Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 213/2001

Anterior Amunt Següent

Article 15 

Garantia dels serveis 

Tots els serveis sotmesos a la present normativa s’han de garantir com a mínim durant 3 mesos des del lliurament del bé, en les condicions següents: 

a) S’exclou la garantia si el bé està manipulat per tercers, així com per causes de força major o d’ús inadequat del bé, la qual cosa ha de provar-se per part del garant. 

b) La garantia és total sobre les intervencions o operacions efectuades, i afecta totes les despeses que un servei posterior pugui generar. 

c) Si durant el termini de garantia, surt una anomalia o defecte conseqüència del servei efectuat o es reprodueix el defecte existent, l’usuari ho ha de comunicar a l’establiment garant. 

Si el garant no està d’acord amb l’apreciació de l’usuari, respecte a la cobertura de la garantia, l’usuari pot portar el bé a un altre establiment, perquè aquest l’examini i si s’escau, presti el servei, informant prèviament al garant d’aquesta opció, a fi que sigui present en el procés. 

El tercer que presta el servei farà un informe motivat de les causes que al seu judici provoquen els defectes o anomalies, i que tenen relació amb el servei prestat originàriament. 

En cas que persisteixi el desacord, les parts podran sotmetre’s al procediment arbitral de consum.

d) Els establiments no tenen responsabilitat en casos que s’hagi informat fefaentment d’anomalies o defectes a l’usuari, i aquest hagi optat per no reparar-los.