Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1996

Anterior Amunt Següent

Article 7

Destinació de l'import de les fiances

1. L'Institut Català del Sòl ha de destinar l'import de les fiances que tingui en dipòsit a inversions per a la construcció pública d'habitatges, amb una atenció especial a les promocions en règim de lloguer, i a actuacions directes en nuclis antics o subjectes a un procés de renovació urbana. En aquestes actuacions la col·laboració i la coordinació amb els ajuntaments afectats s'han de dur a terme d'acord amb el que estableix l'apartat 2. En tot cas, l'Institut Català del Sòl ha de reservar un import no inferior al 10% d'aquests recursos per a garantir l'efectivitat en el pagament de les cancel·lacions i les devolucions consegüents que s'esdevinguin.

2. En el si del Consell Assessor de l'Habitatge es crea una comissió específica que té com a comesa el seguiment de les inversions que s'efectuïn amb els fons provinents dels dipòsits de les fiances.

3. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, anualment, després de presentar el Programa d'habitatge públic a la Comissió de Programació d'Habitatge, creada per l'article 45 de la Llei 24/1991, de l'habitatge, ha de procedir a sotmetre'l a l'informe de la Comissió a què fa referència l'apartat 2. Igualment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha de donar compte del compliment del Programa al Consell Assessor de l'Habitatge, amb una menció expressa de la destinació dels fons recaptats.

4. La Comissió a què fa referència l'apartat 2 ha d'ésser integrada per representants de la mateixa Generalitat, de les entitats representatives de les corporacions locals de Catalunya i de les entitats relacionades amb la promoció i l'ús dels habitatges.