Projecte Norma Civil
Departament de JustÝcia. Generalitat de Catalunya

pÓgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de JustÝcia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de successions: TÝtol III-2

Anterior Amunt SegŘent

CapÝtol II

La nulĚlitat, la revocaciˇ i altres causes d'ineficÓcia dels testaments, dels codicils i de les mem˛ries testamentÓries

 

Article 125

Sˇn nuls els testaments, els codicils o les mem˛ries testamentÓries que no corresponen a algun dels tipus previstos en aquesta llei o en l'atorgament dels quals no han estat observats els respectius requisits i les formalitats. La manca d'expressiˇ de l'hora no anulĚla el testament si el testador no n'ha atorgat cap altre en aquella data.

El testament tancat que Ús nul per defecte de forma val com a testament hol˛graf si compleix els requisits propis d'aquest.

TambÚ sˇn nuls els testaments que no contenen instituciˇ d'hereu, llevat que continguin nomenament de marmessors universal o siguin atorgats per persona subjecta al Dret de Tortosa.

El testament que Ús nul o ineficaš per manca d'instituciˇ d'hereu val com a codicil si compleix les condicions de tal.

 

Article 126

Sˇn nuls els testaments amb pretericiˇ err˛nia de legitimaris, en els sup˛sits previstos a l'article 367.

Sˇn nuls la instituciˇ d'hereu, el llegat i les altres disposicions contingudes en acte de darrera voluntat quan l'hereu, el legatari o la persona afavorida estan afectats per una prohibiciˇ de succeir o sˇn declarats indignes.

Sˇn nuls els testaments, els codicils i les mem˛ries testamentÓries atorgats amb engany, violŔncia i intimidaciˇ greu.

Sˇn nuls la instituciˇ d'hereu, el llegat i les altres disposicions que s'hagin atorgat amb error en la persona o en l'objecte, engany, violŔncia i intimidaciˇ greu i en els casos en quŔ resulti que s'han atorgat per error en els motius si del testament resulta que el testador no l'hauria atorgat si haguÚs conegut l'error.

Si el testador ha atorgat un testament perquŔ creia err˛niament, segons resulti del seu contingut, que havia mort l'hereu institu´t en testament anterior, Ús hereu institu´t anteriorment, per˛ subsisteixen els llegats i les altres disposicions a tÝtol particular ordenades en el darrer testament.

 

Article 127

La nulĚlitat del testament implica la de tots els codicils i les mem˛ries testamentÓries atorgats pel testador, llevat que siguin compatibles amb un testament anterior que hagi de subsistir per la nulĚlitat del posterior.

La nulĚlitat d'una instituciˇ, d'un llegat o de qualsevol altra disposiciˇ testamentÓria no determina la nulĚlitat total del testament, el codicil o la mem˛ria testamentÓria on s'hagin ordenat, ni perjudica els altres hereus, els legataris o els altres afavorits no afectats per la causa que determina la nulĚlitat.

 

Article 128

La nulĚlitat o la ineficÓcia, per qualsevol de les causes expressades, dels testaments, els codicils i les mem˛ries testamentÓries, o de les institucions, els llegats o les altres disposicions que continguin, confereix acciˇ per a demanar-la, una vegada oberta la successiˇ, als qui poden obtenir qualsevol benefici patrimonial en el sup˛sit que es declari la nulĚlitat o es reconegui la ineficÓcia. Aquesta acciˇ Ús transmissible als hereus, per˛ no pot Ússer exercida pels creditors de l'herŔncia.

En els casos previstos en els tres darrers apartats de l'article 126, aquesta acciˇ Ús renunciable expressament o tÓcita i prescriu als quatre anys a comptar de la mort del testador.

En els casos previstos en els dos primers apartats de l'article 126, si desprŔs de mort el testador tots els interessats que estiguin llegitimats per a exercitar l'acciˇ de nulĚlitat o ineficÓcia reconeixen la validesa del testament, el codicil o la mem˛ria testamentÓria, o la instituciˇ, el llegat o les altres disposicions que continguin, queden convalidats els esmentats actes o disposicions, sempre que aquest reconeixement consti en escriptura p˙blica, en la qual ha d'Ússer expressada l'existŔncia, certa o dubtosa, de la corresponent causa de nulĚlitat o ineficÓcia.

 

Article 129

Els testaments, els codicils i les mem˛ries testamentÓries, i la instituciˇ, el llegat i les altres disposicions que continguin, perden l'eficÓcia si el testador les revoca.

En tot cas subsisteix el reconeixement de fills no matrimonials.

 

Article 130

La revocaciˇ pot Ússer expressa, quan el testador l'ordena en testament.

L'atorgament d'un testament vÓlid revoca de ple dret el testament anterior. No es considera vÓlid el testament que te qualsevol dels defectes que estableixen l'article 125 i l'apartat primer de l'article 126, salvat en aquest darrer cas el que disposa el parÓgraf tercer de l'article 128. Tampoc es consideren vÓlids el testament ineficaš per caducitat ni el destru´t sense possibilitat de reconstrucciˇ.

Aix˛ no obstant, si el testador ordena de forma expressa en el testament posterior que el testament anterior subsisteixi totalment o parcialment, val l'anterior en tot el que no sigui revocat per l'atorgat posteriorment, o en les parts a quŔ aquest no s'oposi o que no contradigui. Aix˛ mateix s'observa quan el testador ordena expressament en el testament posterior que valgui l'anterior revocat, encara que el testament posterior no contingui instituciˇ d'hereu, sempre que es confirmi la instituciˇ d'un, almenys, dels hereus institu´ts en el testament anterior.

 

Article 131

El testament i el codicil hol˛grafs i la mem˛ria testamentÓria es presumeixen revocats si apareixen esquinšats o inutilitzats, o apareixen esborrades, raspades o esmenades sense salvar les signatures que l'autoritzen, llevat que es provi que els fets esmentats han ocorregut sense la voluntat ni el coneixement del testador o han estat duts a terme pel testador en estat de malaltia mental.

 

Article 132

La instituciˇ, el llegat i les altres disposicions ordenades a favor del c˛njuge del testador es presumeixen revocades en els casos de nulĚlitat, divorci o separaciˇ judicial posteriors a l'atorgament i en els sup˛sits de separaciˇ de fet amb trencament de la unitat familiar per alguna de les causes que permeten la separaciˇ judicial o el divorci, o per consentiment mutu expressat formalment.

La disposiciˇ Ús eficaš si del context del testament, el codicil o la mem˛ria testamentÓria resulta que el testador hauria ordenat la disposiciˇ de darrera voluntat a favor del c˛njuge fins i tot en els casos esmentats a l'apartat anterior.

S'aplica als sup˛sits previstos en aquest article el que disposa l'article 335.

 

Article 133

Els codicils impliquen revocaciˇ de la part del testament anterior que aparegui modificada o hi resulti incompatible. L'atorgament de testament revoca els codicils i les mem˛ries testamentÓries anteriors, tret que el testador ho disposi altrament.

El codicil posterior solament revoca l'anterior en all˛ que hagi estat modificat o resulti incompatible amb aquell. En cas de coexistir diversos codicils d'un mateix testador, els mÚs recents prevalen sobre els mÚs antics en tot all˛ que hagi estat modificat o resulti incompatible.

La revocaciˇ expressa d'un codicil pot Ússer feta en un altre codicil.

La mateixa norma regeix en les mem˛ries testamentÓries.

 

Article 134

Els testaments i els codicils hol˛grafs caduquen si no s'adveren i protocolĚlitzen dins el termini de cinc anys comptats des de la mort del testador.

 

Article 135

Les institucions i els llegats de confianša caduquen si els hereus o els legataris nomenats moren sense haver-la revelada o complerta; si la revelen o compleixen a favor seu i, en general, quan la confianša no es pot complir pel fet que resulta desconeguda, ilĚlegal, contradict˛ria o indesxifrable. Caduquen igualment en la part en que la confianša resulti afectada per alguna d'aquestes circumstancies.

En caducar la instituciˇ d'hereu de confianša, l'herŔncia o la part afectada de caducitat es deferida a favor dels qui en aquell moment resulten Ússer hereus abintestat del causant de l'herŔncia o el llegat. En el cas de caducitat parcial, aquestes persones tenen la condiciˇ de legataris de part alÝquota en la porciˇ caducada. La caducitat del llegat de confianša produeix la seva absorciˇ total o parcial per l'herŔncia.

 
< Anterior SegŘent >

 

 


Universitat de Girona ęProjecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda