Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de successions: Títol III-8

Anterior Amunt Següent

Capítol VIII

La substitució preventiva de residu

 

Article 250

S'entén que és establerta substitució preventiva de residu en el cas a què es refereix el paràgraf tercer de l'article 243, i també quan el testador, en previsió que algun hereu o legatari mori sense deixar hereu voluntari, crida una o mes persones per tal que a la mort d'aquelles facin seus els béns que hagin adquirit amb aquest caràcter del testador i dels quals no hagin disposat per actes entre vius, donació, institució d'hereu, llegat o una altra liberalitat.

La delació a favor dels substituts preventius de residu solament té lloc si l'hereu o el legatari moren intestats, i s'entén que això ha ocorregut quan moren sense testament o amb testament que sigui nul, revocat o ineficaç, o si per una altra causa l'hereu instituït no arriba a succeir-los, llevat que sigui una altra la voluntat del testador. La substitució no té lloc si moren amb hereu instituït en heretament que arribi a ésser, però preval la substitució preventiva de residu en cas ésser l'hereu o legatari substituït cònjuge del causant que, ensems amb aquest, hagi atorgat heretament preventiu.

 

Article 251

En totes les modalitats de la substitució preventiva de residu, els béns dels quals l'hereu o el legatari no hagin disposat per actes entre vius o per causa de mort són adquirits pels substituts preventius de residu com a successors del testador.

Salvant la disposició expressa del testador, queden exclosos de la substitució aquells béns a què es refereix el darrer paràgraf de l'article 246.

La substitució preventiva de residu enclou la vulgar tàcita si el testador no estableix el contrari, i resta sense efecte per renúncia o indignitat successòria de tots els substituts, o pel fet de premorir tots aquests a l'hereu o al legatari substituïts.

 
< Anterior Següent >

 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda