Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 36

Deures de les empreses turístiques

Les empreses turístiques tenen el deure de:

a) Disposar de les autoritzacions i les inscripcions que siguin necessàries per a l’inici i el desenvolupament de llur activitat, i comunicar a l’Administració els canvis que es produeixin en les dades facilitades.

b) Complir la normativa turística general i la normativa específica reguladora de llur activitat.

c) Informar els usuaris sobre les condicions de prestació dels serveis que ofereixin, prèviament a la prestació, i donar la màxima publicitat al preu d’aquests serveis.

d) Prestar els serveis que ofereixin amb la màxima qualitat, en els termes contractats i d’acord amb la categoria de l’establiment turístic.

e) Facturar els serveis prestats d’acord amb els preus establerts.

f) Tenir cura del bon funcionament de totes les instal·lacions i tots els serveis de l’establiment i fer-ne el manteniment corresponent.

g) Tenir cura de la seguretat, la comoditat, la tranquil·litat i la intimitat dels usuaris i assegurar que rebin un bon tracte de tot el personal de l’empresa.

h) Facilitar als usuaris la informació turística que sol·licitin o, si escau, indicar-los on poden obtenir-ne de qualitat.

i) Facilitar als usuaris, sense cap mena de dilació, la documentació preceptiva per a formular reclamacions.

j) Facilitar a l’administració turística competent la informació i la documentació preceptives per a l’exercici correcte de les atribucions legals que li corresponen, prestar-li la col·laboració necessària en cas d’inspecció o d’incoació d’un expedient sancionador i, així mateix, aportar les dades no confidencials que siguin necessàries per a l’elaboració dels estudis que duguin a terme les administracions turístiques, tant per a l’elaboració del Pla de turisme de Catalunya com per a altres estudis o treballs estadístics que dugui a terme l’Administració de la Generalitat.

k) Vetllar per la formació del personal que tinguin contractat.

l) Prestar els serveis que ofereixin d’acord amb el principi de sostenibilitat i vetllar per la preservació dels recursos turístics que siguin objecte de llur activitat.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda