Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Resolució 2974/2005

Anterior Amunt Següent

Resolució ARP/2974/2005, de 13 d'octubre, per la qual s'aprova el model homologat de contracte d'integració

(DOGC núm. 4494, de 21-10-2005, p. 33530)

viñeta Resolució  
 
viñeta Annex

 

 
 

RESOLUCIÓ

ARP/2974/2005, de 13 d'octubre, per la qual s'aprova el model homologat de contracte d'integració.

La Llei 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració, constitueix el marc jurídic regulador d'aquests tipus de contractes de naturalesa civil, que tenen per objecte fixar les condicions en què s'ha de portar a terme la col·laboració entre les parts que el signen per a l'obtenció de productes pecuaris, i especifiquen les obligacions i els drets que assumeixen cadascuna de les parts i n'estableix la participació econòmica d'acord amb les seves aportacions i amb la producció obtinguda.

La disposició final primera d'aquesta Llei determina que el conseller o la consellera del departament competent en matèria de ramaderia ha de dictar, en el termini de tres mesos comptat des de la data d'entrada en vigor de la Llei, una resolució que reguli el model homologat de contracte d'integració.

Per tot això, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Resolc:

Aprovar el model homologat de contracte d'integració que es publica a l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 13 d'octubre de 2005

Antoni Siurana i Zaragoza
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex

Model homologat de contracte d'integració

(Localitat), (data)

Reunits:

D'una part, (nom i cognoms), amb DNI núm. (número de DNI), en nom propi o en nom i representació de (nom de l'empresa) amb CIF núm. (número de CIF), domiciliat/ada a (adreça), de (localitat), codi postal (número), (en endavant, persona integradora).

I de l'altra, (nom i cognoms), amb DNI núm. (número de DNI), en nom propi o en nom i representació de (nom de l'empresa), amb CIF núm. (número de CIF), domiciliat/ada a (adreça), de (localitat), codi postal (número), (en endavant, persona integrada).

Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament, en la respectiva qualitat en què actuen, amb plena capacitat per contractar i obligar-se i a tal efecte manifesten:

Primer

Que la persona integrada és titular d'una explotació de bestiar ubicada al terme municipal de (nom del terme), anomenada (nom de l'explotació), inscrita al Registre d'explotacions ramaderes amb el núm. (número de registre).

Segon

Que la persona integradora té la intenció d'aportar animals de l'espècie (nom de l'espècie) en règim d'integració a l'esmentada explotació ramadera.

Tercer

Que ambdues parts han convingut a atorgar aquest contracte d'integració el qual es regirà per les següents clàusules:

.1  Objecte

Constitueix l'objecte d'aquest contracte la fixació de les condicions en què s'ha de portar a terme la col·laboració entre la persona integradora i la persona integrada per a l'obtenció de productes pecuaris mitjançant alguna de les modalitats següents: (indicar, a títol orientatiu, si és per cria, engreix, recria, posta, etc.).

.2  Règim jurídic

El règim jurídic aplicable a aquest contracte és propi del dret privat i es regeix pels pactes convinguts entre les parts d'acord amb el que estableix la Llei 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració, i la normativa sectorial aplicable a l'activitat objecte del contracte.

.3  Durada i renovació

3.1  La durada del contracte és de (indicar termini de durada el qual no pot ser inferior a la del cicle productiu).

3.2  Un cop transcorregut aquest termini, el contracte s'entendrà renovat pel termini de (indicar termini).

3.3  Abans de l'inici dels cicles productius, d'acord amb el que, si s'escau, estableixi la normativa sectorial, es preveu un període de buit sanitari de (nombre de dies) dies per tal de sanejar i adequar les instal·lacions.

.4  Aportacions de la persona integrada

4.1  Instal·lacions fixes.

Les instal·lacions fixes que aporta la persona integrada pertanyen a l'explotació ramadera inscrita al Registre d'explotacions ramaderes amb el núm. (número de registre), marca oficial núm. (número de marca), que es descriuen com segueix: (a títol orientatiu, indicar situació, superfície, tipus de bestiar i capacitat màxima de cada nau, segons la normativa reguladora d'explotacions ramaderes, instal·lacions d'ensitjat i distribució de pinsos, sistema de subministrament d'aigua potable, sistema de maneig de dejeccions ramaderes, etc.).

4.2  Els altres béns i serveis que aporta la persona integrada són els següents: (a títol orientatiu, indicar mà d'obra, pastures, calefacció, aigua, electricitat, jaç, etc.).

.5  Aportacions de la persona integradora

5.1  Bestiar.

Els animals propietat de la persona integradora que aporta en aquesta relació contractual són: (a títol orientatiu, indicar espècie, tipus, raça o encreuament, procedència, edat/pes, nombre mínim i màxim, etc.).

5.2  Els altres mitjans de producció i serveis que aporta la persona integradora són: (a títol orientatiu, indicar aliments, pinsos i farratges, productes zoosanitaris, calefacció, aigua, servei d'atenció veterinària, servei tècnic, electricitat, llit, pastures, etc.).

.6  Règim de gestió de l'explotació

6.1  El sistema de producció en què l'explotació ramadera es porta a terme és: (indicar si és intensiu, extensiu, producció integrada, ramaderia ecològica, etc.).

6.2  Les operacions de càrrega i descàrrega dels animals es duran a terme d'acord amb el següent:

La data d'entrada inicial dels animals a les instal·lacions és (data), amb un marge de tolerància de (nombre de dies) dies. Les posteriors entrades es produiran (dates), amb una tolerància de (nombre de dies) dies.

La persona integrada donarà conformitat per escrit en el moment del lliurament dels animals, i farà constar si observa alguna anomalia que afecti els animals o qualsevol altra relacionada amb el nombre o la seva descàrrega.

El temps d'estada previst és de (nombre de dies o mesos) dies/mesos, amb un marge de tolerància de (nombre de dies) dies.

El pes de sortida dels animals un cop finalitzada l'estada és (nombre de kg) kg, amb un marge de tolerància de (nombre de kg) kg.

Altres condicions (indicar-les).

6.3  La direcció i la gestió tècnica de l'explotació correspon a la persona integradora d'acord amb el que s'estableix al protocol que es lliurarà a la persona integrada abans de l'inici del cicle productiu.

6.4  Les condicions de benestar animal i altres condicions tecnicosanitàries aplicables a l'explotació són les que estableix la normativa vigent per a cada tipus de bestiar o les que expressament s'estableixin en el programa sanitari o en el plec de condicions específiques de producció que s'adjunten a aquest contracte.

.7  Obligacions de la persona integradora

7.1  De conformitat amb l'article 9 de la Llei 2/2005, de 4 d'abril, es fixen les obligacions següents: (indicar-les) (les parts poden detallar aquestes obligacions en el contracte).

7.2  Altres obligacions (indicar-les) (les parts poden pactar altres obligacions suplementàries).

.8  Obligacions de la persona integrada

8.1  De conformitat amb l'article 10 de la Llei 2/2005, de 4 d'abril, es fixen les obligacions següents: (indicar-les) (les parts poden detallar aquestes obligacions en el contracte).

8.2  Altres obligacions (indicar-les) (les parts poden pactar altres obligacions suplementàries).

.9  Pactes econòmics

9.1  La retribució de la persona integrada consisteix en (quantitat), que es fixa d'acord amb alguna de les opcions següents:

La producció obtinguda.

El nombre d'animals sortits en el període.

Un tant fix per plaça i període de temps calculats d'acord amb la capacitat de producció de la granja i dels costos dels serveis o compromisos assumits per les parts segons aquest contracte.

Els costos derivats de la gestió de les dejeccions ramaderes, subproductes, residus i cadàvers generats per l'explotació, així com d'altres obligacions ambientals han estat considerats en la fixació de la retribució esmentada. Igualment s'ha tingut en compte el cost dels mitjans de producció, béns i serveis aportats per ambdues parts d'acord amb el que estableixen les clàusules quarta i cinquena d'aquest contracte.

9.2  El termini màxim per abonar a la persona integrada la retribució indicada és de (nombre de dies) dies comptat des de la data de sortida dels animals de l'explotació.

9.3  Altres pactes (indicar-los).

.10  Compensació de danys

10.1  D'acord amb el que estableix l'article 6.i) de la Llei 2/2005, de 4 d'abril, es pacten les normes següents de compensació mútua pels danys soferts, que es calcularà d'acord amb el valor dels animals afectats i amb les despeses o inversions efectuades per les parts: (indicar els pactes).

10.2  D'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la mateixa Llei, quan s'estableixi una indemnització per al propietari o la propietària dels animals, aquest ha de compensar la persona integrada de manera proporcional als dies d'estada dels animals a l'explotació i també, si escau, de manera proporcional, els altres perjudicis derivats de la situació que ha donat lloc a la indemnització. A aquest efecte es pacta el següent: (indicar els pactes).

.11  Responsabilitat de les parts

D'acord amb el règim que preveu l'article 12 de la Llei 2/2005, de 4 d'abril, el sistema d'indemnitzacions mútues pels danys i perjudicis que puguin patir les parts es pacta en els termes següents: (indicar els pactes).

.12  Rescissió i extinció

12.1  Qualsevol de les parts podrà instar per escrit davant l'altra la rescissió del contracte en els supòsits i amb les condicions que es pacten a continuació: (indicar els pactes).

12.2  A més de les causes generals d'extinció de les obligacions que estableix el Codi civil, aquest contracte s'extingirà en els supòsits que preveu l'article 8 de la Llei 2/2005, de 4 d'abril.

.13  Resolució de conflictes

En cas de conflicte, ambdues parts acorden sotmetre's a una de les dues opcions següents:

a) A l'arbitratge institucional de la Junta Arbitral de Contractes d'Integració creada per la Llei 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració, i s'obliguen a complir la decisió arbitral.

b) A la jurisdicció civil.

Els atorgants signen aquest contracte per duplicat i a un sol efecte. Un exemplar és per a la persona integradora i l'altre per a la persona integrada, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

La persona integradora

Signat

La persona integrada

Signat

 

         

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda