Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 168/1994

Anterior Amunt Següent

Article 9

9.1 Quan una agència de viatges vulgui obrir sucursals haurà de sol·licitar per a cadascuna l'oportuna autorització davant la Direcció General de Turisme, per mitjà del corresponent servei territorial del Departament de Comerç, Consum i Turisme. Els locals hauran de complir els requisits a què fa esment l'article 4.2 d'aquest Decret.

9.2 D'acord amb el nombre d'establiments ja autoritzats, haurà d'acreditar, si s'escau, haver incrementat, en la quantitat que correspongui, la fiança prevista a l'article 12 del present Reglament.

9.3 Excepcionalment, l'administració turística competent podrà autoritzar l'activitat en locals que no compleixin els requisits establerts sempre que estiguin situats en edificis destinats en el seu conjunt a activitats comercials, en vestíbuls d'hotels, en recintes firals o en estacions i terminals de serveis públics de transport terrestre, marítim o aeri.

9.4 Els punts de venda a les empreses són aquelles terminals informàtiques sol·licitades per les agències de viatges i ateses pel seu personal amb la finalitat d'apropar els serveis turístics als seus treballadors. Les agències de viatges, per obrir punts de venda a les empreses, hauran de presentar únicament una autorització d'aquestes per instal·lar-se en els seus locals i estaran exemptes dels requisits establerts als articles 4.2 i 9.2.

Aquests punts de venda hauran de ser autoritzats, amb la sol·licitud prèvia al servei territorial corresponent, per la Direcció General de Turisme.

9.5 Serà obligatòria la comunicació del tancament definitiu de les sucursals i punts de venda a les empreses en el termini d'un mes a partir de la data del tancament.

9.6 Només s'admetrà el tancament per temporada de punts de venda a les empreses i de sucursals, amb la comunicació prèvia a la Direcció General de Turisme amb un mes d'antelació a la data de tancament.

9.7 L'autorització dels establiments esmentats en aquest article es farà en un termini màxim de tres mesos a comptar des de la presentació de tota la documentació, que s'estableix en el present Decret; l'autorització s'entendrà denegada en supòsits en què no es dicti resolució expressa en el termini esmentat.

9.8 Les agències, per obrir punts de venda a les oficines de turisme, han de presentar únicament una autorització d'aquestes oficines i són exemptes dels requisits establerts als articles 4.2 i 9.2. Així mateix han de tenir un establiment (central o sucursal) autoritzat a la comarca amb una antiguitat mínima de 5 anys, mantenir-lo obert mentre existeixi el punt de venda i ser del grup majorista-detallista o detallista. Aquests punts de venda han de ser autoritzats, prèvia sol·licitud a les delegacions territorials del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme corresponents, per la Direcció General de Turisme.

Aquests punts de venda només poden oferir al públic en general paquets, viatges i serveis que tinguin com a destinació la pròpia comarca, on són autoritzats, i les adjacents.

[L'apartat 9.8 va ser afegit per l'art. 4 del Decret 300/1998, de 17 de novembre, de modificació dels articles 3 i 7 del Decret 94/1994, de 22 de març, pel qual es crea la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya, i dels articles 2 i 9 del Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges (DOGC núm. 2776, de 30-11-1998)] .