Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1996

Anterior Amunt Següent

Article 12

Prescripció

L'obligació del dipòsit de la fiança és exigible mentre sigui vigent el contracte. El termini de prescripció de la infracció a què doni lloc l'incompliment d'aquesta obligació s'estableix conformement al que assenyala la legislació vigent de procediment administratiu i comença a comptar des de la data de l'extinció del contracte.

Article 12 bis

En el supòsit que les fiances es dipositin fora del termini establert sense requeriment previ de la Inspecció, s’aplica un recàrrec del 10% de l’import de la fiança, amb exclusió de les sancions que altrament es puguin exigir i dels interessos de demora. Si el dipòsit de la fiança s’efectua fora del termini establert, després del requeriment de la Inspecció, el recàrrec és del 20% de l’import de la fiança, amb exclusió de les sancions que altrament es puguin exigir i dels interessos de demora. En ambdós supòsits, l’import màxim del recàrrec és de 300 euros.

[Article 12 bis introduït conforme a l'article 61 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm.3543A de 31-12-2001 Correcció d'errades al DOGC núm. 3556, de  18-01-2001)]