Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 54

Mediació turística

1. Les agències de viatges tenen com a objecte les activitats següents:

a) La mediació en la venda de bitllets o la reserva de places en tota mena de mitjans de transport, i també en la reserva d’habitacions i de serveis de les empreses turístiques d’allotjament i, particularment, dels establiments hotelers i de la resta d’allotjaments turístics.

b) L’organització i la venda de viatges combinats o forfets. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per viatge combinat o forfet la combinació prèvia d’almenys dos dels elements següents, venuts o oferts a la venda per un preu global, sempre que la prestació ultrapassi les vint-i-quatre hores o inclogui una nit d’estada i sens perjudici que es puguin facturar per separat els diferents elements d’un mateix forfet:

Primer: El transport, sens perjudici del que estableix la normativa del transport de viatgers per carretera, mitjançant vehicles de motor.

Segon: L’allotjament.

Tercer: Altres serveis turístics no accessoris del transport o de l’allotjament que representin una part significativa del viatge combinat.

c) L’organització i la venda d’excursions d’un dia, ofertes per l’agència o projectades a sol·licitud de la clientela, a un preu global establert i sense incloure tots els elements propis del viatge combinat.

d) L’organització de reunions, convencions i congressos que portin implícita la contractació o la prestació de qualsevol dels serveis turístics recollits en els apartats a, b i c.

e) L’actuació com a representants d’altres agències, estatals o estrangeres, per a la prestació en nom seu i a la seva clientela de qualsevol dels serveis enumerats en aquest article.

2. L’exercici de les activitats a què fa referència l’apartat 1 és reservat en exclusiva a les agències de viatges, sens perjudici de la facultat conferida per la legislació vigent a les empreses de transport, els establiments d’allotjament turístic i les altres empreses turístiques per a contractar amb llur clientela o amb els usuaris la prestació de llurs serveis.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda