Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 104

Mesures cautelars

1. Abans de la iniciació d’un procediment sancionador, l’òrgan administratiu competent per a iniciar-lo pot adoptar, d’ofici o a instància de part interessada, alguna o algunes de les mesures cautelars que estableix l’apartat 3, si ho justifica la necessitat de prevenir riscos per a la seguretat o els interessos econòmics dels usuaris o de preservar els recursos turístics. L’acord d’iniciació del procediment s’ha d’adoptar necessàriament abans que transcorrin quinze dies des de l’adopció de les esmentades mesures, i n’ha de dictar la confirmació o l’aixecament.

2. L’òrgan competent per a resoldre el procediment a què es refereix l’apartat 1 pot acordar igualment en qualsevol moment del procediment, d’ofici o a instància de part interessada, i amb la finalitat de garantir l’eficàcia de la resolució que finalment es dicti, l’adopció de qualsevol de les mesures cautelars que estableix l’apartat 3.

3. Als efectes del que estableix aquest article, l’òrgan competent pot adoptar, mitjançant resolució motivada, un cop concedida audiència a la persona interessada, alguna de les mesures cautelars següents:

a) El tancament provisional de l’establiment, total o parcial, per un temps màxim de sis mesos.

b) La suspensió de l’autorització que habilita per a exercir l’activitat empresarial turística, per un temps màxim de sis mesos.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda