Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 213/2001

Anterior Amunt Següent

Article 9 

Objectes lliurats als establiments i no recollits per l’usuari

L’usuari perd el dret de recuperar allò lliurat als establiments regulats en el present Decret, un cop transcorreguts 3 anys des de la data del resguard de dipòsit, o si s’escau, del pressupost previ. 

Tres mesos abans d’exhaurir-se aquest termini, l’establiment ha de comunicar fefaentment al dipositant, de la data de venciment i del destí que prevegi que es donarà al bé. La notificació ha d’arribar al destinatari, almenys 2 mesos abans de finalitzar el termini. 

Si un cop exhaurit el termini, l’usuari no ha objectat cap inconvenient, l’establiment podrà disposar del bé en la forma legalment prevista.