŕgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 19/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 37

Subjectes infractors

1. Són subjectes infractors:

a) La persona física o jurídica titular de la llicčncia o l'autorització, en el cas de les infraccions comeses en els serveis de taxi emparats per la llicčncia o l'autorització preceptiva.

b) La persona que té atribuďda la facultat d'ús del vehicle, i a títol de propietat, de lloguer, d'arrendament financer, rčnting o qualsevol altra forma admesa per la normativa vigent, en el cas de les infraccions comeses en els serveis de taxi efectuats sense la llicčncia o l'autorització pertinent.

c) La persona física o jurídica que empri la llicčncia o l'autorització d'altri i la persona a nom de la qual s'hagi expedit la llicčncia o l'autorització, llevat que aquesta darrera demostri que no hi ha donat el consentiment, en el cas de les infraccions comeses en serveis de taxi a l'empara de llicčncies o autoritzacions expedides a nom d'altres persones.

d) La persona física o jurídica a qui vagi destinat el precepte infringit o a qui les normes corresponents atribueixin específicament la responsabilitat, en el cas de les infraccions comeses per les entitats a quč es refereix l'article 29, i, en general, per terceres persones a l'activitat de les quals no fan referčncia les lletres a, b i c i que duguin a terme activitats regulades per aquest article 2. La responsabilitat administrativa s'ha d'exigir a les persones a quč fa referčncia l'apartat 1, sens perjudici que aquestes puguin exercir les accions que siguin procedents contra les persones a les quals siguin imputables materialment les infraccions.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda