Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 168/1994

Anterior Amunt Següent

Article 2

2.1 Són objecte o fins propis de les agències de viatges els següents:

a) La mediació en la venda de bitllets o reserva de places en tota mena de mitjans de transport, i també en la reserva d'habitacions i serveis en les empreses turístiques i particularment en els establiments hotelers i en la resta d'allotjaments turístics.

b) L'organització i la venda dels anomenats viatges combinats o forfait. S'entendrà als efectes per viatge combinat o forfait la combinació prèvia de, al menys, dos dels elements següents venuts o oferts a la venda per un preu global, sempre que l'esmentada prestació ultrapassi les 24 hores o inclogui una nit d'estada:

Transport, sens perjudici del que estableix l'article 134.1 del Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera, mitjançant vehicles de motor.

Allotjament.

Altres serveis turístics no accessoris del transport o de l'allotjament que representin una part significativa del viatge combinat.

La facturació per separat dels diferents elements d'un mateix forfait no impedirà la seva consideració com a viatge combinat.

c) L'organització i la venda de les anomenades excursions d'un dia ofertes per l'agència o projectades a sol·licitud del client, a un preu global establert i que no incloguin tots els elements propis del viatge combinat.

d) L'actuació com a representant d'altres agències nacionals o estrangeres per a la prestació en nom seu i a la seva clientela de qualsevol dels serveis enumerats en el present article.

2.2 L'exercici de les activitats a què fa referència l'apartat anterior és exclusivament reservat a les agències de viatges, sens perjudici de la facultat conferida per la legislació vigent a transportistes, hotelers i altres empreses turístiques per contractar directament amb els clients la prestació dels seus propis serveis, així com la conferida a les oficines de turisme creades i regides per una administració pública per efectuar reserves en allotjaments turístics de la seva comarca, exclusivament, per a la primera nit d'estada, a petició dels turistes que es personin a la seu de l'oficina.

[Apartat redactat segons l'art. 3 del Decret 300/1998, de 17 de novembre, de modificació dels articles 3 i 7 del Decret 94/1994, de 22 de març, pel qual es crea la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya, i dels articles 2 i 9 del Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges (DOGC núm. 2776, de 30-11-1998)] .

2.3 A més de les activitats anteriorment enumerades, les agències de viatges podran prestar als seus clients, de la manera assenyalada per la legislació vigent, els serveis següents:

a) Informació turística, difusió i venda de material de propaganda.

b) Canvi de divises i venda i canvi de xecs de viatgers.

c) Expedició i transferència d'equipatges per qualsevol mitjà de transport.

d) Formalització de pòlisses d'assegurança turística, de pèrdues o deteriorament d'equipatges, i altres que cobreixin els riscs derivats del viatge.

e) Lloguer de vehicles amb conductor o sense contractats amb empreses degudament autoritzades.

f) Reserva, adquisició i venda de bitllets o entrades de tot tipus d'espectacles, museus i monuments.

g) Lloguer d'estris i d'equips destinats a la pràctica del turisme esportiu.

h) Noliejar avions, vaixells, autobusos, trens especials i altres mitjans de transport per a la realització de serveis turístics propis de la seva activitat.

i) Prestació de qualsevol altre servei turístic que complementi els enumerats al present article.

2.4 La contractació de les agències de viatges amb les empreses hoteleres i d'allotjaments turístics, transportistes i prestadors de serveis turístics de tot tipus s'ajustarà a la legislació específica en cada cas.

2.5 En les visites col·lectives a llocs turístics d'interès històric o artístic, caldrà que els guies de turisme disposin de la corresponent habilitació professional.