Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pŕgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llibre quart

Anterior Amunt Següent

 

Article 426-27

Partició de l'herčncia i divisió de cosa comuna

1. Els hereus fiduciaris de quota d'herčncia poden demanar la partició i la poden practicar eficaçment amb els altres cohereus sense necessitat que hi intervinguin els fideďcomissaris, sempre que es tracti d'un pur acte particional. Altrament, hom s'ha d'atenir al que estableix l'article 426-40. Els fideďcomissaris poden concórrer a la partició i la poden impugnar si es fa en frau de llurs drets.

2. El que estableix l'apartat 1 s'aplica també a la divisió de béns comuns si alguna participació indivisa estŕ gravada amb un fideďcomís. Si el bé és indivisible o desmereix notablement en dividir-se, s'ha de procedir d'acord amb el que estableix l'article 552-11.5. En aquest cas, si s'adjudica el bé al fiduciari, es manté el gravamen sobre la quota fideďcomesa. Si s'adjudica a un altre cotitular o es ven, la part de la contraprestació corresponent al fiduciari s'incorpora al fideďcomís. El fiduciari només pot consentir que el bé s'adjudiqui a un altre cotitular amb autorització judicial prčvia.

3. La partició hereditŕria feta pel causant o per un comptador partidor designat per aquest i la feta judicialment produeixen efecte enfront dels fideďcomissaris, sens perjudici de les accions d'impugnació que siguin procedents.

4. L'hereu o el legatari gravats amb un fideďcomís solament en una part indivisa de l'herčncia o del llegat deferits a llur favor, o en una quota d'aquests, poden dividir per si mateixos l'herčncia o el llegat en dos lots o porcions, un de lliure i un de fideďcomčs, segons les regles de la partició i després d'haver fet les notificacions corresponents als fideďcomissaris.

.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda