Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1996

Anterior Amunt Següent

Article 2

Inscripció

1. La inscripció dels contractes de lloguer en el Registre és obligatòria per a l'arrendador. L'arrendatari pot sol·licitar la inscripció del contracte de lloguer. Aquesta inscripció es produeix d'ofici per l'Administració quan s'efectua el dipòsit preceptiu de fiances establert per l'article 3. Així mateix, quan s'extingeixi el contracte, se n'ha de sol·licitar la cancel·lació en el Registre, que es produeix d'ofici en el moment de la devolució de la fiança.

Els contractes de lloguer d'habitatges de protecció oficial, els quals, d'acord amb la mateixa legislació que els regula, han d'ésser visats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, poden ésser inscrits en el Registre i ésser visats en un sol acte administratiu.

2. L'Administració ha de garantir la confidencialitat de les dades personals, i també el dret a l'honor i a la intimitat personal i familiar dels inscrits en el Registre.

3. El dret d'accés al Registre queda subjecte al que estableix la normativa general aplicable i, en especial, a la Llei orgànica 5/1992, del 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.

4. Les administracions locals poden accedir a les dades referents als contractes que se subscriguin relatius a finques situades en llurs àmbits territorials, amb les limitacions establertes per l'apartat 3.

5. S'ha de regular per reglament l'òrgan responsable del Registre i les unitats davant les quals es poden exercir els drets d'accés, de rectificació i de cancel·lació.