Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Compilació: Exposició de motius

Amunt Següent

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent:

LLEI

La Llei 13/1984, de 20 de marc, ha establert una sèrie de modificacions en el text de la Compilació del Dret Civil de Catalunya, bàsicament per adaptar-lo als principis constitucionals. Ara bé, el mateix abast parcial de la reforma, que segons indica el seu article 1, adopta i integra en l'ordenament jurídic català, amb les dites modificacions, el text normatiu, el preàmbul exclòs, de la Llei 40/1960, de 21 de juliol, dóna lloc a la continuïtat de la vigència de l'articulat no alterat, que, com es natural, de no dur a terme la corresponent refosa continuaria amb la seva versió originària i, per tant, castellana.

Era necessària, doncs, la publicació d'un text refós, en el qual aquesta part no modificada de la Compilació fos redactada també en català. Precisament per això, la disposició addicional única de la Llei 13/1984 autoritza el Govern de la Generalitat perquè dictés el Decret legislatiu corresponent per a refondre els textos normatius resultants, especificant-se que aquesta autorització incloïa la facultat de regularitzar l'ordenació numèrica dels articles de la Compilació, i la d'harmonitzar els preceptes de la Compilació quan fos estrictament necessari.

Per això, a fi i efecte de donar-li compliment dins el termini de quatre mesos previst a l'apartat 2 de l'esmentada disposició addicional única de la repetida llei, a proposta del Conseller de Justícia i d'acord amb el Consell Executiu, es dicta el present Decret aprovant el text articulat i refós de la Compilació del Dret Civil de Catalunya.

En virtut de tot això,

Decreto:

Article únic
En compliment d'allò que preveu la disposició addicional única de la Llei 13/1984, de 20 de març, s'aprova el següent text refós de la Compilació del Dret Civil de Catalunya.

Barcelona, 19 de juliol de 1984

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Agustí M. Bassols i Parés
Conseller de Justícia

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda