Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 286/1999

Anterior Amunt Següent

Article 2

Autorització

2.1 La documentació a presentar per obtenir l’autorització per exercir l’activitat de venda a distància és la següent:

2.1.1 Sol·licitud dirigida al director general de Comerç en la qual han de figurar les dades següents: 

a) Identificació de la persona física o jurídica titular de l’empresa.

b) Domicili social de l’empresa.

c) Descripció de l’activitat i detall dels productes i/o serveis oferts, territori previst que ha d’abastar l’activitat, i el mitjà o mitjans de difusió emprats.

d) Adreça on s’atendran les reclamacions dels consumidors.

2.1.2 Documentació acreditativa i actualitzada de les dades esmentades: DNI, escriptures, i si s’escau, registre del nom comercial, exemplars de catàlegs, fulletons, o altres mitjans de difusió. 

2.2 El director general de Comerç és l’òrgan competent per autoritzar l’exercici de l’activitat de les empreses de venda a distància, previ informe preceptiu, no vinculant, de la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial, i facultativament, previ informe no vinculant de qualsevol altre organisme que es consideri adient segons el producte que es proposi comercialitzar. La sol·licitud d’autorització s’entendrà estimada si en el termini de tres mesos, a comptar des de la presentació de la sol·licitud, no ha estat dictada i notificada la resolució expressa.