Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 54/2008

Anterior Amunt Següent

 

 Article 7. Procediment per obtenir la compensació a què dóna dret l'avalloguer

7.1 És condició general per obtenir la compensació a què dóna dret l'avalloguer que l'arrendador hagi instat i obtingut una sentència de desnonament, motivada per l'impagament de la renda arrendatícia per part de l'arrendatari. No obstant això, en el cas de desistiment de l'acció de desnonament pel fet que les parts arribin a un acord extrajudicial que comporti la recuperació de la possessió de l'habitatge al propietari, l'avalloguer també serà operatiu, com en el supòsit anterior, per les mensualitats impagades des de l'inici de l'acció judicial amb el límit de l'article 2.

7.2 L'arrendador que es trobi en la situació que descriu l'apartat anterior pot sol·licitar, en el termini de sis mesos des de l'obtenció de la sentència o de l'acord extrajudicial, el cobrament de l'avalloguer a l'Institut Català del Sòl, acompanyant la sol·licitud amb la informació i documentació següent:

a) Número de registre del contracte de lloguer en el Registre de fiances de l'Institut Català del Sòl.

b) Sentència de desnonament o acord extrajudicial que preveu l'apartat 1 d'aquest article, amb l'acreditació que l'habitatge ha quedat lliure i a disposició de l'arrendador, ja sigui per mitjà de diligència judicial o per qualsevol altra documentació que ho justifiqui.

c) Acreditació de la data de la interposició de la demanda, de la data de la sentència, si s'escau, i de la recuperació de la possessió de l'habitatge.

d) Declaració responsable del fet que no s'ha cobrat cap mensualitat de lloguer, objecte de la demanda, o, si s'escau, de les percebudes judicialment o extrajudicialment.

7.3 A partir de la presentació de la sol·licitud, amb la documentació que indica l'apartat anterior, l'Institut Català del Sòl abonarà a l'arrendador contractual, en el termini de dos mesos, la quantitat equivalent a l'import de les rendes no cobrades des de l'inici de l'acció judicial, amb un màxim de sis mensualitats.

La fiança dipositada es recuperarà independentment del cobrament de l'avalloguer.

El lloguer mensual de còmput serà el dipositat com a fiança obligatòria, i en cap supòsit es tindran en compte les costes processals.

En el cas que la persona arrendatària pagui a l'actora, consigni l'import o arribi a un acord extrajudicial, es descomptaran aquests imports de les quanties a abonar per l'Institut Català del Sòl.

7.4 No es farà efectiu l'import de l'avalloguer si l'organisme gestor d'aquest comprova que l'impagament de les rendes arrendatícies s'ha produït per la negativa de l'arrendador a cobrar o perquè el pagament s'ha dificultat per qualsevol mitjà.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda