Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 88

Infraccions greus

Es considera infracció greu, als efectes d’aquesta Llei:

a) Incomplir o alterar els requisits o les condicions dels títols preceptius per a l’exercici o la classificació de l’activitat turística corresponent.

b) Emprar denominacions, rètols o distintius diferents dels que pertoquen a la classificació de l’establiment o de l’activitat.

c) Dur a terme reformes estructurals no autoritzades prèviament per l’Administració, si es modifiquen els requisits bàsics essencials per a l’exercici de l’activitat, es disminueix la qualitat reconeguda a l’establiment o en resulta afectada la classificació, la categoria o la capacitat d’allotjament.

d) Incomplir obligacions contractuals o legals, si s’ocasionen perjudicis greus als usuaris turístics.

e) Faltar greument al respecte i la consideració deguts als usuaris turístics, o tractar-los d’una manera ofensiva.

f) Prohibir als usuaris d’accedir lliurement als establiments, expulsar-los-en o privar-los de fer ús dels serveis, si no és per causa justificada.

g) Percebre preus superiors als anunciats.

h) Fer publicitat que sigui enganyosa o que pugui afavorir la confusió sobre els elements essencials dels serveis i sobre els preus oferts.

i) Dur a terme activitats que produeixin danys greus als recursos turístics o comportin un menyscabament substancial de llurs valors inherents i en minvin la capacitat d’atracció d’usuaris turístics.

j) Apropiar-se indegudament o fer un ús no autoritzat de noms, dissenys o materials directament relacionats amb la promoció de Catalunya com a marca turística, o de les declaracions i denominacions turístiques reconegudes legalment.

k) Emprar, en la prestació de serveis turístics, elements, persones o béns que no comptin amb l’habilitació corresponent.

l) Haver sobrecontractat places o reserves, si l’empresa infractora facilita allotjament en condicions similars a les persones afectades, en establiments d’una categoria igual o superior situats en una altra localitat de la mateixa zona.

m) Resistir-se a facilitar l’actuació dels serveis d’inspecció turística.

n) Incomplir els terminis concedits per l’Administració per a esmenar deficiències detectades pels inspectors turístics.

o) Incórrer en deficiències manifestes i generalitzades en la prestació dels serveis, en el manteniment i la higiene dels establiments i en els serveis de neteja i reparació dels locals, les instal·lacions, el mobiliari i els estris.

p) No disposar de fulls de reclamació, o resistir-se o negar-se a facilitar-los en el moment d’ésser sol·licitats, fins i tot si la reclamació es fonamenta en la denegació d’accés al local o de prestació del servei sol·licitat.

q) No lliurar als usuaris turístics els documents a què tenen dret d’acord amb aquesta Llei i amb la normativa complementària.

r) No constituir el capital social o les fiances i assegurances a què obliga la normativa turística, o no mantenir-ne la vigència.

s) Destinar les subvencions, els ajuts, els fons o els beneficis concedits per les administracions turístiques a finalitats diferents a l’establerta, o incomplir greument la resta de normes reguladores d’aquestes línies de foment.

t) Obstruir l’actuació inspectora de l’Administració, oposar-s’hi per qualsevol mitjà o aportar-hi informació o documentació falsa.

u) Vendre les unitats d’allotjament, o posar-les a disposició dels clients, per qualsevol mitjà no permès per la normativa turística.

v) Qualsevol infracció classificada com a molt greu que, en atenció a la seva naturalesa o a les circumstàncies concurrents, no mereixi aquesta qualificació.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda