Decret 286/1999
Decret 286/1999
Decret 286/1999
Decret 286/1999
Decret 286/1999
Decret 286/1999
Decret 286/1999
Decret 286/1999
Projecte Norma Civil
Departament de JustÝcia. Generalitat de Catalunya

pÓgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de JustÝcia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 286/1999

Anterior Amunt SegŘent

Decret 286/1999, de 26 d’octubre, pel qual es regula l’autoritzaciˇ de les empreses de venda a distÓncia i la inscripciˇ en el registre corresponent

(DOGC n˙m. 3013, de 11-11-1999)

D’acord amb el que estableixen tant l’article 38 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenaciˇ del comerš minorista, com els reals decrets 1133/1997, d’11 de juliol, i 1976/1998, de 18 de setembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, cal que a Catalunya es cre´n els mecanismes adients per autoritzar l’exercici de l’activitat de les empreses de venda a distÓncia amb domicili social a Catalunya, i, a la vegada, que puguin formalitzar la seva inscripciˇ en el registre central de la Direcciˇ General de Comerš Interior del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Del ventall de possibilitats que permet el vigent marc normatiu s’ha optat pel menys gravˇs per a les empreses afectades, Ús a dir, no constituir un registre auton˛mic paralĚlel sinˇ un simple mecanisme de fiscalitzaciˇ i convalidaciˇ de la documentaciˇ que les empreses han d’aportar per a la seva inscripciˇ en el registre del Ministeri d’Economia i Hisenda, sistema que a la vegada permetrÓ disposar d’una base de dades amb informaciˇ permanent de les empreses amb seu a Catalunya, sens perjudici que la informaciˇ respecte a les altres empreses, amb seu a altres comunitats aut˛nomes, inscrites al registre sigui accessible en els termes previstos als reals decrets esmentats.

Aquest sistema permetrÓ, d’acord amb les competŔncies que sobre aquesta matŔria corresponen a la Generalitat de Catalunya, intervenir i resoldre les solĚlicituds d’inscripciˇ d’empreses amb seu social a Catalunya.

La solĚlicitud l’hauran de presentar, amb carÓcter previ a l’exercici de l’activitat, totes les empreses amb seu social a Catalunya, encara que nomÚs es trametran al registre central per a la seva inscripciˇ les que la seva activitat abasti mÚs d’una comunitat aut˛noma, d’acord amb el que preveu l’article 2.a) del Real decret 1133/1997, d’11 de juliol, modificat pel Real decret 1976/1998, de 18 de setembre.

Per aix˛, en ˙s de les facultats que tinc conferides, d’acord amb el dictamen de la Comissiˇ JurÝdica Assessora, a proposta del conseller d’Ind˙stria, Comerš i Turisme i d’acord amb el Govern, 

Decreto:

Article 1

└mbit d’aplicaciˇ

La present disposiciˇ afecta les empreses amb domicili social a Catalunya que ofereixin productes i en facilitin l’adquisiciˇ d’acord amb els procediments descrits a l’article 26 del Decret legislatiu 1/1993, de 9 de marš, sobre comerš interior.

 

Article 2

Autoritzaciˇ

2.1 La documentaciˇ a presentar per obtenir l’autoritzaciˇ per exercir l’activitat de venda a distÓncia Ús la segŘent:

2.1.1 SolĚlicitud dirigida al director general de Comerš en la qual han de figurar les dades segŘents: 

a) Identificaciˇ de la persona fÝsica o jurÝdica titular de l’empresa.

b) Domicili social de l’empresa.

c) Descripciˇ de l’activitat i detall dels productes i/o serveis oferts, territori previst que ha d’abastar l’activitat, i el mitjÓ o mitjans de difusiˇ emprats.

d) Adreša on s’atendran les reclamacions dels consumidors.

2.1.2 Documentaciˇ acreditativa i actualitzada de les dades esmentades: DNI, escriptures, i si s’escau, registre del nom comercial, exemplars de catÓlegs, fulletons, o altres mitjans de difusiˇ. 

2.2 El director general de Comerš Ús l’˛rgan competent per autoritzar l’exercici de l’activitat de les empreses de venda a distÓncia, previ informe preceptiu, no vinculant, de la Direcciˇ General de Consum i Seguretat Industrial, i facultativament, previ informe no vinculant de qualsevol altre organisme que es consideri adient segons el producte que es proposi comercialitzar. La solĚlicitud d’autoritzaciˇ s’entendrÓ estimada si en el termini de tres mesos, a comptar des de la presentaciˇ de la solĚlicitud, no ha estat dictada i notificada la resoluciˇ expressa. 

 

Article 3

Inscripciˇ registral

Una vegada atorgada la corresponent autoritzaciˇ pel director general de Comerš es farÓ tramesa de les dades preceptives al Registre d’empreses de venda a distÓncia amb seu a la Direcciˇ General de Comerš Interior del Ministeri d’Economia i Hisenda, d’acord amb el que preveu el Real decret 1976/1998, de 18 de setembre.

 

Article 4 

Modificacions i revocacions

4.1 Qualsevol modificaciˇ de les dades inicialment presentades haurÓ de ser immediatament notificada a la Direcciˇ General de Comerš, acompanyant la corresponent documentaciˇ acreditativa, per tal que, si s’escau, sigui notificada al Registre d’empreses de venda a distÓncia per a la seva actualitzaciˇ.

4.2 En cas que la Direcciˇ General de Comerš detecti irregularitats que impedeixin l’exercici de l’activitat de venda a distÓncia d’acord amb la normativa vigent, el director general de Comerš podrÓ suspendre o revocar l’autoritzaciˇ, segons la possibilitat d’esmenar els defectes detectats, mitjanšant la corresponent resoluciˇ que serÓ notificada al Registre d’empreses de venda a distÓncia. 

 

Article 5 

Infraccions i sancions

L’incompliment de les disposicions contingudes en el present Decret queda sotmŔs al rŔgim sancionador que preveuen la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, i al Decret legislatiu 1/1993, de 9 de marš, sobre comerš interior.

 

 

Disposiciˇ transit˛ria

En el termini de tres mesos, a comptar des de la publicaciˇ del present Decret, les empreses amb domicili social a Catalunya que actualment estiguin exercint l’activitat de venda a distÓncia hauran de presentar la solĚlicitud d’autoritzaciˇ, d’acord amb el que s’estableix a l’article 2.

 


Disposiciˇ final  

 

—1 S’autoritza el conseller d’Ind˙stria, Comerš i Turisme per dictar les disposicions necessÓries per al desplegament, l’eficÓcia i el compliment d’aquest Decret. 
 
—2 Aquesta disposiciˇ entrarÓ en vigor l’endemÓ de la seva publicaciˇ al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 


Barcelona, 26 d’octubre de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya 

Antoni SubirÓ i Claus

Conseller d’Ind˙stria, Comerš i Turisme

 

Universitat de Girona ęProjecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda