Projecte Norma Civil
Departament de JustÝcia. Generalitat de Catalunya

pÓgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de JustÝcia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 168/1994

Anterior Amunt SegŘent

Article 4

4.1 L'atorgament del tÝtol-llicŔncia d'agŔncia de viatges podrÓ ser solĚlicitat a la Direcciˇ General de Turisme per mitjÓ del corresponent servei territorial del Departament de Comerš, Consum i Turisme, i s'hi adjuntarÓ la documentaciˇ segŘent:

a) C˛pia legalitzada de l'escriptura de constituciˇ de la societat mercantil an˛nima o limitada d'acord amb la legislaciˇ vigent, i dels seus estatuts, en la qual consti la inscripciˇ al Registre mercantil, i tambÚ dels poders dels solĚlicitants, quan aquests no es dedueixin clarament de l'escriptura.

A l'escriptura i estatuts socials s'haurÓ de fer constar de manera expressa que l'objecte ˙nic i exclusiu de la societat Ús el de l'exercici de les activitats pr˛pies de les agŔncies de viatges.

Igualment hi haurÓ de constar un capital mÝnim desemborsat de 30.000.000 de pessetes per al grup de majoristes-detallistes, de 20.000.000 de pessetes per al grup de majoristes i de 10.000.000 de pessetes per al grup de detallistes.

b) P˛lissa d'asseguranša per fianšar el desenvolupament normal de la seva activitat que garanteixi els possibles riscs de la seva responsabilitat, que serÓ directa o subsidiÓria, segons s'utilitzin mitjans propis o no en la prestaciˇ del servei.

La p˛lissa d'asseguranša haurÓ de cobrir els tres blocs de responsabilitat segŘents:

La responsabilitat civil de l'explotaciˇ del negoci.

La responsabilitat civil indirecta o subsidiÓria.

La responsabilitat per danys patrimonials primaris.

Aquestes cobertures inclouen tota mena de danys corporals, materials i dels perjudicis econ˛mics causats.

La p˛lissa respondrÓ de 75.000.000 de pessetes per sinistre com a mÝnim, dividits en 25.000.000 de pessetes per a cada bloc esmentat. A efectes d'acreditar la subscripciˇ de la p˛lissa d'asseguranša, s'haurÓ d'aportar la declaraciˇ que s'adjunta a l'annex d'aquest Decret i que s'haurÓ de presentar degudament signada pel prenedor de l'asseguranša i l'entitat asseguradora, a la qual s'adjuntaran la p˛lissa i el rebut acreditatiu del seu pagament.

c) Document acreditatiu de la constituciˇ de la fianša o de la inclusiˇ de l'agŔncia en el fons de garantia de la manera i quantia previstes en aquest Reglament.

4.2 El local on se situ´ l'agŔncia de viatges ha de reunir les caracterÝstiques segŘents:

a) EstarÓ destinat ˙nicament i exclusivament a l'objecte o les finalitats de les agŔncies de viatges, d'acord amb el que estableix l'article 2.

b) EstarÓ independitzat dels locals de negocis adjacents.

c) A l'exterior del local on estÓ instalĚlat l'establiment haurÓ de figurar un rŔtol on consti clarament, almenys en catalÓ, el nom de l'agŔncia, el grup al qual pertany i el seu codi d'identificaciˇ.

d) En tot cas, els titulars de les agŔncies de viatges hauran de tenir a disposiciˇ dels inspectors del Departament el document acreditatiu que provi la disponibilitat del local on es desenvoluparan les activitats.