Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 290/1995

Anterior Amunt Següent

Article 4

Factures

4.1 Realitzat el servei, el seu prestador haurà de lliurar al client una factura en què constin, almenys en català, les dades següents:

a) Nom, adreça, NIF i telèfon del prestador del servei.

b) Nom i adreça del client.

c) Descripció del servei realitzat.

d) Preu total amb desglossament dels materials, mà d'obra i altres serveis, si s'escau, així com dels impostos corresponents.

e) Període de duració de la garantia, si s'escau.

f) Data i signatura del prestador del servei i del client.

g) Transcripció literal del contingut de les normes reguladores de la garantia vigents a cada moment, als efectes de preservar el dret d'informació dels consumidors.

4.2 La quantia de la factura s'haurà de correspondre amb l'import pressupostat o anunciat, quedant obligat el prestador del servei a retornar al client de forma immediata les quantitats cobrades en excés sobre els pressupostos acceptats.

4.3 Si el prestador del servei cobra per l'elaboració del pressupost, ha d'informar al client per escrit del seu import. En tot cas, només procedirà el cobrament de despeses de desplaçament una sola vegada, encara que la confecció del pressupost comporti més d'un desplaçament.