Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llibre Segon

Anterior Amunt Següent

Títol II

Les institucions de protecció de la persona

Capítol I

Disposicions comunes

Article 221-1

Funció de protecció

Les funcions de protecció de les persones menors d’edat, de les que no es poden governar per elles mateixes, si no estan en potestat parental, i de les que necessiten assistència s’han d’exercir sempre en interès de la persona assistida, d’acord amb la seva personalitat, i s’adrecen a la cura de la seva persona, a l’administració o defensa dels seus béns i interessos patrimonials i a l’exercici dels seus drets.

Article 221-2

Deure d’exercici

1. L’exercici de les funcions de protecció és un deure i té caràcter personalíssim. Només se n’admet l’excusa en els casos a què fa referència l’article 222-18.

2. Les persones titulars de les funcions de protecció només poden atorgar poders especials per a actes concrets o per a diversos actes de la mateixa naturalesa o referits a la mateixa activitat econòmica.

Article 221-3

Gratuïtat

Les persones titulars de les funcions de protecció exerceixen els càrrecs de manera gratuïta, llevat dels casos en què s’estableixi expressament una remuneració. Tanmateix, tenen dret al reemborsament de les despeses i a la indemnització per danys per raó d’aquest exercici a càrrec del patrimoni de la persona assistida.

Article 221-4

Obligació d’informar i escoltar la persona assistida

Les persones titulars de les funcions de protecció han d’informar i escoltar la persona assistida d’acord amb el que estableix l’article 211-6 si és menor i, si es tracta d’una persona major d’edat, sempre que tingui prou coneixement.

Article 221-5

Mesures de control

1. L’autoritat judicial, d’ofici o a instància del ministeri fiscal, dels titulars de les funcions de protecció, de la mateixa persona assistida o de les persones cridades a l’exercici de la tutela d’acord amb l’article 222-10, pot acordar, en qualsevol moment, les mesures que estimi necessàries per a controlar el bon funcionament de la institució de protecció, sens perjudici de les mesures de control previstes per la persona interessada o pels progenitors del menor o incapacitat.

2. L’autoritat judicial, per al seguiment de l’evolució i de les condicions de vida de les persones i amb relació a mesures de control de la gestió patrimonial, pot requerir la intervenció d’especialistes, que tenen la consideració d’auxiliars dels tribunals.
Anterior Següent >


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda