Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de successions

Anterior Amunt Següent

Article 306

Els llegats nuls quan es varen ordenar són vàlids si al moment ésser deferits ha desaparegut la causa de nul·litat.

La revocació que en termes generals fa el testador de tots els llegats que ha disposat, llevat que la faci en testament, no afecta els llegats d'aliments, que requereixen una revocació especial.

S'entén que ha estat revocat el llegat quan el testador aliena a títol onerós o gratuït la cosa que n'és objecte, encara que sigui nul·la alienació, o quan el testador torna a adquirir la cosa, llevat que el legatari, en aquest cas, demostri que el testador va fer la readquisició amb la finalitat de rehabilitar el llegat.

No hi ha revocació si el testador readquireix la cosa per dret de redimir en les vendes a carta de gràcia que ell hagi atorgat. Tampoc implica revocació del llegat alienació per expropiació o execució forçosa o per causa de permuta o d'aportació a societat, llevat que l'hereu demostri que la intenció del causant era de revocar el llegat. En els casos abans esmentats, queda subrogat en el bé llegat el què s'ha rebut a canvi.

Venuda a carta de gràcia la cosa llegada sense readquirir-la el testador, s'entén que ha estat llegat el dret de redimir.