Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de successions

Anterior Amunt Següent

Article 349

La successió intestada del causant impúber, és a dir, el menor de catorze anys, en defecte de substitució pupil·lar, es regeix per les normes següents:

1a En els béns procedents del pare o de la mare per naturalesa o per adopció, o dels altres parents paterns o materns fins al quart grau, sigui quin sigui el títol d'adquisició dels dits bens, són cridats respectivament a la successió, per llur ordre, els parents més pròxims de l'impúber, dins el quart grau en la línia de la qual els béns procedeixen.

2a Si hi ha ascendents d'una altra línia, conserven llur dret a la llegítima sobre els dits béns.

3a En els altres béns de l'impúber, la successió intestada es regeix per les regles generals, sense distinció de línies.

4a A l'efecte d'aquest article, són considerats de procedència paterna el dot estimat i l'esponsalici o escreix, i de procedència materna el dot inestimat, el preu de l'estimat i la soldada. Els béns que en virtut de reserva ha adquirit l'impúber resten compromesos entre els de la línia de cònjuge premort, si no els ha adquirit per elecció o distribució del reservista.

5a No tenen consideració de troncals els fruits dels béns d'igual caràcter.