Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 82

Actes d’inspecció

1. Les actes d’inspecció han de contenir les dades que permetin identificar l’empresa, l’activitat o el servei objecte de la inspecció, la data i l’hora de la visita, el nom dels inspectors, els fets constatats i, si escau, els fets que puguin ésser constitutius d’infracció.

2. Les actes d’inspecció han d’ésser signades pels inspectors actuants i per la persona titular de l’empresa, l’activitat o el servei turístic sotmesos a inspecció. En absència dels titulars, ha de signar l’acta la persona que en tingui la representació, o la que es trobi al capdavant de l’empresa, el servei o l’activitat en el moment de la inspecció.

3. La signatura de l’acta d’inspecció n’acredita el coneixement, però no implica en cap cas l’acceptació del contingut. La negativa a signar l’acta, i els motius que s’addueixin, s’han de fer constar en l’acta mitjançant la diligència corresponent.

4. Les persones que signin les actes d’inspecció en representació de l’empresa, el servei o l’activitat sotmesos a inspecció hi poden fer constar els aclariments que considerin convenients.

5. Un cop aixecada l’acta d’inspecció, els inspectors actuants n’han de lliurar una còpia als compareixents.

6. Si una acta d’inspecció reflecteix fets que puguin constituir infraccions administratives altres que les regulades pel títol VI, l’òrgan competent els ha de posar en coneixement dels òrgans o les administracions corresponents.

7. Les actes d’inspecció aixecades i signades pels inspectors de turisme, d’acord amb els requisits establerts per aquest article, gaudeixen de la presumpció de certesa i tenen valor probatori, sens perjudici de les proves que els interessats puguin aportar o assenyalar en defensa de llurs drets o interessos.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda