Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 67

Competències de l’Administració de la Generalitat

1. Corresponen a l’Administració de la Generalitat, entre altres, les atribucions següents:

a) El desplegament i l’execució de les mesures d’ordenació i promoció del turisme determinades per aquesta Llei.

b) La protecció i la preservació dels recursos turístics existents i el foment de la creació, o la creació directa, de nous recursos turístics.

c) La promoció i la protecció de la imatge de Catalunya com a marca turística, i la coordinació de les activitats públiques i privades que hi tinguin relació.

d) L’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.

e) La declaració dels recursos turístics essencials, la declaració dels municipis turístics, la declaració d’àrees, béns o serveis d’interès turístic i la creació i la definició de les denominacions geoturístiques.

f) La potenciació dels ensenyaments de turisme i de la formació i el perfeccionament dels professionals del sector.

g) L’exercici de les potestats administratives de planificació, programació, foment, inspecció i sanció regulades per aquesta Llei, duna manera exclusiva o en col·laboració amb altres administracions.

h) El sosteniment i la gestió del Registre de Turisme de Catalunya i l’elaboració d’estadístiques turístiques.

i) L’exercici de les potestats administratives vinculades a la protecció de les empreses turístiques legalment constituïdes i a la defensa de llur activitat enfront de l’intrusisme.

2. Les atribucions especificades en l’apartat 1 són exercides pel departament competent en cada cas, sota la direcció i la coordinació del Govern.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda