Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 54/2008

Anterior Amunt Següent

 

Annex

Document de compromís relatiu a l'avalloguer

D'acord amb el que preveu l'article 5.1 del Decret pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges, i en relació amb l'habitatge les dades del qual s'identifiquen a continuació:

Adreça:

Municipi/Codi postal

Plaça/Carrer/Av.

Número

Pis/Porta

El/la senyor/a ........................................, amb DNI/NIF ........................................, com a arrendador/a, i el/la senyor/a ........................................, amb DNI/NIF ........................................, com a arrendatari/ària de l'habitatge indicat,

Manifesten:

1. Que coneixen el sistema de cobertura referent al cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges, establertes mitjançant decret de la Generalitat de Catalunya, així com els requisits, les condicions i les obligacions que implica.

2. Que expressen la seva voluntat perquè el sistema de cobertura anomenat avalloguer sigui d'aplicació al contracte de lloguer de l'habitatge ressenyat en aquest document.

3. Que no han prestat cap altra garantia addicional per a la signatura del contracte, amb la mateixa finalitat que l'avalloguer, que la prevista com a fiança a dipositar a l'Institut Català del Sòl, segons el que determina l'article 3.b) del Decret.

4. Que l'arrendador coneix el procediment que estableix l'article 7 per obtenir la compensació a què dóna dret l'avalloguer, i que es compromet a presentar els documents requerits per l'organisme gestor, en el cas de presentar sol·licitud de cobrament de l'avalloguer.

5. Que l'arrendatari es compromet a reintegrar a l'Institut Català del Sòl, com a organisme gestor de l'avalloguer, les quantitats que es puguin satisfer a l'arrendador en aplicació del règim de cobertura de l'avalloguer.

6. Que autoritzen a l'organisme gestor de l'avalloguer i també, si s'escau, als organismes de recaptació l'accés a les seves dades de caràcter personal i a les de naturalesa tributària per a totes les actuacions derivades de l'aplicació del sistema de l'avalloguer.

(Lloc i data)

(Signatura de l'arrendador) (Signatura de l'arrendatari)

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda