Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 168/1994

Anterior Amunt Següent

Article 12

12.1 Les agències de viatges estaran obligades a constituir i mantenir en permanent vigència una fiança, que podrà revestir dues formes:

a) Fiança individual: mitjançant ingrés a la Caixa General de Dipòsits, aval bancari, pòlissa de caució o títols d'emissió pública a disposició de la Direcció General de Turisme. Aquestes fiances cobriran les quantitats següents:

Majoristes: 20 milions de pessetes.

Detallistes: 10 milions de pessetes.

Majoristes-detallistes: 30 milions de pessetes.

b) Fiança col·lectiva: mitjançant la inclusió voluntària de les agències de viatges per mitjà de les associacions legalment constituïdes en un fons solidari de garantia.

La quantia d'aquesta fiança col·lectiva serà del 50% de la suma de les fiances que les agències de viatges individualment considerades haurien de constituir d'acord amb l'apartat anterior, i el seu import global no podrà ser inferior a 400 milions de pessetes per associació.

Qualsevol modificació d'aquesta fiança col·lectiva haurà de ser comunicada immediatament a la Direcció General de Turisme.

Les formes de constituir aquesta fiança seran anàlogues a les assenyalades per a la fiança individual i estaran a disposició de la Direcció General de Turisme o de les altres administracions turístiques territorialment competents segons la seu social de les agències de viatges incloses en el fons de garantia col·lectiva i en proporció al nombre i grup d'aquestes.

12.2 Aquestes quanties cobriran l'obertura de 6 establiments. Per cada nou establiment que ultrapassi la xifra anterior, s'haurà d'incrementar la fiança individual en la quantitat de 2 milions de pessetes o la col·lectiva en la quantitat d'un milió de pessetes.

12.3 En el cas que s'executi la fiança, l'agència o associació afectada estarà obligada a reposar-la en el termini de 15 dies fins a cobrir de nou la totalitat inicial d'aquesta.

12.4 La fiança no podrà ser cancel·lada durant la tramitació d'un expedient de revocació, renúncia o baixa del títol-llicència, ni fins que no hagi passat un any des que la resolució del corresponent expedient sigui ferma.

12.5 La fiança quedarà afectada per la resolució ferma en via judicial declaratòria de responsabilitats econòmiques de les agències de viatges, derivada de la prestació de serveis al consumidor o usuari final, com són el reemborsament dels fons dipositats o la repatriació del consumidor, i per laude ferm dictat, dins un procediment arbitral de consum, per col·legi arbitral constituït de conformitat amb la normativa reguladora del sistema arbitral de consum.

[L'apartat 12.5 és redactat conforme a l'art. 1 del Decret 210/1995, d'11 de juliol, pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges (DOGC núm. 2081, de 28-7-1995)]