Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 300/1998

Amunt Següent

Article 1

L'article 3 del Decret 94/1994, de 22 de març, queda redactat de la forma següent:

"Article 3

"3.1  Les oficines de turisme adscrites a la xarxa han d'exercir les funcions següents:

"a) La informació d'adreces i preus dels establiments turístics i d'altres activitats, serveis o punts d'interès per als visitants.

"b) La informació al turista sobre l'exercici adequat dels seus drets com a usuari dels serveis turístics i rebre, si s'escau, queixes i reclamacions.

Tanmateix, han d'oferir informació sobre l'existència del Telèfon del Consumidor i de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

"c) La distribució de plànols, opuscles i altre material informatiu relatiu a l'oferta turística.

"3.2  Les oficines de turisme de la xarxa creades i regides per una administració pública poden realitzar reserves d'allotjament, exclusivament, per a la primera nit d'estada, en establiments turístics de la comarca, prèvia sol·licitud de la persona usuària que es personi en els locals de l'oficina, mantenint en tot cas una estricta neutralitat en la seva relació amb el turista, sense fer prevaler cap establiment i respectant en tot moment l'interès de la persona viatgera.

"3.3  Les oficines de turisme de la xarxa creades i regides per una administració pública que desitgin que des dels seus locals es procedeixi a la venda de tot tipus de serveis turístics, inclosos els anomenats paquets o viatges a forfet d'àmbit comarcal, han de contractar amb una agència de viatges majorista-detallista o detallista, que tingui un establiment obert a la comarca amb una antiguitat mínima de 5 anys, la creació d'un punt de venda d'aquesta agència en el local de l'oficina de turisme, de conformitat amb el que preveu la normativa que regula les agències de viatges.

"3.4  Percebre, en l'exercici de les activitats previstes en els dos apartats anteriors, les quantitats que lliurement pactin tant amb els prestataris dels serveis com amb les agències de viatges.

"3.5  Les oficines de turisme que no tinguin un punt de venda d'una agència de viatges tenen expressament prohibida l'organització i la venda de viatges combinats o paquets de qualsevol tipus, així com altres serveis turístics solts diferents de la reserva d'allotjament presencial a la comarca per a la primera nit. S'entén per viatge combinat la combinació prèvia de, almenys, dos dels elements següents venuts o oferts a la venda per un preu global, sempre que l'esmentada prestació ultrapassi les 24 hores o inclogui una nit d'estada: transport, allotjament, altres serveis turístics no accessoris del transport o de l'allotjament que representin una part significativa del viatge combinat. La facturació per separat dels diferents elements d'un viatge combinat no impedeix la seva consideració com a tal."