Projecte Norma Civil
Departament de JustÝcia. Generalitat de Catalunya

pÓgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de JustÝcia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de successions: Disposicions finals

Anterior Amunt

Disposicions finals

 

Primera

Resten substitu´ts per aquesta Llei els articles 63 a 276 de la Compilaciˇ del Dret Civil de Catalunya i la Llei 9/1987, del 25 de maig, de Successiˇ Intestada.

 

Segona

Resta modificat l'article 11 de la Compilaciˇ del Dret Civil de Catalunya, que en endavant tindrÓ la segŘent redacciˇ:

`Article 11

`L'usufructuari universal designat en capÝtols matrimonials haurÓ de prendre inventari i atendre les cÓrregues dels bÚns amb llurs fruits; llevat de pacte contrari, no haurÓ de prestar fianša.

`L'usdefruit pactat per un c˛njuge a favor de l'altre quedarÓ subjecte al compliment de les obligacions que expressament li hagin estat imposades i en especial la d'aixecar, fins on abasti l'import del producte dels bens, les cÓrregues que hauria de complir el c˛njuge premort, si vivia.

`SerÓ d'aplicaciˇ a aquest usdefruit el que disposa l'article 69 del Codi de Successions per Causa de Mort en el Dret Civil de Catalunya.`

 

Tercera

Resta modificat l'article 341 de la Compilaciˇ del Dret Civil de Catalunya, que en endavant tindrÓ la segŘent redacciˇ:

`Article 341

`Les reversions establertes en donacions a favor del donant, el seu consort o els hereus d'aquell es regiran pel que disposen els articles 87 i segŘents del Codi de Successions per Causa de Mort en el Dret Civil de Catalunya. Les establertes a favor de tercers es regiran pels preceptes relatius als fide´comisos.

`La reducciˇ o supressiˇ de donacions per inoficiositat legitimÓria i les donacions per causa de mort es regiran pel que disposa el Codi de Successions per Causa de Mort en el Dret Civil de Catalunya.`

 

Quarta

Aquesta llei entrarÓ en vigor tres mesos desprÚs de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Disposicions transit˛ries

 

 

Primera

Es regeixen per aquest Codi les successions obertes i els testaments els codicils i les mem˛ries testamentÓries atorgats desprÚs de la seva entrada en vigor.

 

Segona

Les disposicions d'aquest Codi referents a la representaciˇ dels menors en la particiˇ i l'administraciˇ i la disposiciˇ de bÚns de menors adquirits per herŔncia s'apliquen malgrat que la successiˇ de quŔ es tracti s'hagi obert abans de la seva entrada en vigor.

 

Tercera

Son vÓlids tots els heretaments, els testaments, els codicils i les mem˛ries testamentÓries atorgats d'acord amb la legislaciˇ anterior si compleixen les formes exigides en ella. En les successions obertes desprÚs de l'entrada en vigor d'aquest Codi, per˛ regides per actes atorgats abans, s'apliquen les regles interpretatives de la voluntat del causant establertes en la legislaciˇ derogada. Nogensmenys, s'ha d'aplicar a aquests actes el que disposa l'article 132.

Si la legislaciˇ anterior exigia algun requisit de forma que aquest Codi no exigeix, l'heretament, el testament, el codicil o la mem˛ria testamentÓria atorgats abans de la seva entrada en vigor, per˛ que hagin de regir una successiˇ o un heretament desprÚs, sˇn vÓlids encara que estiguin mancats d'algun d'aquests requisits.

 

Quarta

Les normes d'aquest Codi relatives a l'obertura de testaments tancats atorgats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei s'apliquen si el sobre que els contenia es conserva en poder del notari autoritzant o successor.

 

Cinquena

No es pot lliurar c˛pia de testaments autoritzats per rector abans de l'entrada en vigor d'aquest Codi si no es protocolĚlitzen d'acord amb ell.

 

Sisena

Els testaments hol˛grafs que continguin nomÚs disposicions a favor de tots els descendents del testador o a favor d'aquests i del seu c˛njuge caduquen transcorreguts cinc anys comptats des de l'entrada en vigor d'aquest Codi si el testador havia mort amb anterioritat.

 

Setena

No es pot instruir cap expedient per elevar a escriptura p˙blica un testament sacramental passat un any des de l'entrada en vigor d'aquest Codi.

 

Vuitena

La substituciˇ exemplar disposada abans de l'entrada en vigor d'aquest Codi Ús vÓlida i produeix efectes si la incapacitat del substitu´t Ús declarada judicialment en vida d'aquest, baldament sigui desprÚs d'haver mort l'ascendent que la va ordenar.

 

Novena

Les normes d'aquest Codi relatives als efectes del fide´comÝs s'apliquen mentre estÓ pendent, Ódhuc pel que fa a la quarta trebelĚliÓnica, fins i tot als fide´comisos pendents en el moment de la seva entrada en vigor, malgrat que el causant hagi mort abans.

 

Desena

En tot all˛ que no Ús previst en les Disposicions Transit˛ries d'aquesta llei, les successions obertes abans de l'entrada en vigor d'aquest Codi es regeixen per la llei aplicable en el moment de l'obertura de la successiˇ, segons resulti de les Disposicions Transit˛ries que estableixen la llei estatal 40/1960, del 21 de juliol, la llei catalana 13/1984, del 20 de marc, el Decret legislatiu 1/1984, del 19 de juliol, i les lleis 9/1987 i 11/1987, del 25 de maig, i 8/1990, del 9 d'abril, que amb carÓcter de transit˛ries, resten vigents.

 

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicaciˇ aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 30 de desembre de 1991

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

AgustÝ M. Bassols i Pares

Conseller de JustÝcia 

PÓgina principal d'aquesta llei

 

 


Universitat de Girona ęProjecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda