Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de successions

Anterior Amunt Següent

Article 245

La facultat dispositiva esmentada en l'article anterior resta subjecta a les regles següents:

1a Actuen les especials limitacions, els terminis, les condicions i les altres prevencions lícites que estableixi el testador.

Llevat de voluntat contrària del testador, si faculta el fiduciari per a disposar, amb autorització de la persona o de les persones designades a l'efecte, queda lliure d'aquesta limitació si les dites persones han mort, han renunciat o han quedat incapacitades, tret que resulti ésser una altra la voluntat del causant. A aquestes persones, els són aplicables els preceptes relatius als marmessors particulars, en tant que ho permetin la naturalesa i la durada indefinida de la missió que els ha estat encomanada.

2a El gravamen fideïcomissari subsisteix no solament sobre els mateixos béns relictes pel testador que el fiduciari conservi en ésser deferit el fideïcomís, sinó també sobre els diners o els béns que per subrogació real han reemplaçat els altres béns fideïcomesos, sia o no per efecte de la dita facultat dispositiva del fiduciari, que s'estén també als béns subrogats.

3a Si el fideïcomís de residu és d'herència, el fiduciari no pot alienar o gravar la quarta part dels béns hereditaris, que queda reservada per a després de la seva mort a favor dels fideïcomissaris que en aquella saó existeixin, els quals en vida del fiduciari, poden demanar llur determinació, conformement a les regles de la reclamació de la quarta trebel·liànica. El fideïcomitent pot eliminar aquesta limitació. S'entén que l'ha eliminada si ha autoritzat expressament el fiduciari per a disposar de la totalitat dels béns fideïcomesos o per a lliurar-los.

4a En l'exercici de les seves facultats dispositives, el fiduciari ha d'actuar de bona fe, sense ànim de defraudar el fideïcomís.