Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 290/1995

Anterior Amunt Següent

Article 7

Infraccions

7.1 Als efectes del que estableix el present Decret, i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i els usuaris, per la qual es tipifiquen les infraccions i es regulen les sancions en matèria de comercialització de béns, productes i prestacions de serveis, es consideren infraccions específiques en aquesta matèria:

a) Les actuacions fraudulentes que es realitzin en ocasió de la prestació de serveis a domicili que alterin la seva naturalesa mitjançant la inducció a contractar prestacions innecessàries per a l'obtenció del resultat sol·licitat.

b) La manca de realització de pressupostos, llevat renúncia de l'interessat, la realització de pressupostos que no es corresponguin amb la realitat estricta del servei a prestar i no guardar la còpia del pressupost en el termini esmentat en l'article 3.2 de la present disposició.

c) La facturació de preus que no es corresponguin amb la realitat del servei prestat.

d) La prestació de serveis que no es corresponguin amb allò contractat.

e) La realització de serveis deficients o negligents, sense que el prestador esmeni sense demora les insuficiències.

f) Els retards injustificats en la iniciació o finalització d'un servei, respecte de les dades que figuren al pressupost.

7.2 Les infraccions que esmenta el present article es qualificaran de lleus, greus o molt greus, atenent el capítol III de la Llei esmentada en el punt anterior.