Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llibre Segon

Anterior Amunt Següent

CAPÍTOL II

La tutela

secció primera
Disposicions generals

Article 222-1

Persones que s’han de posar en tutela

S’han de posar en tutela:

a) Els menors no emancipats que no estiguin en potestat parental.

b) Els incapacitats, si ho determina la sentència.

Article 222-2

Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat

1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat que, per causa d’una malaltia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura pública perquè tingui cura de llurs interessos.

2. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l’atorgament, o bé establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder.

En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta l’extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes per les quals s’extingeix el poder.

3. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autoritat judicial, en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar l’extinció del poder.

Article 222-3

Formes de delació

1. La tutela es defereix per:

a) Testament o codicil.

b) Escriptura pública.

c) Resolució judicial.

2. La tutela dels menors desemparats es defereix de la manera que estableixen les lleis i es regeix per les seves normes especials.

secció segona
Delació voluntària

Article 222-4

Delacions fetes per un mateix

1. Per al cas que sigui declarada incapaç, tota persona amb plena capacitat d’obrar pot nomenar o excloure, en escriptura pública, una o més persones perquè exerceixin els càrrecs tutelars. També pot fer disposicions respecte al funcionament i el contingut del règim de protecció que pugui ésser adequat, especialment pel que fa a la cura de la seva persona.

2. L’atorgament d’un acte de delació tutelar posterior revoca l’anterior en tot allò que el modifiqui o hi resulti incompatible.

3. Són ineficaces les delacions fetes per un mateix atorgades des que s’insta el procés sobre la seva capacitat o el ministeri fiscal n’inicia les diligències preparatòries.

Article 222-5

Tutela deferida pels titulars de la potestat parental

1. Els titulars de la potestat parental poden ordenar la tutela de llurs fills menors no emancipats i, si en tenen la potestat prorrogada o rehabilitada, la dels fills emancipats o majors d’edat incapacitats, amb l’abast que estableix l’article 222-4.1.

2. En el cas a què fa referència l’apartat 1, la delació de la tutela es pot fer mitjançant una escriptura pública, un testament o un codicil, i de manera individual o conjunta.

Article 222-6

Concurrència de nomenaments o d’exclusions

En cas de concurrència de nomenaments o d’exclusions fets pels titulars de la potestat parental, és preferida la voluntat de qui l’ha exercida en darrer lloc, sens perjudici, si s’escau, de l’eficàcia del nomenament fet per l’altre del titular de l’administració especial dels béns que ell mateix hagi disposat per donació o títol successori a favor del menor o incapaç.

Article 222-7

Substituts

1. En els actes de delació voluntària de càrrecs tutelars, es poden designar substituts.

2. Si es designen substitutes diverses persones i no s’especifica l’ordre de substitució, es prefereix la designada en el document posterior i, si n’hi ha més d’una, la designada en primer lloc.

Article 222-8

Inscripció

1. Les delacions de les tuteles atorgades en escriptura pública en ús de les facultats que estableixen els articles 222-4 i 222-5 s’han d’inscriure en el Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris.

2. El notari que autoritzi l’escriptura ho ha de comunicar d’ofici al registre a què fa referència l’apartat 1, d’acord amb la seva normativa específica.

3. Els poders atorgats en previsió d’una situació d’incapacitat s’han d’inscriure en el Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris.

Article 222-9

Nomenament

1. Si es constitueix la tutela, l’autoritat judicial ha de nomenar les persones designades en l’acte de delació voluntària.

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, ateses les circumstàncies del cas i a instància del ministeri fiscal o d’alguna de les persones cridades per la llei a exercir la tutela d’acord amb l’article 222-10, l’autoritat judicial pot prescindir d’aquella designació en els supòsits següents:

a) Si s’ha produït una modificació sobrevinguda de les causes explicitades o que presumiblement es van tenir en compte en fer l’acte de delació voluntària.

b) Si l’acte de delació voluntària es va fer dins l’any anterior a l’inici del procediment relatiu a la capacitat de la persona protegida.

secció tercera
Delació judicial

Article 222-10

Ordre de la delació

1. La designació correspon a l’autoritat judicial si no hi ha cap persona designada per un acte de delació voluntària, si no escau el seu nomenament o si s’excusa o cessa per qualsevol causa.

2. En el cas a què fa referència l’apartat 1, l’autoritat judicial prefereix per a la tutela:

a) El cònjuge o el convivent en parella estable de la persona incapacitada, si hi ha convivència.

b) Els descendents majors d’edat de la persona incapacitada.

c) Els ascendents del menor o incapacitat, llevat que es prorrogui o rehabiliti la potestat parental.

d) En cas de mort del progenitor del menor o incapacitat, el cònjuge o el convivent en parella estable d’aquell, si conviu amb la persona que s’ha de posar en tutela.

e) Els germans del menor o incapacitat.

3. No obstant el que estableix l’apartat 2, si ho estima més convenient per als interessos de la persona menor o incapacitada, l’autoritat judicial, per mitjà d’una resolució motivada, pot alterar l’ordre establert o elegir la persona que ha actuat com a assistent o com a guardadora de fet, les que es presentin voluntàriament per a assumir els càrrecs indicats o una altra persona.

4. Si hi ha diverses persones que volen assumir la tutela, l’autoritat judicial les pot remetre a una sessió informativa sobre mediació familiar, amb la finalitat que assoleixin un acord.

5. Si no hi ha persones de l’entorn familiar o comunitari que vulguin assumir la tutela, l’autoritat judicial ha de designar persones jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre, que la puguin assumir satisfactòriament.

Article 222-11

Tutela de germans

La delació judicial de la tutela de germans menors d’edat ha de recaure en una mateixa persona, llevat que les circumstàncies justifiquin una resolució diferent.

Article 222-12

Separació de l’administració patrimonial

1. En constituir la tutela, l’autoritat judicial pot separar la tutela de la persona de l’administració dels béns, designar els titulars d’ambdós càrrecs i fixar-ne l’àmbit de competència.

2. L’autoritat judicial, d’ofici o a sol·licitud del tutor, del ministeri fiscal o del tutelat, pot nomenar un administrador patrimonial en el decurs de la tutela si el patrimoni del tutelat assoleix una importància considerable o si es produeix una altra causa que ho fa necessari.

Article 222-13

Remuneració

1. La persona interessada o els titulars de la potestat parental, en l’acte de delació voluntària de la tutela, o l’autoritat judicial, en la resolució d’aprovació de l’inventari, si s’escau, poden fixar una remuneració per al tutor i, si escau, per a l’administrador patrimonial, sempre que el patrimoni del tutelat ho permeti.

2. L’autoritat judicial pot modificar la quantia de la remuneració si és excessiva o insuficient ateses les circumstàncies de la tutela o si varia substancialment el patrimoni del tutelat.

secció quarta
Constitució i exercici de la tutela

Article 222-14

Persones obligades a promoure la constitució de la tutela

1. Les persones a què fa referència l’article 222-10 i les persones o les institucions que tinguin en llur guarda un menor o una persona que s’ha de posar en tutela estan obligades a promoure’n la constitució i responen dels danys i perjudicis que causin a aquella persona si no la promouen.

2. L’entitat pública competent en matèria de protecció de menors ha d’instar la constitució de la tutela dels menors desemparats que tingui a càrrec si hi ha persones que la puguin assumir en interès d’aquells.

3. El ministeri fiscal ha de demanar la constitució de la tutela o l’autoritat judicial l’ha de disposar d’ofici si s’assabenten que hi ha alguna persona que s’ha de posar en tutela en l’àmbit de llur jurisdicció.

4. Tota persona que conegui la circumstància a què fa referència l’apartat 3 l’ha de comunicar a l’autoritat judicial o al ministeri fiscal.

Article 222-15

Aptitud per a exercir càrrecs tutelars

Poden ésser titulars de la tutela o de l’administració patrimonial les persones físiques que tinguin capacitat d’obrar plena i no incorrin en cap de les causes d’ineptitud següents:

a) Estar privades o suspeses de l’exercici de la potestat o de la guarda per resolució administrativa o judicial ferma, o haver-ho estat durant cinc anys.

b) Haver estat remogudes d’una tutela per una causa que els fos imputable.

c) Estar complint una pena privativa de llibertat.

d) Estar en situació declarada de concurs i no haver estat rehabilitades, llevat que la tutela no inclogui l’administració dels béns.

e) Haver estat condemnades per qualsevol delicte que faci suposar fonamentadament que no exercirien la tutela d’una manera correcta.

f) Observar una conducta que pugui perjudicar la formació del menor o la cura de l’incapacitat.

g) Estar en situació d’impossibilitat de fet per a exercir el càrrec.

h) Tenir enemistat amb la persona tutelada, o tenir-hi o haver-hi tingut plets o conflictes d’interessos.

i) No tenir mitjans de vida coneguts.

Article 222-16

Tutela per persones jurídiques

1. Poden ésser titulars de la tutela les persones jurídiques sense ànim de lucre que es dediquin a la protecció de persones menors o incapacitades i que compleixin els requisits que estableix la llei.

2. Les persones jurídiques han de notificar a l’entitat pública competent el nomenament i el cessament com a tutores en el termini de quinze dies des que hagin tingut lloc.

3. Les persones jurídiques han d’assignar un o més professionals perquè es responsabilitzin del benestar del tutelat. Aquestes persones no poden incórrer en cap de les situacions d’ineptitud que estableix l’article 222-15.

Article 222-17

Exclusió per conflicte d’interessos

1. No poden ésser titulars de la tutela ni de l’administració patrimonial, ni executores materials de les funcions tutelars, les persones físiques o jurídiques privades que estiguin en una situació de conflicte d’interessos amb la persona protegida. En particular, no ho poden ésser les que, en virtut d’una relació contractual, prestin serveis assistencials, residencials o de naturalesa anàloga a la persona protegida.

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, davant circumstàncies excepcionals per necessitats de la persona tutelada, l’autoritat judicial pot autoritzar les entitats tutelars a prestar serveis assistencials i residencials.

Article 222-18

Excuses per a no exercir càrrecs tutelars

1. Es poden al·legar com a excuses per a no exercir càrrecs tutelars l’edat, la malaltia, la manca de relació amb la persona que s’ha de posar en tutela, les derivades de les característiques de l’ocupació professional del designat o qualsevol altra que faci l’exercici de la tutela especialment feixuc o que el pugui afectar.

2. Les persones jurídiques es poden excusar d’exercir càrrecs tutelars si no tenen els mitjans humans i materials suficients per a exercir-los adequadament o si les condicions de la persona que s’ha de posar en tutela no s’adeqüen a les finalitats per a les quals han estat creades les dites persones jurídiques.

Article 222-19

Al·legació i acceptació de l’excusa

1. L’excusa s’ha d’al·legar en el termini de quinze dies a partir de la notificació del nomenament. Si l’excusa sobrevé posteriorment, s’ha d’al·legar amb la màxima diligència possible.

2. La persona que s’excusa després d’haver acceptat el càrrec l’ha d’exercir fins que l’autoritat judicial accepti l’excusa.

3. L’autoritat judicial, simultàniament a l’acceptació de l’excusa, ha de nomenar una altra persona per a exercir el càrrec.

4. L’acceptació de l’excusa comporta la pèrdua del que s’hagi donat o llegat en consideració al nomenament. Si l’excusa es produeix d’una manera sobrevinguda, l’autoritat judicial en pot acordar la pèrdua total o parcial, ateses les circumstàncies del cas.

Article 222-20

Caució

Abans de donar possessió d’un càrrec tutelar, l’autoritat judicial pot exigir caució a la persona designada per a exercir-lo. En qualsevol moment i per una causa justa, la pot deixar sense efecte o modificar.

Article 222-21

Inventari

1. El tutor i, si n’hi ha, l’administrador patrimonial han de fer inventari del patrimoni del tutelat, en el termini de dos mesos a partir de la presa de possessió del càrrec. L’autoritat judicial pot prorrogar aquest termini per causa justa fins a un màxim de dos mesos.

2. L’inventari s’ha de formalitzar judicialment o notarialment. En aquest segon cas, el tutor i, si n’hi ha, l’administrador patrimonial n’han de dipositar una còpia en el jutjat que ha constituït la tutela.

3. El ministeri fiscal i el tutelat, si té prou coneixement i, en tot cas, si és un menor de més de dotze anys, han d’ésser convocats a la formalització de l’inventari.

4. El tutor i, si n’hi ha, l’administrador patrimonial han de facilitar l’accés a l’inventari al tutelat si té prou coneixement i, en tot cas, si té més de dotze anys i es tracta de tutela de menor.

Article 222-22

Contingut de l’inventari

1. L’inventari ha de descriure amb detall els béns, els crèdits, les càrregues i els deutes que integren el patrimoni objecte de la tutela, incloent-hi, si escau, els béns l’administració dels quals hagi estat encomanada a un administrador especial. Si la tutela o l’administració comprèn alguna empresa mercantil, s’hi ha d’incorporar també l’inventari i els darrers comptes anuals d’aquesta.

2. El tutor i, si escau, l’administrador patrimonial que no incloguin en l’inventari els crèdits que la persona tutelada tingui contra ells han d’ésser remoguts del càrrec. Si l’omissió fa referència a un crèdit a favor del tutor o l’administrador, s’entén que hi renuncien.

Article 222-23

Dipòsit de valors i objectes preciosos

El tutor o, si escau, l’administrador patrimonial ha de dipositar o tenir en un lloc segur els valors, les joies, les obres d’art i els altres objectes preciosos del tutelat, i ho ha de comunicar al jutjat.

Article 222-24

Despeses

Les despeses originades per la realització de l’inventari, la prestació de caució i les mesures de control que estableix l’article 221-5 són a càrrec del patrimoni del tutelat.

Article 222-25

Nombre de titulars

La tutela l’exerceix una sola persona, excepte en els casos següents:

a) Si la persona interessada o els titulars de la potestat parental han designat dues persones per a exercir el càrrec.

b) Si la tutela correspon a una persona casada o que conviu en parella estable i es creu convenient que el cònjuge o l’altre membre de la parella també l’exerceixin.

Article 222-26

Tutela conjunta

En els casos en què hi hagi dos tutors, la tutela s’ha d’exercir de la manera que s’estableixi en constituir-la. Si no s’estableix, ambdós han d’actuar conjuntament però qualsevol d’ells pot fer els actes que, d’acord amb les circumstàncies, es pot considerar normal que siguin fets per un sol tutor, i també els actes de necessitat urgent.

Article 222-27

Distribució de funcions entre tutor i administrador

Si hi ha un administrador patrimonial, el tutor només s’ocupa de l’àmbit personal. Les decisions que concerneixin tant l’àmbit personal com el patrimonial s’han de prendre conjuntament.

Article 222-28

Desacords

Els desacords entre els tutors o entre els titulars de la tutela i de l’administració patrimonial, si han d’actuar conjuntament, s’han de resoldre judicialment, en ambdós casos sense recurs ulterior i amb l’audiència prèvia dels afectats i de la persona tutelada, si té prou coneixement i, en tot cas, si té més de dotze anys i es tracta de tutela de menor.

Article 222-29

Conflicte d’interessos

En el cas de conflicte d’interessos amb el tutelat, si hi ha dos tutors o un tutor i un administrador patrimonial, la persona afectada és substituïda per l’altra. Si només hi ha un tutor o si el conflicte d’interessos també hi és amb relació a la persona que l’hauria de substituir, l’autoritat judicial ha de nomenar un defensor judicial.

Article 222-30

Cessament d’un tutor o d’un administrador patrimonial

1. Si hi ha dos tutors o un tutor i un administrador patrimonial i, per qualsevol causa, un d’ells cessa, l’altre ha de continuar exercint la tutela o l’administració, excepte que s’hagi exclòs expressament, i ho ha de comunicar a l’autoritat judicial perquè designi un substitut.

2. Les persones obligades a demanar la constitució de la tutela han de comunicar el cessament del tutor o l’administrador patrimonial a l’autoritat judicial. També pot comunicar-lo el tutelat.

Article 222-31

Comptes anuals

1. El tutor o, si escau, l’administrador han de retre anualment els comptes de la tutela dins els sis primers mesos de l’exercici següent. No obstant això, si el patrimoni de la persona tutelada és reduït, l’autoritat judicial, després de la primera rendició de comptes anuals, pot disposar, amb l’audiència prèvia del tutelat si té prou coneixement i, en tot cas, si té més de dotze anys i es tracta de tutela de menor, que les següents rendicions de comptes es facin per períodes més llargs, que no ultrapassin els tres anys.

2. La rendició de comptes a què fa referència l’apartat 1 s’ha de fer davant l’autoritat judicial que va constituir la tutela, amb la intervenció del ministeri fiscal.

3. La rendició anual de comptes consisteix en un estat detallat d’ingressos i despeses, un inventari de l’actiu i el passiu del patrimoni a la fi de l’exercici i el detall dels canvis amb relació a l’inventari de l’any anterior, acompanyat dels justificants corresponents.

4. Si el volum d’ingressos bruts del tutelat supera els 100.000 euros anuals o si percep rendes de pensions, plans de pensions o altres rendiments periòdics superiors, en conjunt, als 7.500 euros mensuals, l’autoritat judicial pot demanar al tutor o a l’administrador patrimonial que encarregui una auditoria independent que, si escau, doni el vistiplau als comptes anuals. Aquesta auditoria ha de detallar els canvis amb relació a l’inventari de l’any anterior i s’ha d’acompanyar amb els justificants corresponents.

Article 222-32

Informe sobre la situació personal

En ocasió de la rendició de comptes, el tutor ha d’informar detalladament dels canvis rellevants que s’hagin produït en la persona incapacitada tutelada des de l’anterior rendició de comptes, indicant-ne l’estat de salut, el lloc de residència i la situació personal i familiar.

Article 222-33

Causes de remoció

1. El tutor i, si escau, l’administrador patrimonial han d’ésser remoguts del càrrec si els sobrevé una causa d’ineptitud, si incompleixen els deures inherents al càrrec o si actuen amb negligència en l’exercici d’aquest. El tutor també pot ésser remogut del càrrec si es produeixen problemes de convivència greus i continuats amb el tutelat.

2. L’autoritat judicial pot ordenar la remoció del tutor o de l’administrador d’ofici o a sol·licitud del ministeri fiscal, del tutelat, del tutor o de l’administrador, aquests darrers, l’un amb relació a l’altre, o de les persones obligades a demanar la constitució de la tutela.

3. Abans de resoldre sobre la remoció del tutor o l’administrador, l’autoritat judicial ha d’escoltar la persona afectada, les que poden instar la remoció i el tutelat, si té prou coneixement i, en tot cas, si té més de dotze anys i es tracta de tutela de menor.

Article 222-34

Nomenament de nou càrrec tutelar

1. La resolució que ordena la remoció ha de contenir el nomenament de la persona que ha d’ocupar el càrrec en substitució de la que ha estat remoguda. Mentre no recaigui aquesta resolució, s’ha de designar un defensor judicial.

2. L’autoritat judicial, ateses les circumstàncies del cas, pot acordar que el remogut de la tutela o de l’administració patrimonial perdi, totalment o parcialment, allò que hom li hagi deixat en consideració al nomenament.

secció cinquena
Contingut de la tutela

Article 222-35

Deure de cura i de procurar aliments

1. El tutor ha de tenir cura del tutelat i li ha de procurar aliments si els recursos econòmics d’aquest no són suficients.

2. L’administrador patrimonial, si n’hi ha, ha de facilitar al tutor els recursos perquè pugui complir adequadament les seves obligacions. En cas de desacord sobre aquesta qüestió, l’autoritat judicial ha de resoldre d’acord amb el que estableix l’article 222-28.

Article 222-36

Relacions entre tutors i tutelats

1. El tutor ha de tractar el tutelat amb consideració i ambdós s’han de respectar mútuament.

2. El tutelat, si és menor d’edat, ha d’obeir el tutor, que el pot corregir d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a la seva dignitat. El tutor no li pot imposar sancions humiliants ni que atemptin contra els seus drets. Amb aquesta finalitat, el tutor pot sol·licitar l’assistència dels poders públics.

Article 222-37

Deure d’educació

1. El tutor té el deure d’educar el tutelat i de proporcionar-li una formació integral, si escau a la seva edat i situació personal.

2. Per a adoptar decisions relatives a l’educació, el tutor necessita l’autorització judicial si el tutelat té més de dotze anys i manifesta voluntat contrària.

3. Per a internar el tutelat en un centre o en una institució d’educació especial, cal l’autorització judicial.

Article 222-38

Deures respecte a la persona incapacitada

1. El tutor ha d’assegurar el benestar moral i material de la persona incapacitada i ha de respectar tant com sigui possible els desigs que aquesta expressi d’acord amb la seva capacitat natural.

2. El tutor ha de fer tot el que calgui per a afavorir la recuperació de la capacitat del tutelat i la seva inserció en la societat o, si això no és possible, per a prevenir el seu empitjorament i per a mitigar les conseqüències de la incapacitat.

Article 222-39

Lloc de residència i domicili

1. El tutor pot establir el lloc de residència del tutelat.

2. El tutor ha de conviure amb el menor tutelat. Si hi ha un motiu suficient, l’autoritat judicial, havent escoltat prèviament el tutelat, pot autoritzar que aquest resideixi en un lloc diferent.

3. Si el tutor és una persona jurídica, ha de comunicar a l’autoritat judicial el lloc de residència del tutelat i els canvis de residència posteriors.

4. El domicili del tutelat és el del tutor. Si hi ha més d’un tutor i tenen domicilis diferents, el domicili de la persona tutelada és el d’aquell amb qui convisqui, llevat que en la constitució de la tutela o per resolució judicial posterior s’hagi establert una altra cosa.

Article 222-40

Administració dels béns

1. En l’exercici de les funcions respectives, el tutor, l’administrador patrimonial o l’apoderat d’acord amb l’article 222-2.1 han d’actuar amb la diligència d’un bon administrador i responen dels danys causats per llur actuació.

2. L’acció per a reclamar la responsabilitat a què fa referència l’apartat 1 prescriu al cap de tres anys de la rendició final de comptes.

3. Els fruits dels béns administrats pertanyen al tutelat. També li pertanyen els béns que adquireixi amb la seva activitat.

Article 222-41

Béns subjectes a administració especial

1. Estan subjectes a administració especial els béns que el tutelat adquireix per donació o títol successori si el donant o el causant ho ha ordenat i ha nomenat la persona que ha d’exercir-la.

2. El nomenament d’una persona per a l’administració especial no és eficaç mentre no s’hagi acceptat la donació o el títol successori.

3. Són aplicables als titulars de l’administració especial les normes relatives a la tutela pel que fa a aptitud, excusa i remoció dels tutors, i també a l’administració i la disposició dels béns afectats i a la responsabilitat dels qui actuen com a administradors patrimonials, si el donant o el causant no ha establert altres normes.

Article 222-42

Administració per la persona tutelada

El menor tutelat que adquireix béns amb la seva activitat té, a partir dels setze anys, facultat per a administrar-los, amb l’assistència del tutor en els supòsits a què fa referència l’article 222-43.

Article 222-43

Actes que requereixen autorització judicial

1. El tutor i l’administrador patrimonial necessiten autorització judicial per als actes següents:

a) Alienar béns immobles, establiments mercantils, drets de propietat intel·lectual i industrial o altres béns de valor extraordinari, i també gravar-los o subrogar-se en un gravamen preexistent, llevat que el gravamen o la subrogació es faci per a finançar l’adquisició del bé.

b) Alienar drets reals sobre els béns a què fa referència la lletra a o renunciar-hi, amb l’excepció de les redempcions de censos.

c) Alienar o gravar valors, accions o participacions socials. No cal l’autorització, però, per a alienar, almenys pel preu de cotització, les accions cotitzades en borsa ni per a alienar els drets de subscripció preferent.

d) Renunciar a crèdits.

e) Renunciar a donacions, herències o llegats; acceptar llegats i donacions modals o oneroses.

f) Donar i prendre diners en préstec o a crèdit, llevat que aquest es constitueixi per a finançar l’adquisició d’un bé.

g) Atorgar arrendaments sobre béns immobles per un termini superior a quinze anys.

h) Avalar, prestar fiança o constituir drets de garantia d’obligacions alienes.

i) Adquirir la condició de soci en societats que no limitin la responsabilitat de les persones que en formin part, i també constituir, dissoldre, fusionar o escindir aquestes societats.

j) Renunciar, assentir a la demanda, desistir o transigir en qüestions relacionades amb els béns o els drets a què fa referència aquest apartat.

k) Cedir a terceres persones els crèdits que el tutelat tingui contra el tutor o adquirir a títol onerós els crèdits de tercers contra el tutelat.

2. No cal l’autorització judicial amb relació als béns adquirits per donació o a títol successori si el donant o el causant l’han exclosa expressament.

3. El tutor i l’administrador patrimonial no poden sotmetre a arbitratge les qüestions relacionades amb els béns o els drets a què fa referència l’apartat 1.

Article 222-44

Autorització judicial

1. L’autorització judicial es concedeix en interès de la persona tutelada en cas d’utilitat o necessitat justificades degudament, amb l’audiència prèvia del ministeri fiscal.

2. L’autorització no es pot concedir de manera general. Això no obstant, es pot atorgar amb aquest caràcter per a una pluralitat d’actes de la mateixa naturalesa o referits a la mateixa activitat econòmica, encara que siguin futurs. En tots els supòsits s’han d’especificar les circumstàncies i característiques fonamentals dels dits actes.

3. L’apoderat, d’acord amb l’article 222-2.1, necessita l’autorització judicial per als mateixos actes que el tutor, llevat que el poderdant l’hagi exclosa expressament.

4. L’autoritat judicial, si la repercussió econòmica de l’acte de disposició o gravamen que s’ha d’autoritzar supera els 50.000 euros, pot demanar al tutor que aporti un informe tècnic elaborat per un agent de la propietat immobiliària, un economista o un censor jurat de comptes o auditor independent, segons la naturalesa de l’acte. Tenen la consideració d’independents els professionals imparcials escollits pels col·legis professionals de llistes o censos predeterminats.

Article 222-45

Denegació de la renúncia d’adquisicions gratuïtes

La denegació de l’autorització judicial per a les renúncies a què fa referència l’article 222-43.1.e comporta l’acceptació de la transmissió. Si es tracta d’una herència, s’entén que s’accepta a benefici d’inventari.

Article 222-46

Actes fets sense autorització judicial pel tutor o per l’apoderat especialment designat

1. Els actes fets pel tutor, o per l’administrador patrimonial, sense l’autorització judicial, quan sigui necessària, són anul·lables a instància del nou tutor o, si no n’hi ha, de les persones legalment obligades a constituir la tutela i del mateix tutelat, en aquest darrer cas en el termini de quatre anys a partir del moment en què surti de la tutela. També els poden impugnar els hereus del tutelat en el termini de quatre anys a partir de la mort d’aquest, o en el temps que resti per a completar-lo si ha començat a córrer abans.

2. Els actes de l’apoderat nomenat d’acord amb l’article 222-2.1 fets sense autorització judicial són anul·lables a instància del tutor, després d’haver constituït la tutela, i a instància del poderdant en el termini de quatre anys a partir del moment en què té lloc l’acte, si el tutelat té prou capacitat, o a partir del moment en què aquest surt de la tutela. També els poden impugnar els hereus del poderdant en el termini de quatre anys a partir de la seva mort, o en el temps que resti per a completar-lo si ha començat a córrer abans.

Article 222-47

Representació legal

1. El tutor i, si escau, l’administrador patrimonial, en l’àmbit de les competències respectives, són els representants legals del tutelat.

2. S’exceptuen de la representació legal els actes següents:

a) Els relatius als drets de la personalitat, llevat que les lleis que els regulin estableixin una altra cosa.

b) Els que pugui fer el tutelat d’acord amb la seva capacitat natural i, en la tutela de menors, els relatius a béns o serveis propis de la seva edat, d’acord amb els usos socials.

c) Aquells en els quals hi hagi un conflicte d’interessos amb el tutelat.

d) Els relatius als béns exclosos de l’administració de la tutela o, si escau, de l’administració patrimonial, d’acord amb els articles 222-41 i 222-42.

secció sisena
Extinció

Article 222-48

Causes d’extinció

1. La tutela s’extingeix per les causes següents:

a) La majoria d’edat o l’emancipació. L’arribada de la majoria d’edat no comporta l’extinció de la tutela si abans el menor ha estat incapacitat.

b) L’adopció del tutelat.

c) La resolució judicial que deixa sense efecte la declaració d’incapacitat, o que la modifica i substitueix la tutela per la curatela.

d) La mort o la declaració de mort o d’absència del tutelat.

2. En cas d’extinció de la tutela, el tutelat, el tutor o l’administrador patrimonial, si escau, han de comunicar el fet que l’ha causada al jutjat on es va constituir la tutela. També ho pot fer qualsevol altra persona interessada.

Article 222-49

Rendició final de comptes

1. En acabar la tutela, el tutor o, si escau, el tutor i l’administrador patrimonial han de retre comptes finals de la tutela a l’autoritat judicial en el termini de sis mesos a partir de l’extinció d’aquella, prorrogables judicialment, per una causa justa, per un altre període de tres mesos com a màxim. L’obligació es transmet als hereus si la persona obligada mor abans de la rendició de comptes, però, en aquest cas, el termini se suspèn entre la defunció i l’acceptació de l’herència.

2. El tutelat o, si escau, el seu representant legal o els seus hereus poden reclamar la rendició de comptes durant tres anys a partir del venciment del termini que estableix l’apartat 1. El còmput de la prescripció de l’acció no s’inicia fins al moment en què hagi cessat la convivència entre el tutelat i el tutor.

3. Les despeses necessàries de la rendició de comptes són a càrrec del patrimoni del tutelat.

Article 222-50

Rendició de comptes per cessament en el càrrec

1. Si, abans de l’extinció de la tutela, es produeix el cessament del tutor o, si escau, de l’administrador patrimonial, aquestes persones han de retre comptes de llur gestió a l’autoritat judicial que va constituir la tutela, en el termini que estableix l’article 222-49, comptador des del cessament.

2. Si el cessament del tutor o l’administrador patrimonial és per mort, correspon als hereus fer la rendició de comptes i el termini es compta des de l’acceptació de l’herència.

Article 222-51

Aprovació dels comptes

1. L’autoritat judicial ha d’aprovar els comptes o denegar-ne l’aprovació, tant si són finals com per raó de cessament, amb la intervenció del ministeri fiscal i l’audiència, segons que correspongui, del tutelat, del tutor o de l’administrador patrimonial. Amb aquesta finalitat, pot practicar les diligències que estimi pertinents.

2. L’aprovació dels comptes no impedeix l’exercici de les accions que corresponguin recíprocament a les persones a què fa referència l’apartat 1 per raó de la tutela.

Article 222-52

Meritació d’interès

1. Les quantitats acreditades en virtut de la rendició de comptes pel tutelat o pel tutor o, si escau, l’administrador patrimonial meriten l’interès legal.

2. Si el ròssec resultant és a favor de les persones que van ocupar els càrrecs tutelars, l’interès es merita des del moment en què el tutelat és requerit de pagament, un cop aprovats els comptes i lliurat el patrimoni. Si és en contra d’aquelles, l’interès es merita des del moment en què s’aproven els comptes.

Article 222-53

Desaprovació dels comptes

Si es denega l’aprovació dels comptes, l’autoritat judicial ho ha de comunicar al ministeri fiscal perquè insti, si escau, les accions oportunes, inclosa la de responsabilitat, i pot demanar a les persones que van exercir el càrrec de tutor o, si escau, d’administrador patrimonial, o a llurs hereus, garanties per a la protecció de l’interès del tutelat.

secció setena
El consell de tutela

Article 222-54

Consell de tutela

En les tuteles deferides per un mateix o pels titulars de la potestat parental, d’acord amb el que estableixen els articles 222-4.1 i 222-5.1, la supervisió de l’exercici de la tutela es pot encomanar a un consell de tutela, que ha de constituir-se i actuar d’acord amb les regles següents:

a) El consell de tutela ha d’estar compost per un mínim de tres membres, als quals s’han d’aplicar les normes sobre aptitud per a exercir càrrecs tutelars, excusa per a no exercir-los i remoció de la tutela. El nomenament dels membres del consell correspon a l’autoritat judicial en l’acte de constitució de la tutela.

b) El consell de tutela ha d’actuar d’acord amb les normes que estableix l’acte de delació o, si no n’estableix, d’acord amb les que aprovi el mateix consell per al seu funcionament. Així mateix, el consell ha de vetllar pel bon desenvolupament de la tutela i, a aquest efecte, els seus membres han de mantenir una relació regular amb el tutor o els tutors. El consell s’ha de reunir com a mínim una vegada l’any per a ésser informat sobre la situació de la persona tutelada i perquè li siguin retuts els comptes anuals de la tutela.

c) Es poden atribuir al consell, si ho estableix l’acte de delació de la tutela, la funció de resoldre conflictes entre els tutors i la d’autoritzar els actes a què fa referència l’article 222-43.

Anterior Següent >

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda