Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 19/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 6

Determinació del nombre de llicències

1. Els ajuntaments i les entitats locals atorguen les llicències de taxi atenent sempre la necessitat i la conveniència del servei al públic, i la caracterització de l'oferta i la demanda en llur àmbit territorial, per tal de garantir la rendibilitat suficient de l'explotació del servei. A aquests efectes, la relació entre el nombre de llicències atorgades i el nombre d'habitants és l'establerta per les normes específiques de caràcter local o les de cada municipi en el moment que entri en vigor aquesta Llei.

2. Sens perjudici del que disposa l'apartat 1, per a determinar o modificar el nombre de llicències de taxi s'han de tenir en compte els factors següents:

a) La demanda de servei de taxi en l'àmbit territorial corresponent.

b) El grau de l'oferta de serveis de taxi en el municipi corresponent.

c) Les activitats comercials, industrials, turístiques o d'altra mena que es duen a terme en cada municipi i que poden generar una demanda específica del servei de taxi.

d) Les infraestructures de servei públic de l'àmbit territorial corresponent vinculades a la sanitat, l'ensenyament, els serveis socials, els espais de lleure i les activitat lúdiques i esportives, els transports o altres factors que tinguin incidència en la demanda de serveis de taxi.

e) El grau de cobertura, mitjançant els serveis de transport públic, de les necessitats de mobilitat de la població.

f) Qualsevol altra circumstància anàloga a les especificades per les lletres a, b, c, d i e que puguin establir les normes de desenvolupament d'aquesta Llei.

3. L'increment del nombre de llicencies vigent en un municipi o àmbit territorial en relació amb els paràmetres establerts per l'apartat 2, ha d'ésser justificat degudament per l'Ajuntament o l'entitat local corresponent en un estudi previ, que s'ha d'ajustar, si escau, als criteris de ponderació dels factors a què fa referència l'apartat 2, d'acord amb el que determini, amb caràcter general, el Consell Català del Taxi. El departament competent en matèria de transports ha d'emetre un informe sobre l'increment proposat.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda