Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1996

Anterior Amunt Següent

Article 9

Graduació de les multes

1. La infracció de l'obligació de dipositar la fiança establerta per aquesta Llei dóna lloc a la imposició de les multes següents:

a) Per les infraccions greus, l'import de la sanció s'ha de fixar a partir del 35% fins al 75% de l'import de les fiances o de les actualitzacions no dipositades.

b) Per infraccions lleus, l'import de la sanció no pot superar el 35% de l'import de la fiança o de les actualitzacions que siguin procedents, amb un màxim de 100.000 pessetes.

2. Sens perjudici de les sancions que siguin aplicables, els imports no dipositats que hagin estat degudament requerits donen lloc al meritament d'interessos al tipus oficial vigent pel temps en què s'hagi demorat l'ingrés.

[Supressió de l'apartat 3 conforme a la redacció de  l'article 61 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm.3543A de 31-12-2001 Correcció d'errades al DOGC núm. 3556, de 18-01-2001)]