Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 1/2008

Anterior Amunt Següent

 

 

Article 43. Dret d'adquisició preferent de la Generalitat

1. La Generalitat, directament o per mitjà de les seves entitats o empreses públiques, té el dret d'adquisició preferent, que s'exerceix mitjançant els drets de tanteig i retracte, en cas de compravenda, permuta, dació en pagament, donació entre vius o aportació a societat de finques rústiques o explotacions agràries, estiguin o no arrendades, amb caràcter subsidiari als arrendataris i els confrontants.

2. El dret d'adquisició preferent de la Generalitat no es pot exercir amb relació a les operacions a què es refereixen les lletres a, b i c de l'article 33.1, ni tampoc en els casos en què l'entitat que adquireix la finca sigui de les que estableix l'article 6.2.

3. Per a possibilitar l'exercici de la preferència adquisitiva que estableix l'apartat 1 en forma de tanteig, s'ha de notificar fefaentment a l'Administració pública titular d'aquest dret les dades relatives al preu o valor que es dóna a la finca en cas de donació, i les característiques de la compravenda, permuta, dació en pagament, donació o aportació projectada i, si s'escau, una còpia de l'escriptura pública amb la qual s'hagi instrumentat. El dret de tanteig es pot exercir en el termini de dos mesos a comptar des de la corresponent notificació, que s'ha d'efectuar en tot cas i és requisit necessari per a inscriure la transmissió en el Registre de la Propietat.

4. Si manca la notificació establerta per l'apartat 3 per al dret de tanteig o en cas de compravenda, permuta, dació en pagament, donació o aportació a societat realitzada en condicions substancialment diferents de les comunicades, la Generalitat pot exercir el dret de retracte dins el termini dels sis mesos següents al moment en què hagi tingut coneixement de l'alienació.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda