Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de successions: Títol III-10

Anterior Amunt Següent

Capítol X

Els marmessors

 

Article 308

El testador o l'heretant poden nomenar en testament, en codicil o en heretament un o més marmessors universals o particulars per tal que, en nom propi i en interès d'altri i investits de les facultats pertinents, executin respecte a la seva successió els encàrrecs que els hagin conferit.

 

Article 309

Si han estat nomenats una pluralitat de marmessors, llevat que el causant disposi una altra cosa, s'entén que han estat nomenats mancomunadament i han d'actuar per majoria; en els casos d'urgència evident en pot actuar un de sol, sota la seva responsabilitat, però n'ha de donar compte immediatament als altres. Si es produeixen vacants, els qui resten assumeixen les funcions i les facultats dels qui manquen.
El causant pot nomenar marmessors substituts i facultar els nomenats per a designar-los. La designació ha ésser feta en escriptura pública.

 

Article 310

Pot ésser marmessor universal qualsevol persona amb capacitat per a obligar-se. Poden ésser marmessors l'hereu, el legatari, les restants persones afavorides per la successió i els qui en cada moment exerceixin un determinat càrrec.

 

Article 311

El càrrec de marmessor és voluntari, però una vegada acceptat, encara que sigui de forma tàcita, l'acceptant no pot excusar-se de continuar en l'exercici del càrrec sense causa justa apreciada pel jutge.

 

Article 312

Si el marmessor, requerit notarialment per algun hereu o per persona afavorida per l'herència, no accepta el càrrec davant notari dins els trenta dies naturals següents a la notificació, s'entén que el renuncia.

 

Article 313

Els marmessors no poden delegar llurs funcions si no hi han estat facultats.

 

Article 314

Llevat que el causant assenyali una retribució, el marmessor i el comptador partidor tenen dret a percebre el que correspongui per llurs treballs professionals o administració de béns.
A més, correspon al marmessor universal el deu per cent del valor de l'herència i correspon al particular que sigui comptador partidor el dos per cent de l'actiu hereditari líquid o dels bens objecte de partició, respectivament.
Els llegats o les altres disposicions a favor dels marmessors no són imputats a llur retribució, llevat que el causant disposi el contrari.
Tot marmessor té dret al reemborsament de les despeses causades en l'exercici del càrrec.
Totes les despeses judicials o extrajudicials originades per l'actuació dels marmessors són a càrrec de l'herència.

 

Article 315

Son marmessors universals les persones que reben del testador l'encàrrec de lliurar l'herència en la seva universalitat a persones designades per ell, o de destinar-la a les finalitats expressades en el testament o en la confiança revelada.
El nomenament de marmessor universal substitueix la manca d'institució d'hereu en el testament, fos quina fos la destinació de l'herència.
La marmessoria universal pot ésser de realització dinerària de tota l'herència o d'una part d'aquesta, o de lliurament directe del romanent de béns hereditaris, segons que ho ordeni el testador o s'infereixi del testament. En cas de dubte, hom entén que és de lliurament directe del romanent.
El marmessor designat amb el simple encàrrec de prendre possessió de l'herència i de lliurar-la íntegrament a l'hereu instituït té la consideració de marmessor particular, encara que el testador el qualifiqui d'universal.

 

Article 316

El marmessor universal està facultat per a possessionar-se de l'herència i administrar-la igual que tot hereu, disposar dels seus béns amb l'extensió expressada en els paràgrafs següents i realitzar els actes necessaris per a complir la seva comesa i les disposicions del testament. També esta legitimat processalment per a tots els litigis o les qüestions que se suscitin sobre els béns hereditaris, els fins de la marmessoria i la validesa del testament, el codicil, la memòria testamentària o l'heretament, i per a interpretar-los.
La marmessoria universal de realització d'herència faculta el marmessor per a vendre béns, encara que hi hagi legitimaris; cobrar crèdits i cancel·lar-ne les garanties; retirar dipòsits de tota classe; satisfer deutes i càrregues hereditàries i els impostos causats per la successió; complir els llegats i d'altres disposicions testamentàries; demanar el compliment dels modes, pagar les llegítimes i, en general, efectuar tots els actes que calguin per a la realització dinerària dels béns de l'herència. Als diners obtinguts, els ha de donar la inversió o la destinació ordenades pel testador.
La marmessoria universal de lliurament directe de romanent de béns hereditaris faculta el marmessor per a satisfer els deutes les carregues hereditàries i els impostos causats per la successió; complir els llegats i les altres disposicions testamentàries; demanar el compliment de modes; pagar les legitimes, i efectuar els actes de realització expressats en el paràgraf anterior en la mesura necessària per a fer els esmentats pagaments i els abonaments de despeses corresponents i, si no hi ha comptador partidor, realitzar la partició de l'herència.

El testador pot reduir i limitar les facultats abans expressades i ampliar-les amb altres que no siguin contràries a les lleis.

 

Article 317

Els marmessors universals formen inventari de l'herència dins l'any següent a la mort del testador.

Encara que el testador els n'hagi dispensat, els marmessors universals i els particulars han de retre comptes als hereus, als afavorits o, si han de destinar els béns o diners a finalitats interès públic o general, al jutge.

 

Article 318

Són marmessors particulars aquells que, havent-hi hereu, han de complir un encàrrec o més relatius a l'herència o executar disposicions testamentàries o de l'heretament.

Els marmessors particulars exerceixen totes les funcions que els ha conferit el causant que no siguin contràries a les lleis, amb les facultats que aquell els atribueixi i que siguin necessàries per a realitzar-les. Si el causant no els ha conferit cap encàrrec, els marmessors particulars han de tenir cura de l'enterrament, dels funerals i sufragis piadosos del causant, de la destinació dels òrgans o de la despulla d'aquest i també de la incineració o la forma d'enterrament i de demanar el compliment dels modes que hagi ordenat.

 

Article 319

Els marmessors han de complir llur encàrrec dins els terminis i les pròrrogues que fixin el testament, el codicil o l'heretament, que poden ésser ampliats per tots els hereus de comú acord.

A manca d'assenyalament de termini, si els marmessors no han complert llur encàrrec dins un any a comptar des de la mort del causant, qualsevol dels interessats pot obtenir del jutge que siguin requerits perquè el compleixin dins el termini que hom els assenyali amb sanció de caducitat del càrrec i sens perjudici de les responsabilitats dimanants de la demorança.

Els marmessors particulars que siguin comptadors partidors han d'efectuar la partició dins el termini d'un any comptat des que hi siguin requerits, posat que hagin acabat els litigis promoguts sobre la validesa o la nul·litat del testament o el codicil.

 

Article 320

Els marmessors cessen en llur càrrec per mort, per impossibilitat d'exercir-lo, per renúncia o per remoció fonamentada en una conducta dolosa o greument negligent.

També cessen en haver complert l'encàrrec transcorregut el termini que tenien per a complir-lo.

 

Article 321

Quan no queda cap marmessor ni cap substitut en l'exercici del càrrec i no s'ha complert encara totalment la missió o l'encàrrec dels marmessors universals, o els encàrrecs d'interès general atribuïts als particulars, qualsevol dels interessats en la successió pot sol·licitar al jutge que, si ho creu procedent, designi un o més marmessors datius amb les mateixes funcions i facultats que els marmessors testamentaris.

Sens perjudici d'això que s'ha disposat anteriorment, i acabada la marmessoria abans d'haver estat complert l'encàrrec o la missió encomanats, n'incumbeix el compliment a l'hereu.

 

Pàgina principal d'aquesta llei

Títol IV

< Anterior Següent >

 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda