Decret 300/1998
Decret 300/1998
Decret 300/1998
Decret 300/1998
Decret 300/1998
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 300/1998

Anterior Amunt Següent

Decret 300/1998, de 17 de novembre, de modificació dels articles 3 i 7 del Decret 94/1994, de 22 de març, pel qual es crea la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya, i dels articles 2 i 9 del Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges

(DOGC núm. 2776, de 30-11-1998)

viñeta Article 1.  
 
viñeta Article 2  
 
viñeta Article 3.  
 
viñeta Article 4.  
 
viñeta Disposició final.  
 

El corrent turístic cap a l'interior del país no ha assolit el mateix grau de desenvolupament en tot el territori de Catalunya, per la qual cosa cal una acció promocional d'impuls públic pel que fa a la prestació de serveis als visitants.

Les persones usuàries que acudeixen a les oficines de turisme, molt sovint en horaris no comercials, sol·liciten cada cop més la prestació de serveis complementaris als de la informació, com són la realització de reserves en els establiments d'allotjament i altres serveis complementaris locals. Fins ara la norma no legitimava les oficines per fer aquestes activitats.

Tanmateix, fins ara a les agències de viatges els era vedada la possibilitat d'actuar des de dins d'aquest lloc d'afluència de turisme i demanda de serveis que són les oficines de turisme, i aprofitar així la sinergia que en l'àmbit local s'ha de produir necessàriament entre la iniciativa pública i la privada, que ha de portar a una més gran coordinació d'iniciatives per a la prestació de serveis en benefici mutu, sobretot d'aquelles agències de viatges d'àmbit local, per a les quals s'obren noves oportunitats comercials.

És l'objecte del present Decret garantir al màxim l'interès general i, per tant, públic. D'una banda es salvaguarda el principi d'exclusivitat de les agències de viatges en la intermediació de serveis turístics per tal d'assegurar a les persones usuàries la professionalitat i les garanties que l'ordenació turística, tant europea com catalana, exigeix a aquestes empreses. De l'altra, es pretén assegurar en tot moment l'acolliment dels visitants com un servei públic a prestar, evitant-los situacions de desempara en la recerca d'allotjament.

A proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, amb l'informe previ de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

L'article 3 del Decret 94/1994, de 22 de març, queda redactat de la forma següent:

"Article 3

"3.1  Les oficines de turisme adscrites a la xarxa han d'exercir les funcions següents:

"a) La informació d'adreces i preus dels establiments turístics i d'altres activitats, serveis o punts d'interès per als visitants.

"b) La informació al turista sobre l'exercici adequat dels seus drets com a usuari dels serveis turístics i rebre, si s'escau, queixes i reclamacions.

Tanmateix, han d'oferir informació sobre l'existència del Telèfon del Consumidor i de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

"c) La distribució de plànols, opuscles i altre material informatiu relatiu a l'oferta turística.

"3.2  Les oficines de turisme de la xarxa creades i regides per una administració pública poden realitzar reserves d'allotjament, exclusivament, per a la primera nit d'estada, en establiments turístics de la comarca, prèvia sol·licitud de la persona usuària que es personi en els locals de l'oficina, mantenint en tot cas una estricta neutralitat en la seva relació amb el turista, sense fer prevaler cap establiment i respectant en tot moment l'interès de la persona viatgera.

"3.3  Les oficines de turisme de la xarxa creades i regides per una administració pública que desitgin que des dels seus locals es procedeixi a la venda de tot tipus de serveis turístics, inclosos els anomenats paquets o viatges a forfet d'àmbit comarcal, han de contractar amb una agència de viatges majorista-detallista o detallista, que tingui un establiment obert a la comarca amb una antiguitat mínima de 5 anys, la creació d'un punt de venda d'aquesta agència en el local de l'oficina de turisme, de conformitat amb el que preveu la normativa que regula les agències de viatges.

"3.4  Percebre, en l'exercici de les activitats previstes en els dos apartats anteriors, les quantitats que lliurement pactin tant amb els prestataris dels serveis com amb les agències de viatges.

"3.5  Les oficines de turisme que no tinguin un punt de venda d'una agència de viatges tenen expressament prohibida l'organització i la venda de viatges combinats o paquets de qualsevol tipus, així com altres serveis turístics solts diferents de la reserva d'allotjament presencial a la comarca per a la primera nit. S'entén per viatge combinat la combinació prèvia de, almenys, dos dels elements següents venuts o oferts a la venda per un preu global, sempre que l'esmentada prestació ultrapassi les 24 hores o inclogui una nit d'estada: transport, allotjament, altres serveis turístics no accessoris del transport o de l'allotjament que representin una part significativa del viatge combinat. La facturació per separat dels diferents elements d'un viatge combinat no impedeix la seva consideració com a tal."

 

Article 2

L'article 7 del Decret 94/1994, de 22 de març, queda redactat com segueix:

"Article 7

"7.1  Les oficines de turisme adscrites a la xarxa han d'establir en cada cas el seu propi horari, però estan obligades a complir els mínims de coincidència següents:

"a) Període d'obertura mínima obligatòria: del 21 de juny al 21 de setembre.

"En municipis de muntanya on hi hagi instal·lacions d'esquí, a més a més: del 21 de desembre a l'1 de març.

"b) Horari d'obertura mínim obligatori: quatre hores diàries, de les quals dues han de ser de 10 a 12 hores.

"c) Durant aquest període mínim han d'estar obertes 6 dies a la setmana, procurant que el dia de descans no sigui dissabte, diumenge o festiu.

"7.2  L'horari i el període d'obertura han d'exhibir-se a l'exterior i a l'interior de l'oficina, així com, en la mesura que sigui possible, en tot el material relatiu a l'oficina editat per l'administració de què depengui."

 

Article 3

L'apartat 2 de l'article 2 del Decret 168/1994, de 30 de maig, queda redactat com segueix:

"2.2  L'exercici de les activitats a què fa referència l'apartat anterior és exclusivament reservat a les agències de viatges, sens perjudici de la facultat conferida per la legislació vigent a transportistes, hotelers i altres empreses turístiques per contractar directament amb els clients la prestació dels seus propis serveis, així com la conferida a les oficines de turisme creades i regides per una administració pública per efectuar reserves en allotjaments turístics de la seva comarca, exclusivament, per a la primera nit d'estada, a petició dels turistes que es personin a la seu de l'oficina."

 

Article 4

A l'article 9 del Decret 168/1994, de 30 de maig, s'hi afegeix un nou apartat amb el número 8, amb la redacció següent:

"9.8  Les agències, per obrir punts de venda a les oficines de turisme, han de presentar únicament una autorització d'aquestes oficines i són exemptes dels requisits establerts als articles 4.2 i 9.2. Així mateix han de tenir un establiment (central o sucursal) autoritzat a la comarca amb una antiguitat mínima de 5 anys, mantenir-lo obert mentre existeixi el punt de venda i ser del gru p majorista-detallista o detallista. Aquests punts de venda han de ser autoritzats, prèvia sol·licitud a les delegacions territorials del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme corresponents, per la Direcció General de Turisme.

 Aquests punts de venda només poden oferir al públic en general paquets, viatges i serveis que tinguin com a destinació la pròpia comarca, on són autoritzats, i les adjacents."

 

Disposició final

Aquesta disposició entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

 


Barcelona, 17 de novembre de 1998

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Subirà i Claus

Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda