Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de successions

Anterior Amunt Següent

Article 277

Formen l'actiu hereditari líquid el conjunt de béns i drets que componen herència en morir el testador, després de rebaixar els deutes hereditaris i tots els altres conceptes deduïbles segons les normes següents:

Hom considera que integren herència els béns i els drets del testador disposats en llegats o en donacions per causa de mort, els crèdits del testador contra l'hereu i els extingits per virtut de llegats d'alliberament o perdó del deute corresponent.

Han ésser rebaixats de l'actiu hereditari: els deutes del testador encara que siguin per raó de dot, o aquells en què el creditor sigui el mateix hereu; les despeses de la darrera malaltia, d'enterrament i de funerals del testador i les d'inventari i defensa de béns hereditaris; les llegítimes, àdhuc la de l'hereu que sigui legitimari; els llegats per a fins benèfics o docents i els d'aliments.

La valoració dels béns i els drets de l'actiu hereditari, dels deutes i de tots els conceptes indicats s'ha de referir al temps de morir el testador, descomptats els gravàmens que, sense ésser penyora o hipoteca, afectin els béns.

Dels crèdits i els deutes hereditaris a termini ha ésser descomptat el que llur ajornament importi, i hom ha de prescindir dels crèdits i els deutes condicionals, eventuals o dubtosos, àdhuc dels deutes que es puguin derivar de fiançaments fets pel testador; però si resulten cobrables, una vegada fets efectius hom ha de rectificar la falcídia, amb els consegüents abonaments a l'hereu o als legataris, segons els casos.