Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 87

Infraccions lleus

Es considera infracció lleu, als efectes d’aquesta Llei, la simple inobservança de les disposicions que hi són contingudes i de la normativa que la completa o la desenvolupa, si no té transcendència econòmica directa ni comporta perjudicis greus per als usuaris turístics. En qualsevol cas, es considera infracció lleu:

a) No posseir, no exhibir o exhibir defectuosament els distintius, els anuncis, els senyals o la informació d’exhibició obligatòria.

b) Incomplir el termini o les condicions establerts per a fer les comunicacions o notificacions preceptives al departament competent en matèria de turisme, si no hi ha hagut un requeriment previ de l’Administració.

c) Faltar al respecte i la consideració deguts als usuaris turístics.

d) Fer una utilització negligent dels recursos turístics que els produeixi desperfectes lleus o comporti un menyscabament lleu de llurs valors ambientals, culturals, històrics o econòmics.

e) Incórrer en deficiències lleus en la prestació dels serveis amb relació a la categoria de l’establiment i a les condicions anunciades o pactades.

f) Incórrer en deficiències en el manteniment i la higiene dels establiments i en els serveis de neteja i reparació dels locals, les instal·lacions, el mobiliari i els estris.

g) Incomplir les obligacions establertes per la normativa turística relatives a facturació, informació, llibres, registres i altres documents.

h) No exhibir permanentment al públic el rètol que anuncia la disponibilitat dels fulls de reclamació.

i) Incomplir les normes sobre la publicitat de les prestacions, dels serveis i dels preus.

j) Qualsevol infracció classificada com a greu que, en atenció a la seva naturalesa o a les circumstàncies concurrents, no mereixi aquesta qualificació.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda