Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 20

Altres efectes de la declaració de municipi turístic

1. Els serveis mínims a què es refereix l’article 19 tenen la consideració de prioritaris als efectes del Pla director d’inversions locals, d’acord amb les bases de selecció.

2. D’acord amb el que sigui establert per la legislació de finances locals, els municipis turístics poden establir tributs o recàrrecs específics.

3. Els municipis turístics poden sol·licitar la declaració d’un recurs com a recurs turístic essencial. També poden declarar i inventariar els recursos turístics d’interès local i gaudir dels beneficis que s’estableixin en favor de llur promoció i protecció.

4. Els municipis turístics poden establir convenis amb l’Administració de la Generalitat, les diputacions i els consells comarcals per determinar les formes de cooperació i de coordinació i les tècniques de descentralització de competències que siguin necessàries per a prestar adequadament llurs serveis específics i, si escau, per a establir-los.

5. Els municipis turístics i els subjectes turístics que hi presten llurs serveis han d’ésser objecte d’atenció preferent en els àmbits següents:

a) L’elaboració dels plans i programes turístics de les administracions turístiques supramunicipals.

b) Les línies i mesures de foment econòmic establertes per l’Administració de la Generalitat, les diputacions provincials o els consells comarcals.

c) La declaració d’àrees o àmbits d’interès turístic en què quedin inclosos.

d) La declaració de recursos turístics essencials, tret que es produeixi automàticament en virtut de la pertinença del recurs a una de les categories establertes per l’article 5.2.

e) Les activitats de l’Administració de la Generalitat adreçades a la promoció interior i exterior del turisme i al foment de la imatge de Catalunya com a oferta o marca turística global.

f) Les polítiques d’implantació o millora d’infraestructures i serveis que incideixin notòriament en el turisme i siguin impulsades pels diversos departaments de l’Administració de la Generalitat.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda