Llei 24/1984
Llei 24/1984
Llei 24/1984
Llei 24/1984
Llei 24/1984
Llei 24/1984
Llei 24/1984
Llei 24/1984
Llei 24/1984
Llei 24/1984
Llei 24/1984
Llei 24/1984
Llei 24/1984
Llei 24/1984
Llei 24/1984
Llei 24/1984
Llei 24/1984
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 24/1984

Amunt Següent

Llei 24/1984, de 28 de novembre, de Contractes d'Integració

(DOGC núm. 494, de 14-12-1984)

[Derogada per la Llei 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració (DOGC núm. 4362, de 04-04-2005, p. 9342)]

viñeta Capítol I. Disposicions generals Art. 1-3
 
viñeta Capítol II. Del contracte d'integració per a l'engreix del bestiar Art. 4-13
 
viñeta Capítol III. D'altres variants del contracte Art. 15
 
viñeta Capítol IV. De la inscripció dels contractes d'integració Art. 16
 

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

La Compilació del Dret Civil Especial de Catalunya regula en l'article 339 el contracte anomenat de soccita o socida, ja conegut en el dret romà, pel qual una de les parts s'obliga a tenir cura del bestiar d'altri i aquestes es reparteixen els fruits o els guanys, i el de conlloc i altres d'anàlegs, que s'estipulen en algunes comarques, els quals es basen en la col·laboració de totes dues parts en la cria i la recria del bestiar, que s'han de regir per les convencions atorgades i, si no n'hi ha, pels usos i els costums de la comarca corresponent.

Aquests contractes, que fins fa alguns anys no eren freqüents i gairebé només s'aplicaven a les valls pirinenques, han tingut en els darrers temps un increment considerable, mitjançant fórmules que no requereixen la forma associativa, les quals, abandonant el nom clàssic de contracte de soccita o socida, que encara conserven algunes legislacions, es qualifiquen de contractes d'integració, i les parts contractants s'anomenen integrador i integrat.

Aquesta modificació contractual és conseqüència dels canvis que hi ha hagut en els processos productius, els quals, en constant procés de superació, han permès que certes branques de la ramaderia assolissin el més alt nivell tecnològic i que el consumidor disposés d'una font de proteïnes animals en condicions econòmiques més favorables.

La complexitat del fenomen i la possibilitat que en alguns casos, sota l'aparença d'igualtat jurídica, s'hi creïn desigualtats aconsellen de dictar una normativa general i supletòria d'aquests contractes per tal de donar transparència a les relacions i seguretat a les parts interessades, mirant que això no comporti un excés d'intervencionisme en un mercat lliure i fluid.

Per bé que la relativa varietat de la contractació no fa possible per ara de reduir aquesta a models estereotipats, per tal d'estimular-ne la forma escrita la Llei crea un Registre de Contractes d'Integració, que es portarà al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i al qual tenen accés tant els integradors com els integrats. La inscripció no hi és obligatòria però és un requisit indispensable per a gaudir dels beneficis en les actuacions de la Generalitat relatives als productes que són objecte del contracte. 

 

 

Capítol I  

Disposicions generals


Article 1

1. El contracte d'integració és un contracte civil que té per objecte d'obtenir en col·laboració productes pecuaris per a la reproducció, la cria o l'engreix.

2. En aquest contracte, una de les parts, anomenada integrador, s'obliga a proporcionar el bestiar, els subministraments necessaris a què fa referència aquesta Llei i la direcció tècnica de la producció, i l'altra, anomenada integrat, s'obliga a facilitar els espais, les instal·lacions i els serveis necessaris per a la producció, a canvi d'una remuneració que aquell li ha de satisfer en relació amb la producció obtinguda.

 

Article 2

1. El contracte que té les característiques esmentades en l'article anterior no perd la qualitat de contracte d'integració si el mot emprat per a designar-lo és un altre.

2. No és contracte d'integració aquell en què la remuneració de l'integrat consisteix en una quantitat fixa periòdica, independentment de la producció obtinguda.

 

Article 3

1. El contracte d'integració es regeix pels pactes convinguts entre les parts i pel costum del lloc on radica la instal·lació de l'integrat, sempre que no siguin contraris a les normes imperatives d'aquesta Llei o d'altres lleis, i, supletòriament, per les normes dispositives d'aquesta Llei i de la legislació general.

2. Són nuls, en tots els casos, els pactes que fan participar l'integrat en les pèrdues en una proporció superior a la que li correspon en els guanys.

 

 

Capítol II  

Del contracte d'integració per a l'engreix de bestiar


Article 4

El contracte d'integració que té per objecte l'engreix de bestiar es regeix per les normes d'aquest capítol.

 

Article 5

L'integrador és obligat a:

a) Entrar el bestiar en el temps i el lloc convinguts i en les condicions sanitàries i d'identificació degudes.

b) Subministrar, amb caràcter exclusiu, el pinso necessari per a l'engreix en les condicions de qualitat degudes.

c) Portar l'assessoria tècnico-sanitària de l'explotació.

d) Retirar el bestiar un cop acabat el període d'engreix.

e) Satisfer a l'integrat el preu o la retribució convinguts.

f) Efectuar en les condicions sanitàries i de qualitat degudes les reposicions de bestiar que s'han convingut.

g) Complir la normativa sanitària establerta o que s'estableixi.

h) Complir totes les altres obligacions que deriven del contracte i que tenen per finalitat el bon funcionament de l'engreix.

 

Article 6

1. L'integrat és obligat a fer tot allò que cal per a l'engreix adequat del bestiar, fins al moment de retirar-lo l'integrador.

2. Especialment, l'integrat és obligat a:

a) Tenir els espais i les instal·lacions en bon estat, especialment pel que fa al funcionament, a la neteja i a la desinfecció.

b) Disposar de la mà d'obra necessària.

c) Efectuar totes les operacions que requereix la cura adequada del bestiar, seguint les normes d'alimentació, de vacunació i de medicació indicades per l'integrador.

d) Facilitar l'accés de l'integrador i dels tècnics d'aquest a les instal·lacions, i el de les persones i les màquines que l'integrador destinarà per al lliurament i retirada del bestiar o dels subministraments.

e) Complir la normativa sanitària establerta o que s'estableixi.

f) Complir totes les altres obligacions que deriven del contracte i que tenen per finalitat el bon funcionament de l'explotació.

 

Article 7

El contracte d'integració no perd el caràcter de tal si l'integrador facilita també espais perquè hi pasturi el bestiar, sempre que les instal·lacions fixes siguin aportades per l'integrat.

 

Article 8

El contracte d'integració no transfereix la propietat a l'integrat, el qual té els caps de bestiar en dipòsit mentre dura el contracte, i en cap cas no en pot disposar o gravar-los pel seu compte, llevat que no s'hagi estipulat altrament en el contracte.

 

Article 9

1. Són per compte de l'integrador tots els pagaments de dret públic corresponents a la propietat del bestiar.

2. Són per compte de l'integrat els pagaments corresponents als espais i les instal·lacions afectats a la producció i al personal que treballa a l'explotació.

 

Article 10

1. L'integrador ha de pagar la retribució convinguda tan bon punt retiri el bestiar, llevat que no s'hagi acordat expressament una forma diferent de pagament.

2. A més, si, en el cas d'un contracte que abasta més d'un engreix transcorre un període de temps superior al pactat o al normal segons el costum de la comarca entre la retirada i la nova entrada del bestiar, l'integrat té dret a una indemnització proporcional al valor de la superfície desocupada. No té dret a cap indemnització si el període entre dos engreixos consecutius s'allarga per raons sanitàries o per acord exprés d'ambdues parts.

 

Article 11

Si, per un cas fortuït o per una altra causa de força major, es mor una part del bestiar o cal sacrificar-la, per compensar-ne l'integrat se li ha d'abonar la quantitat que li correspongui, d'acord amb el que s'hagi estipulat o, si no s'havia convingut, d'acord amb el costum de la comarca, per raó dels animals morts o sacrificats i proporcionalment al temps que ha tingut el bestiar, i restaran a favor de l'integrador les indemnitzacions que aboni l'Administració per aquest concepte.

 

Article 12

A més de fer-ho per les causes generals d'extinció de les obligacions, el contracte d'integració s'extingeix:

a) Pel fet d'haver arribat al terme establert en el contracte o, en defecte d'aquest, un cop acabat l'engreix en curs.

b) Per defunció o extinció de qualsevol de les dues parts contractants, un cop acabat l'engreix en curs, encara que no hagi transcorregut el període de temps pactat inicialment, llevat d'un acord entre el contractant supervivent i els successors del premort o del cas que els successors del premort siguin professionals de la ramaderia i col·laboradors principals i directes en la producció afectada a la integració, en el qual supòsit tenen dret a succeir el premort en idèntiques condicions que les establertes en el contracte i fins al termini que consta en aquest.

 

Article 13

Si la durada del contracte no s'estableix per períodes d'engreix sinó per un termini fix i en vèncer aquest hi ha un engreix en curs, el contracte no s'extingeix fins al finiment del període corresponent. 

 

 

Capítol III  

D'altres variants del contracte


Article 14

Quan el contracte d'integració té per objecte d'obtenir cries o altres productes pecuaris, la retribució de l'integrat pot consistir en l'adquisició, al final del període, de la propietat d'una part de la producció, en una participació en el preu de venda o en una quantitat per unitat de producte.

 

Article 15

A aquesta variant del contracte d'integració i, en general, a les altres no previstes expressament per aquesta Llei, s'hi han d'aplicar, en el que sigui procedent, les normes del Capítol II.

 

 

Capítol IV  

De la inscripció dels contractes d'integració


Article 16

1. Els documents públics o privats en què consten els contractes d'integració es poden presentar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a inscriure'ls en el Registre de Contractes d'Integració, que el dit Departament ha de dur amb caràcter i amb efectes merament administratius.

2. Per a obtenir els beneficis que l'Administració de la Generalitat concedeix en relació amb l'activitat que és objecte d'un contracte d'integració, és un requisit necessari que el contracte hagi estat inscrit en el Registre.

3. Qualsevol de les parts pot unilateralment presentar el contracte per a la inscripció en el Registre de Contractes d'Integració; és ineficaç qualsevol pacte en contrari.

 


DISPOSICIÓ FINAL

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha de desenvolupar per reglament el contingut d'aquesta Llei.

 

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 28 de novembre de 1984

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda